...

TA 1 van 2: RD, Prosus, Goud en Gatos Silver

17 juli 2021, 07:57 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Goede­mor­gen! Onder de col­umn van afgelopen don­derdag zijn veel ver­zoeken gekomen. Nu kon ik twee din­gen doen: óf het verde­len over twee dagen, van­daag en dins­dag óf het van­daag verde­len over twee columns. Het is wat meer werk, maar ik heb voor de laat­ste optie gekozen. 


Ik vind het ten eerste heel leuk dat er zoveel ver­zoeken kwa­men onder de col­umn van afgelopen don­derdag. Nieuwe” lez­ers ook en dat moedig ik zek­er aan. Dus heeft u nog nooit een ver­zoek inge­di­end, trek de stoute schoe­nen aan en laat het onder bij de reac­ties even weten! Ten tweede, de tech­nis­che analy­ses van uw favori­eten zullen iets kor­ter zijn daar het maar lief­st 9 ver­zoeken zijn.

Met het eerste item van van­daag sla ik twee vliegen in één klap, want zow­el lez­er Osuy als lez­er Mis­ter bluesky ver­zocht Goud. 

De rode lijn is momenteel niet zo belan­grijk, dat komt pas bij een eventuele verdere sti­jging. De koers is opwaarts uit het hor­i­zon­tale blok­je gebro­ken, dat is pri­ma. Goud bevin­dt zich nu in een sti­j­gend trend­kanaalt­je en dat is ook bemoedi­gend. Als ik nu naar de laat­ste drie can­dle­sticks kijk dan zou ik iets min­der hoopvol moeten wor­den. Die specieke com­bi­natie wijst door­gaans op een omkeer. Dat zou in dit geval beteke­nen een (kleine?) dal­ing en daarmee onver­mi­jdelijk een val uit het sti­j­gende trend­kanaal. Als dat al gaat gebeuren dan zou de bovenkant van het hor­i­zon­tale blok­je als ste­un moeten gaan fungeren.

Als bonus en als tiende grafiek doe ik er ook de AEX bij. De AEX lijkt met de throw back bezig. Dat betekent zoveel als dat de AEX is uit­ge­bro­ken, is geste­gen, terug­valt en het uit­braakniveau gaat testen. De koers is nage­noeg op de rode lijn ges­loten. Als het een ges­laagde test gaat wor­den, dan zullen we komende week een sti­jging zien…

Klik op Apple, Aliba­ba, Flow Traders, Crowd­strike en Enphase Ener­gy om de tweede col­umn van van deze zater­dag te lezen.

Olies kwam de laat­ste tijd vaak voor­bij in mijn columns, een korte update dus. Konin­klijke Olie is:

- afgeketst op de oran­je trendlijn

- uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gevallen en

- bevin­dt zich nu bin­nen een dal­end trendkanaaltje.

Of de koers het gaat halen is uit­er­aard onzek­er, maar houd u reken­ing met een verdere dal­ing naar de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Die lijn vin­dt u terug op ongeveer euro 15,75. Olies en ook Pro­sus zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Pro­sus. Iets geste­gen de afgelopen beur­sweek. Dat is fijn, dat is pri­ma. Maar als ik de sti­jging in per­spec­tief zet is het tot nu toe niets meer en niets min­der dan een pull back. De koers viel door de rode hor­i­zon­tale lijn, zak­te verder, klom weer op en test nu die rode lijn. 

Ik hoop voor alles en iedereen die Pro­sus een warm hart toe­draagt dat de koers opwaarts door de rode lijn wil breken, maar ik ben op moment van schri­jven zeer voorzichtig. Pas boven de oran­je lijn kun­nen we iets rustiger ademhalen.

Gatos Sil­ver op ver­zoek van Mis­ter bluesky laat een scherpe dal­ing zien. Bij­na twee maan­den bewoog de koers vrolijk op en neer bin­nen het roze blok­je, op een roze wolk zo u wilt. Gatos Sil­ver is van de roze wolk afgevallen, zie de beweg­ing van afgelopen beursweek.

De koers moet tussen USD 12 en USD 11,11 (zie de oran­je lijn) ste­un gaan zoeken. Zou dat onver­hoopt niet lukken dan komt het niveau van de gri­jze ste­un­li­jn als tar­get in beeld.

Ik zou niet blij zijn met Gatos Sil­ver in mijn porte­feuille en op moment van schri­jven denkt geen haar op mijn hoofd aan een aankoop.

Klikt u s.v.p. door naar mijn tweede col­umn van deze zater­dag met o.a. Aliba­ba en Apple en Flow Traders.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

18 juli 2021, 17:43

Bedankt Marcel voor je energieke inzet. Mijn verzoekje deze week is zilver en Barrick GoLD.

(0)
17 juli 2021, 19:15

Top Marcel.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.