...

TA Adyen, AEX, Arcelor, Vopak, Ballard Power en Boskalis

27 januari 2022, 09:43 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De laat­ste tijd is er vuur­w­erk op de beurs, de koersen rea­geren heftig. Het gaat aardig op en neer waar­bij neer” toch wel over­heersend is. Twee lez­ers vra­gen 3 grafieken aan. Zelf voeg ik er ook drie aan toe. De ver­zoeken zijn Bal­lard Pow­er, Vopak en Boskalis. Op naar de grafieken!Bal­lard Pow­er op ver­zoek van lez­er G. Nieuw­poort:

Bal­lard Pow­er is de enige grafiek in de col­umn van van­daag die met een slot is, de rest is intra­day. Als ik me niet ver­gis is dit de eerste aan­vraag van de heer Nieuw­poort, welkom en vraag er gerust meer aan in de toekomst.

U stelt dat de koers van Bal­lard Pow­er met het oog op de energi­etran­si­tie toch wel fors is gedaald. De trouwe lez­ers weten wat ik nu ga schri­jven, namelijk dat ik me daar niet mee bezig houd. Iedereen is vrij — voor hoe lang nog? — om over­al naar te kijken, vrij om een aankoop of verkoop op de beurs te plaat­sen. Per­soon­lijk kijk ik alleen naar de grafiek, tech­nisch dus. 

Dat het aan­deel fors is gedaald, dát ben ik 100% met u eens! Op 9 feb­ru­ari 2021 werd Usd 42,28 als hoog­ste punt aangetikt en 24 jan­u­ari 2022 Usd 8,78.

De rode trendli­jn vind ik de belan­grijk­ste lijn op deze grafiek. Onder deze trendli­jn zien we lagere top­pen en lagere bodems. Ik ben ook een beet­je bang dat dat pro­ces door­gaat. Met andere woor­den, dat we nog lagere niveaus gaan zien. Bal­lard Pow­er zou zichzelf een geweldige dienst bewi­jzen eerst eens opwaarts door die rode trendli­jn te breken. Alle ellende is dan nog niet per defin­i­tie over, maar het moet ergens begin­nen. Per­soon­lijk bli­jf ik héél ver weg van deze grafiek. 

Adyen:

Adyen rijdt langs de rand van de afgrond, net als de maatschap­pij waarin we nu zit­ten. Meer dan 95% lijkt geen idee te hebben van wat er nu daad­w­erke­lijk speelt. Braaf gelooft men wat er in de krant staat en wat er op het 8 uur jour­naal wordt verteld. Kri­tisch zijn en zelf nadenken blijkt niet meer mogelijk te zijn. 

Terug naar Adyen. Na (bij­na) ontel­bare verkoopsig­nalen op deze dag­grafiek is de koers nu bij de blauwe hor­i­zon­tale ste­un aan­be­land. Een neer­waartse door­braak zou verkoopsig­naal ontel­baar plus één geven. Heeft u dit aan­deel al een paar maan­den in uw bez­it dan kijkt u óf niet tech­nisch óf u heeft geen stop loss neergelegd óf (en dit is de groot­ste zonde!) u heeft uw stop ver­laagd. Geen haar op mijn hoofd die er op dit moment over denkt Adyen te kopen. 

Arcelor Mit­tal:

Boven de rode sti­j­gende trendli­jn was Mit­tal goed bezig, maar u ziet ook dat die trendli­jn met geweld, met een gap zelfs, neer­waarts werd door­bro­ken. Dat is meestal geen goed teken en Arcelor daalde daar­na vrolijk door. 

Van­daag is de koers weer lager geopend, weer met een gap, maar gelukkig weet de staal­reus zich iets te her­stellen en is het gap­je gedicht. Ben ik nu gerust­gesteld en kan de koers nu omhoog? Ja, alles kan op de beurs, maar ik acht het niet waarschi­jn­lijk. Op moment van schri­jven verwacht ik dat Arcelor Mit­tal nog lager gaat.

Boskalis op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Alhoewel Boskalis zich stiekem wat uit­stap­jes buiten het dal­ende trend­kanaal veroor­looft kan een kind zien dat de trend dal­end is. Bij het meest recente uit­stap­je (aan de bovenkant) waren er drie sig­nalen van afzwakking die de koers weer bin­nen het dal­ende trend­kanaal drukten:

1. het stoten aan de top van begin novem­ber 2021
2. het neer­waarts door­breken van de rode sti­j­gende trendli­jn en
3. de daaropvol­gende gap en de lange rode candle.

Eieg­n­lijk zijn dat er al vier! Nu wil ik graag schri­jven dat de dal­ing over is, maar niets op de grafiek wijst daarop. Ik wil Boskalis nu niet in mijn porte­feuille.

Vopak op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Als ik een boek zou schri­jven over tech­nis­che analy­ses en ik zou in het hoofd­stuk trends aangekomen zijn bij het onder­w­erp dal­end trend­kanaal dan zou de grafiek van Vopak daar met 100% zek­er­heid door mij wor­den gebruikt. Dit is een schoolvoor­beeld van een dal­end trend­kanaal. Geweldig, schit­terend, voor­beeldig en awe­some!!! Super­latieven schi­eten tekort.

+++++ + + + + +
Ik wil graag naar de min­i­maal 1.000 lez­ers per col­umn, iedere keer. Wilt u zo vrien­delijk zijn een link naar uw goede buur, vriend, col­le­ga en/​of fam­i­lielid te sturen? Much appre­ci­at­ed!
+++++ + + + + +

De tech­nis­che verkoopsig­nalen vol­gden elka­ar vanaf zo’n beet­je okto­ber 2021 in hoog tem­po op. Als een bokser die ze in hoog tem­po links en rechts om de oren kri­jgt. Ook Vopak wil ik op dit moment niet in mijn porte­feuille. U weet dat ik alti­jd wel iets kleins posi­tiefs kan vin­den en dit keer is het een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Deze valt echter op dit moment in de cat­e­gorie één zwaluw maakt nog geen zomer.

AEX:

Onlangs maak­te ik een uit­ge­brei­de analyse analyse van de AEX. Deze is nog steeds van toepass­ing, als u hem even wilt teruglezen klik dan op deze link.

In het ver­volg op die uit­ge­brei­de analyse kan ik nu schri­jven dat de nek­li­jn neer­waarts is door­bro­ken en dat we ook al iets van een pull back hebben gehad. Van­daag heeft de koers bij open­ing de groene hor­i­zon­tale lijn (suc­cesvol) getest en is daar iets van opgeveerd. Ik vind het inter­es­sant waar de AEX van­daag gaat sluiten. Als dat op dit niveau is, dan is dat een stro­halm­p­je. Mocht dat onder de groene lijn zijn dan hebben we de pop­pen aan het dansen.

Mag ik u in het week­end weer ver­welkomen? Ver­zoeken zijn welkom! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

29 januari 2022, 12:52

wat vind je van Credit Suisse en Uniqure ?

(0)
28 januari 2022, 18:59

Is er bodemstampen bij alfen en IMCD ?

(0)
27 januari 2022, 15:15

hallo Marcel,
Kunt u Sif Holding en Fugro behandelen=
Alvast dank.
mvg,Reteip

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.