...

TA 7

27 maart 2021, 09:57 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De kop zegt het al een beet­je, van­daag maar lief­st 7 grafieken. Daar moet ik dan wel aan toevoe­gen dat er een dubbele” tussen zit, naar de AEX kijk ik twee keer. Voor de rest zijn het aan­de­len uit de AEX en een aan­deel uit Amerika.


Ter­wi­jl cen­su­ur inmid­dels nor­maal is mag ik van Guy Boscart hier nog steeds mijn mening op indices en aan­de­len op basis van tech­nis­che analyse geven. Ook als die afwijkt van wat u elders op inter­net vin­dt. Top! Ik ga direct van start.

De eerste is (weer) de maand­grafiek van de AEX. Die liet ik in de col­umn van don­derdag ook al zien. Nieuws­gierig? Lees hem dan even terug met deze link.

Met deze grafiek wil ik u lat­en zien dat de AEX de hoog­ste slotko­ers in jaaaaaaaren heeft neergezet. Net als ik zult u daar­voor wel een ver­g­root­glas nodig hebben gehad om het te zien. De slotko­ers in 2000 was op een haar na 690 en nu hebben een slotko­ers op 696,62 met kans op meer, want de maand is nog niet afgelopen.

We gaan eens even naar de koer­sex­plosie van gis­teren kijken.

Op de dag­grafiek zien we als eerste het sti­j­gende trend­kanaal, waar­bij het opvalt dat de koers vak­er de bovenkant als weer­stand aan­tikt dan de onderkant als ste­un. Dat laat­ste gebeurt eigen­lijk maar één keer. Apart.

Rechts op de grafiek ziet u na de kleine trad­in­grange de koer­sex­plosie van gis­teren. Die ging gepaard met een gap. De hor­i­zon­tale lijn, waar de index boven is ges­loten, geeft het niveau van de slotko­ers uit het jaar 2000 weer.

Waar al het ent­hou­si­asme van­daan komt begri­jp ik gezien de omstandighe­den in de wereld niet hele­maal, maar als tech­nisch anal­ist moet ik dat ook niet willen begri­jpen. Mijn taak is plaat­jes kijken en lijn­t­jes trekken, fun­da­menteel anal­is­ten mogen met dat moeil­ijke onder­w­erp aan de slag. Ik meld wel nog­maals dat beurzen 6 tot 9 maan­den vooruit kijken. 

We gaan de komende weken zien of deze prille maar krachtige uit­braak doorzet.

Hier­boven ziet u de grafiek van Adyen. We kun­nen Adyen er niet van beschuldigen dat het niet heeft bijge­dra­gen aan de sti­jging van de AEX in het laat­ste jaar. Adyen liet over deze peri­ode een geweldige sti­jging zien.

Het was echter niet Adyen dat bij­droeg aan de sti­jging van de AEX de laat­ste maand, getu­ige de koers­be­weg­ing die de laat­ste tijd is te zien onder de rode dal­ende trendlijn.

De koers zet de laat­ste tijd lagere top­pen neer en is uit het indruk­wekkende sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Zeer bin­nenko­rt en dan bedoel ik al de komende beur­sweek zal Adyen uit­breken. Het­z­ij neer­waarts door de blauwe sti­j­gende trendli­jn, het­z­ij opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn. In het laat­ste geval maakt de koers een kan­sje terug te keren in het sti­j­gende trendkanaal. 

Ik zet er nog geen geld op in, op een terug­keer in het sti­j­gende trend­kanaal. Ik hang het vol­gende aan: In doubt stay out”. Ik zet mijn geld pas in bij iets wat van de grafiek afs­pat, en dan alti­jd met een stop loss. 

We steken even de grote plas over om een korte blik op Tes­la te werpen.

Bij Tes­la is even niets te merken van de euforie die we bij veel Ned­er­landse aan­de­len en de AEX zien. Tes­la noteert nog wel (ruim) boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn, maar onder de rode trendli­jn heeft het aan­deel toch heel wat dol­lart­jes ingeleverd.

Het wordt de komende peri­ode heel inter­es­sant om te zien wat er gaat gebeuren. Zijn de bears krachtig genoeg het aan­deel neer­waarts door de licht­groene sti­j­gende trendli­jn te drukken of juist de bulls sterk genoeg de koers opwaarts te lat­en uit­breken door de rode dal­ende trendli­jn? Op moment van schri­jven houd ik i.i.g. reken­ing met een test van de groene trendlijn. 

Over euforie gespro­ken, wat dacht u van Akzo?

Akzo zet gewoon even de hoog­ste slotko­ers neer sinds i.i.g. 2002. Verder terug gaat mij koer­shis­to­rie nu een­maal niet. Wie helpt mij, is het zelfs een all-time-high? Any­ways: sterk. Heel sterk!

Het was al een indruk­wekkende sti­jging voor­dat de hor­i­zon­tale trad­in­grange zich vor­mde. Beleg­gers vin­den dat de koek nog niet op is. Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn brak Akzo eerst uit de trad­in­grange, zette een throw back neer en beves­tigde daarmee de uit­braak. Nu heeft Akzo ook de hoog­ste koers net na de uit­braak neergezet! Bezit­ters van Akzo kun­nen m.i. bli­jven zit­ten en verder omhoog kijken. Tip: laat uw stop trailen. Dat is een mooi Ned­er­lands werk­wo­ord, niet?

We gaan naar grafiek num­mer 6 op deze zater­dag: ASML.

ASML heeft een mooie weg­ing in de AEX, dit aan­deel telt echt mee! En dit is dan ook een van de aan­de­len die voor de mooie sti­jging in de AEX zorgden.

En pas­sant kan ik melden dat de hoofd-schoud­er for­maties nu echt defin­i­tief in de prul­len­bak kun­nen. Kijk een even: op 5 maart was de aller­laag­ste koers die dag euro 422,25 en gis­teren de aller­hoog­ste koers euro 521,30. Bij­na 100 euro sti­jging in een hele korte tijd.

Op basis van deze ontwik­kel­ing verwacht ik dat er meer in het vat zit. Wellicht dat er nog een throw back aankomt, om de uit­braak te testen, maar daar­na kan het echt (nog) hoger.

De zevende en laat­ste grafiek voor van­daag en dat is DSM. Heel apart naar mijn mening, de drie sti­j­gende trend­kanalen. Ook nu weer bevin­dt DSM zich bin­nen een sti­j­gend trendkanaaltje.

Door de trend­kanalen valt de oran­je dal­ende trendli­jn wellicht niet op, maar deze is zek­er belan­grijk. Hoe mooi ook die trend­kanalen, DSM zal moeten afreke­nen met die oran­je lijn om echt hoger te kun­nen. Op moment van schri­jven wil ik geen bezit­ter zijn van het aan­deel, maar bij een opwaartse uit­braak van de dal­ende weer­stand­sli­jn zou het best kun­nen dat ik een trade aanga.

Dat is hem voor van­daag, ik wens u een heel fijn weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

27 maart 2021, 13:52

Ontwikkeling Asml zeer interessant. Je zou dan toch ook voorzichtig kunnen zeggen dat de beleggers met de huidige koers al het vertrouwen hebben dat de dubbelcijferige groei die is afgegeven voor 2021 geen probleem mag zijn.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.