...

TA AEX, ASM int., Lufthansa, Aegon, PostNL en Investor

25 november 2021, 11:42 | Marcel Bronner | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Er zijn geen extra ver­zoeken, ik kan de ver­zoeken van het week­end behan­de­len én er zelf twee aan toevoe­gen. Van­daag is het niet nodig te dis­crim­ineren, dat lat­en we aan onze eigen regering over. Best jam­mer, het dis­crim­ineren ging me goed af en smaak­te naar meer!
Naast Aegon, PostNL, Lufthansa en het Zweedse Investor kies ik zelf voor de AEX en ASM International.Alle charts van­daag zijn intraday.

Afgelopen dins­dag kwam ik door de vele ver­zoeken niet toe aan het Zweedse Investor. Deze had lez­eres Eveline50? nog tegoed. Ik moet beken­nen dat ik er nog nooit van geho­ord had en ik kwam Investor A en B tegen in mijn data. Wellicht heb ik de ver­keerde gekozen, maar de koers­da­ta van Investor B kwam betrouw­baarder over. Heb ik onver­hoopt de ver­keerde gekozen, laat u het me dan even weten. Dan kri­jgt u Investor A in het weekend.

Bij de grafiek van Investor B heb ik gekozen voor de gedachte KISS. Dat staat voor: Keep It Sim­ple, Stu­pid! Drie lijn­t­jes slechts. De rode over de top van begin augus­tus en over de recente top, daar waar Investor zijn hoofd stootte. De groene over de hogere bodems sinds okto­ber en de gele (is die zicht­baar?) over drie top­jes waar de koers ste­un zou kun­nen gaan zoeken. Ziet u dat de gele en de groene lijn momenteel een dubbele ste­un vormen?

Kijkt u straks even naar de grafiek van ASM Inter­na­tion­al, lat­er in deze col­umn. De kans is groot dat deze grafiek ook zo gaat ver­lopen. Dus een door­braak van de rode hor­i­zon­tale lijn en dan de afs­tand van die rode lijn tot aan de bodem van okto­ber boven die rode lijn pro­jecteren. Of het daad­w­erke­lijk zo gaat ver­lopen — de beurs bli­jft de beurs hè — is maar de vraag. Heeft u Investor in de porte­feuille bli­jf dan vooral­snog zit­ten en besteed even goed aan­dacht aan uw stop. 

Zo, dat waren de vijf ver­zoeken van lez­eres Eveline50?.

===== = = = = =
Loopt u nu al maan­den te dubben of u nu wel of niet een grafiek wilt aan­vra­gen? Het is Black Week en u kri­jgt de grafiek alleen deze week voor de helft van de pri­js!!! Laat de kans niet ont­glip­pen en vraag hieron­der uw favori­et of pain in the … in uw porte­feuille aan!
===== = = = = =

Aegon op ver­zoek van lez­er ted.hulsman.

Van de dag­grafiek kon ik geen choco­lade mak­en dus heb ik bij Aegon voor de week­grafiek gekozen. Zo kun­nen we zien dat AGN van 2018 tot begin 2020 aardig aan het inlev­eren was en dat de koers sinds­di­en aan een her­s­tel aan het werken is. Er staan al de nodi­ge hogere bodems en hogere toppen.

Het is zaak dat pro­ces te con­tin­ueren en een serieuze aan­val op de rode onder­bro­ken lijn in te zetten. Vanzelf­sprek­end met als doel dat niveau opwaarts uit te nemen. Heeft u Aegon in de porte­feuille dan is er op moment van schri­jven geen reden (op basis van tech­nis­che analyse) om uit te stap­pen. Bli­jf zit­ten en kijk of het tot een aan­val op de rode lijn komt. Doe in de tussen­ti­jd slechts het vol­gende: bepaal het niveau van uw stop.

Lufthansa op ver­zoek van lez­er ted.hulsman.

De gri­jze hor­i­zon­tale lijn ligt over bodems in het jaar 2020 en doet dienst als ste­un. De bodems van sep­tem­ber en okto­ber dit jaar liggen hoger en dat is sterk van Lufthansa. Dan hebben we de oran­je dal­ende trendli­jn die begin novem­ber opwaarts werd uitgenomen, vanzelf­sprek­end ook sterk.

De koers nam ver­vol­gens de vorige top uit — ook sterk — en is recent teruggevallen tot aan de oran­je trendli­jn. Zwak zult u wellicht denken, maar dat is niet noodza­ke­lijk­er­wi­js zo. We zien vak­er dat een oude weer­stand aan een test wordt onder­wor­pen om dan ver­vol­gens weer hogere regio­nen op te zoeken. Dat zou hier bij Lufthansa ook het geval kun­nen zijn. Het oran­je pijlt­je wijst aan waar de test plaatsvin­dt en in de komende dagen gaan we kijken of de ste­un het houdt.

Zit u in Lufthansa bli­jf dan zit­ten en bepaal uw stop. Zit u niet in Lufthansa, dan kunt u zelfs een trade over­we­gen, nu en/​of bij het uit­ne­men van het top­je rond 9 novem­ber. Gaat u de trade aan, doe me een plezi­er en bepaal (op voor­hand!!) uw stoploss.

Bij Investor, de eerste grafiek van van­daag, ver­wees ik al naar ASMI, die vol­gt nu:

Probeert u de overeenkom­sten maar te zoeken. 

In de col­umn van 16 novem­ber jl. kunt u nog even teruglezen hoe ik aan het koers­doel kom. Klikt u op > deze link < om het terug te lezen, dan maak ik in de tussen­ti­jd op mijn gemak­je de col­umn van van­daag af.

Het koers­doel is nog niet gehaald en de vraag is natu­urlijk of dat alsnog staat te gebeuren. Kijk­end naar de intra­day grafiek van van­daag kan het nog steeds. Het lijkt er nu sterk op dat ASMI de oran­je hor­i­zon­tale ste­un aan het testen is. Bij een ges­laagde test zou ASMI weer kun­nen oplopen, de recente top uit kun­nen nemen en dan spe­len­der­wi­js het koers­doel kun­nen halen.

Let wel even op: Zakt de koers onver­hoopt door de oran­je lijn, dan kan boven­staand sce­nario zo goed als zek­er in de prul­len­bak. Voor de onzek­er­heid die dit alles met zich mee­brengt, daar is de (trailing)stop voor uitgevonden!

PostNL op ver­zoek van lez­er ted.hulsman.

Als ik iedere dag mijn grafieken zou scan­nen op mogelijke trades dan zou ik PostNL één tiende van een sec­onde bek­ijken en door­gaan naar de vol­gende grafiek. Ligt het aan­deel er dan zo slecht bij? Née hoor, maar ik zie geen trade. Dus vol­gende grafiek en mor­gen weer bekijken.

Onder de rode dal­ende trendli­jn zien we lagere top­pen en lagere bodems. De trend sinds juni is dus dal­end. De posi­tieven onder u, en gelukkig zijn die er nog in deze tij­den, zullen mij wijzen op het oran­je en anders het groene lijn­t­je. Dat zijn toch ste­unen!? Jawel, maar wat moet ik daarmee? Met geld aan de zijkant (lees: op de spaar­reken­ing of de beleg­ger­sreken­ing) kan ik elk aan­deel in de wereld kiezen voor een trade. De vraag is dan waarom ik long zou gaan in PostNL. Ik zie er tech­nisch geen enkele reden voor. Als ik móet gokken, dan ga ik nog liev­er short. 

Zit u in PostNL kijkt u dan de kat nog even uit de boom. Leg een stop neer, bijvoor­beeld ergens onder het groene lijntje. 

Zo, dat waren alle ver­zoeken van lez­er ted.hulsman.

+++++ + + + + +
Als het goed is heb ik nu alle ver­zoeken behan­deld. Schri­jf ik dat onterecht, tik me dan gerust op de vingers.
Heeft u een ver­zoek voor de col­umn van het week­end, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten. Prof­i­teer van Black Week en de enorm lage pri­jzen!!!
+++++ + + + + +

Ik sluit af met de AEX.

Ondanks hogere bodems en top­pen waarschuw ik al weken voorzichtig te zijn met de AEX. Met de can­dle van maandag en vooral die van dins­dag weet u inmid­dels een beet­je waarom. 

De koers heeft gelukkig ste­un gezocht op de paarse hor­i­zon­tale lijn. Nog posi­tiev­er kijk­end kan de beweg­ing na de gap best wel eens een island rever­sal wor­den. Ver­taald, we zouden weer kun­nen her­stellen. Ja, het kan alle­maal. En ik hoop het ook voor alle beleg­gers. Maar toch bli­jf ik voorzichtig, heel voorzichtig…

Wordt ver­vol­gd, in het weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

26 november 2021, 20:16

Marcel, vraagje; wat zou jij nu voor jezelf kopen? ben benieuwd naar de visie van een analist na deze onverwachte klap. Kopen? wachten? shorten?

(0)
25 november 2021, 22:04

En een laatste arcelor mittal. Bedankt.

(0)
25 november 2021, 21:45

Graag nog eens een update van boskalis. Zou 24 een mooie koopkoers zijn ?

(0)
25 november 2021, 16:25

Is de vorige analyse van alfen dat het onder de 80 kan gaan nog valide of heeft alfen juist bewezen dat het hoger dan 90 kan gaan ? Bedankt voor een niet discriminerende analyse :)

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.