...

TA AEX, ASML, Aegon, IMCD, Signify en URW

2 oktober 2021, 00:31 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zoals gis­teren (vri­jdag) aangekondigd schri­jf ik van­daag over 5 aan­de­len en de AEX. De AEX is op ver­zoek. Ik zal verder tra­cht­en in te gaan op een vraag van lez­eres Rus­sia, maar heb nog geen idee hoe ik dat in het vat ga gieten. Lat­en we maar gewoon beginnen.


Als eerste aan­deel pak ik IMCD.

Het gaat de laat­ste tijd niet meer van een leien dak­je, maar kijken we op een iets langer time­frame dan is er eigen­lijk niets aan de hand. Om met dat laat­ste te begin­nen, de koers beweegt nog steeds net­jes boven de groene sti­j­gende trendlijn.

Kijken we op iets kor­tere ter­mi­jn, dan zien we dat de hogere top­pen gepaard gin­gen met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI. De koers is ook onder de rode ste­un­li­jn geza­kt. Zit u in IMCD, neem dan uw week­end om eens goed naar uw stop te kijken.

Een voor­ma­lig favori­et van mij is aardig verzwakt en aan het inlev­eren. Als ik een aan­deel een favori­et noem, dan bedoel ik dat de chart er tech­nisch goed bijligt. Make no mis­take, dat heeft niets maar dan ook niets met het bedri­jf te mak­en. Ik heb niets met bedrijven.

Zoals gezegd, de chart is verzwakt en de koers zakt nu verder en verder bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal. Wellicht gaat de groene hor­i­zon­tale lijn i.c.m. een pori­tieve diver­gen­tie bij de RSI voor een (tijdelijke?) omkeer zor­gen. Vooral­snog zet ik daar pre­cies 0 euro op in.

Het vol­gende aan­deel dat zich in een dal­end trend­kanaal bevind is Uni­bail. En Rodam­co. En West­field. Een niet zo belan­grijk ste­un­t­je in de vorm van de oran­je hor­i­zon­tale lijn heeft het niet gehouden.

De chart ligt er zwak bij, maar er is wel sprake van iets van een posi­tieve diver­gen­tie als we naar de RSI kijken. De pri­js is echter lei­dend, dus ik laat dit aan­deel voor wat het is. 

Als lez­er Mis­ter bluesky de AEX niet had aangevraagd, dan had ik er even­wel aan­dacht aan besteed. Van­daag voor mij en gis­teren voor u is de AEX weer verder verzwakt. De regel­matige lez­er van mijn col­umn zal hier niet van staan te kijken. 

De index viel mid­dels een gap verder weg. Ik heb een groen hor­i­zon­taal lijn­t­je getek­end dat door de koers intra­day werd aangetikt. Voor diege­nen die nog long zit­ten bleef het gelukkig bij het aan­tikken en wis­ten de bulls de koers toch weer iets op te tillen. 

Als ik naar de grafiek van onze index kijk dan zou ik op dit moment niet graag long zit­ten. Ik vertrouw het nog hele­maal niet. Ik verwacht dat de koers de groene lijn nog wel een keert­je gaat testen en sluit niet uit dat die test niet zal sla­gen. Hopelijk ben ik te negatief en gaat de koers weer lekker stijgen…

ASML is een grote jon­gen in de AEX en bepaalt samen met Unilever en RD voor een belan­grijk deel de koersvorm­ing van de index. U ziet dat ASML de laat­ste week niet bepaald heeft bijge­dra­gen aan een posi­tieve koersvorm­ing van de index.

ASML is zeer duidelijk uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen en dat ging met aardig wat geweld gepaard. Niets lijkt de koers op te van­gen en als het zo door­gaat dan staan we bin­nen no time bij de groene lijn. Ik kan nu alvast verk­lap­pen dat deze hor­i­zon­tale ste­un niet echt veel voorstelt. Maar het is alti­jd goed hoop te hebben, toch? Nev­er catch a falling knife is wat hier bij mij opkomt.

Onder de analyse van vri­jdag inza­ke Philips ++ hier terug te lezen ++ stelt lez­eres Rus­sia alle­maal goede vra­gen. Nu zou ik die graag alle­maal behan­de­len, maar het prob­leem is dat ik daar een aan­tal dagen mee bezig zal zijn. Ik moet dan een soort cur­sus tech­nis­che analyse i.c.m. traden geven. Het beste is wellicht alles samen te vat­ten a.d.h.v. een grafiek om te lat­en zien wan­neer zich een trade voordoet.

Dit is een mooie grafiek om een voor­beeld van een aardig entry point te geven. De grafiek is van Aegon. U weet inmid­dels dat het bedri­jf Aegon mij hele­maal niet inter­esseert, natu­urlijk met alle respect, ik kijk naar de grafiek. Daar je nu een­maal niet tegen een bro­ker kunt zeggen dat ik deze grafiek wil kopen is het ver­standig te zeggen welk aan­deel, zodat er geen mis­ver­standen ontstaan.

Waarom is de grafiek van Aegon inter­es­sant? Wel, de groene lijn, die tot voor kort dienst deed als weer­stand, is opwaarts door­bro­ken. De lijn ligt over top­pen van novem­ber en decem­ber 2019, maart 2021 en ook augus­tus dit jaar. Deze week brak de koers opwaarts uit en we zien ook de throw back. De kans is nu groot dat komende beur­sweek de koers gaat sti­j­gen, wellicht na nog een test van de groene steunlijn.

Lez­eres Rus­sia heeft het ook over de risk-reward. Het eerste koers­doel is euro 4,65 en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de risk-reward niet opti­maal is. Wat ook kan meewe­gen om niet vol in de trade te gaan is dat de AEX er niet floris­sant bijligt. Mocht de AEX verder wegza­kken, dan zal de markt mand­jes verkopen waar Aegon ook inzit.

Vanu­it Brazil­ië wens ik u een fijn week­end toe!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

4 oktober 2021, 18:25

Staat Just eat takeway in de startblokken ?

(0)
4 oktober 2021, 11:36

Puike grafieken. Hebt u nog mogelijkheid voor zilver en alfen ? Bedankt.

(0)
2 oktober 2021, 16:36

Marcel, bedankt voor het mooie voorbeeld van Aegon en de toelichting daarbij. Dat maakt het een stuk duidelijker.
Wat ASML (en ook ASMI en Besi) betreft, iedereen zit waarschijnlijk te wachten om een stuk lager weer/alsnog in te stappen. Wat lijkt u goede entry points? Of beter wachten totdat zich een duidelijke bodemformatie heeft gevormd? Nadeel is dan misschien dat je dan een flink stuk van het herstel mis kunt lopen?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.