...

TA ABN, ING en AB Inbev

25 februari 2021, 13:31 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Afgelopen dins­dag zou ik terugvliegen naar Ned­er­land. Dat feestje ging niet door en nu zit ik gevan­gen” in een ver land. En het regent ook nog! Gelukkig is het dan weer wel lekker warm en zo begin ik aan de col­umn van vandaag.

Ik pak het iets anders aan van­daag met drie aan­de­len en vijf grafieken. Ik ga snel aan de slag.


Ik kom even terug op de col­umn van afgelopen dins­dag met o.a. AB Inbev. Ik schreef dat de kans op een uit­braak aan de onderz­i­jde iets grot­er was dan een uit­braak aan de boven­z­i­jde. Dat de koers zover zou vallen had ik absolu­ut niet verwacht, zie onder­staande grafiek:

Intra­day werd de blauwe licht dal­ende trendli­jn al getest als ste­un. Mocht de koers van­mid­dag op deze koers of iets hoger sluiten dan verwacht ik dat er ste­un is gezocht op die blauwe lijn en dat we nu juist weer wat omhoog mogen gaan kijken. Houd u wel reken­ing met wellicht een tweede test van de blauwe lijn.

Onder de col­umn van afgelopen dins­dag sprak lez­eres Hele­na uit dat ze hoopvol was omdat AB Inbev aan het ver­du­urza­men is. Alhoewel ik ver­du­urza­men van essen­tieel belang acht ga ik kort schri­jven hoe ik er als tech­nisch anal­ist over denk. Als TA’er ga ik ervan uit dat alles al in de koers zit en wat ik de laat­ste tijd al een aan­tal malen schreef: de markt loopt zo’n 6 tot 9 maan­den vooruit op de de huidi­ge stand van zak­en”. Het ver­du­urza­men zit dus momenteel al in de koers. 

Ik realiseer me overi­gens wel dat als op één dag alle duurzame beleg­gings­fond­sen ineens mas­saal AB Inbev moeten inslaan omdat ze ineens duurza­am zijn (waar wachtte dit bedri­jf overi­gens op, het is 2021) dat het een koers opdri­jvend effect kan hebben.

Ik ga nu door met de twee finan­cials op een iets andere manier dan dat u van mij gewend bent.

Ik begin met de week­grafiek van ING en ga daar­na de dag­grafiek met u bekijken.

Zoals in mijn onder­staande dis­claimer staat ver­meld meld ik als ik een aan­deel waarover ik schri­jf in de porte­feuille heb. Wel­nu, ING zit in mijn porte­feuille. Dat wil zeggen op moment van schri­jven. Het zou best kun­nen zijn dat de posi­tie van­daag alweer wordt gesloten.

OK, de week­grafiek, waarom vind ik die inter­es­sant? ING heeft een enorme dal­ing achter de rug en dat op zich is voor mij nooit een reden te kopen. Wat ik wel zie is dat ING na de forse dal­ing door het virus al ongeveer een jaar bezig is hogere bodems en hogere top­pen neer te zetten. Dat pro­ces bracht de finan­cial eind jan­u­ari. begin feb­ru­ari tot boven de rode dal­ende trendli­jn. Dat was een belan­grijk signaal.

Inmid­dels is ING ook bezig de licht­blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn opwaarts aan het uit­ne­men. Ik weet, de week is nog niet voor­bij, maar we gaan zo ook naar de ontwik­kelin­gen op de dag­grafiek kijken.

Rest mij nog te schri­jven dat tar­gets nu euro 9,76 (oran­je) en euro 10,90 (rood) zijn.

Van links naar rechts kijk­end op de dag­grafiek is de trend sti­j­gend. Deze maand brak ING achtereen­vol­gens door de rode dal­ende trendli­jn, de top van novem­ber (zie de groene hor­i­zon­tale lijn) en de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Inmid­dels is de throw­back naar de groene lijn ook al achter de rug. ING testte dus na de uit­braak de voor­ma­lige weer­stand als nieuwe ste­un. Een lekker instapmoment.

Ten­z­ij u een bro­ker heeft met hele lage trans­ac­tiekosten raad ik u niet aan de mogelijke rit naar de oran­je lijn te bespe­len. De range is te klein. Beter is te wacht­en tot­dat de oran­je lijn opwaarts wordt uitgenomen voor een rit naar euro 10,90. Zie de weekgrafiek.

Kijk als laat­ste nog even terug naar die week­grafiek, wat er kan gebeuren als de rode lijn mocht wor­den uitgenomen…

Ik ga met u naar de week­grafiek van ABN.

De trend is dal­end. Pl.s niet tegen de wind in, bad idea. Maar kijk ook naar de ontwik­kelin­gen sinds de dre­un door het virus. Stiekem wor­den er hogere bodems en hogere top­pen neergezet.

ABNAm­Ro gaat wellicht in gevecht met de rode hor­i­zon­tale lijn over de top van novem­ber 2020. Die doet dienst als weer­stand. Mocht die top wor­den uitgenomen, dan komt de rode dal­ende trendli­jn in het vizier. Die zal dan rond 11 euro liggen. Dat is al een aardi­ge beweg­ing om van te profiteren.

Kijk als laat­ste welk poten­tieel er vrijkomt als de rode dal­ende trendli­jn opwaarts sneu­velt: een rit naar 15 euro. In de gat­en houden zeg ik!

Boven de steil sti­j­gende blauwe trendli­jn is deze finan­cieel wellicht op weg naar die hor­i­zon­tale lijn op euro 9,90. Ik verwacht dat we min­i­maal een test van die weer­stand gaan zien. Of het ook tot een uit­braak gaat komen, dat gaan we zien. Het zou me overi­gens ver­bazen als de koers boven de fel sti­j­gende blauwe trendli­jn blijft.

Houd ABN in de gaten!

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist en schri­jft columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Mocht het zo zijn dat hij schri­jft over een aan­deel waarin hij een posi­tie heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.