...

TA AEX, ASML, IMCD, Arcelor en ASM International

28 januari 2021, 14:16 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Don­derdag gehak­tdag oftewel vijf grafieken voor de pri­js van vier! We gaan langs de grafieken van de AEX, ASML, ASM inter­na­tion­al, IMCD en Arcelor Mit­tal wan­de­len. Wat is de tech­nis­che con­di­tie van de grafieken na een stap­je terug? Ik ga snel aan de slag.


Arcelor Mit­tal bijt het spits af.

De afgelopen dagen/​week is u ongetwi­jfeld opgevallen dat een aan­tal aan­de­len en indices een stap­je terug deden. Op zich hele­maal niet zo raar na de flinke sti­jging die er aan vooraf ging. Hier­boven kunt u con­stateren dat Arcelor Mit­tal al iets eerder dan de rest aan het inlev­eren was.

Onder de oker gek­leurde dal­ende trendli­jn is Mit­tal al een tijd­je aan het dalen en waar is de dal­ing (voor­lop­ig?) tot stil­stand gekomen? Juist, op de blauwe hor­i­zon­tale ste­un op euro 16,85. En die lijn ligt over de twee top­pen die voor het virus wer­den neergezet. Een typ­isch geval­let­je van oude weer­stand wordt nieuwe steun. 

Natu­urlijk moeten we de komende peri­ode afwacht­en of de ste­un het gaat houden. Met een beet­je goede wil wordt er van­daag op slot een can­dle­stick patroon­t­je neergezet: een bull­ish engulf­ing pat­tern. Dat zou dan weer de kans doen lat­en toen­e­men dat de blauwe lijn inder­daad als ste­un gaat fungeren.

IMCD heb ik nog niet zo heel lang gele­den voor­bij lat­en komen. Het aan­deel leek opwaarts uit te breken uit de groene hor­i­zon­tale trad­in­grange. Nu, de koe van achter in de .… kijk­end, weten we dat het een false move was. De koers zak­te door de sti­j­gende trendli­jn en zit weer in de tradingrage.

Ik hoop dat het steeds duidelijk­er wordt waarom ik alti­jd op een stop hamer.

Voor de komende peri­ode zit IMCD dus weer in de tradingrange. 

ASM Inter­na­tion­al:

Na een in mijn ogen best wel spec­tac­u­laire sti­jging deed ASM Inter­na­tion­al de afgelopen week een wat grotere stap terug. De waarschuwing kwam redelijk duidelijk van de RSI, de onderliggende indi­ca­tor. Het begon met een lichte vorm van negatieve diver­gen­tie gevol­gd door het neer­waarts door­breken van een sti­j­gende trendlijn.

Al snel daar­na zak­te de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn, kijk daar­voor weer terug naar de koers­grafiek. Dus de vol­gende keer als iemand beweert dat er op de top geen bel­let­jes gaan…

Van­daag intra­day heeft de koers ste­un gezocht op een andere sti­j­gende trendli­jn: de licht­groene. Op moment van schri­jven ondervin­dt de koers weer­stand van de rode lijn. Oude ste­un wordt nieuwe weer­stand. Ik ben benieuwd waar het aan­deel op zal sluiten.

De AEX:

U wist al dat ik iets voorzichtiger werd op de AEX, zie mijn voor­laat­ste col­umn. Inmid­dels zien we dat de koers (duidelijk) uit het blauwe sti­j­gende trend­kanaal is gevallen.

Van­daag is de koers intra­day even op bezoek geweest bij 632 pun­ten en dat is dan weer het niveau van de top van voor het virus! Inter­es­sant, niet?

Ik heb voor de grap het groene sti­j­gende trend­kanaal door­getrokken en we zien de body van de can­dle van van­daag daar bin­nen. We moeten het slot van van­daag afwacht­en om meer te zeggen, maar het lijkt er voorzichtig op dat er ste­un is gevonden.

ASML:

Ook ASML is de laat­ste dagen/​week aan het inlev­eren en ook hier kon­den we veel uit de RSI halen: eerst een negatieve diver­gen­tie gevol­gd door een (niet getek­ende) sti­j­gende trendli­jn die neer­waarts werd uitgenomen. U mag hem zelf imag­i­nair tekenen.

Waar heeft ASML van­daag intra­day ste­un gevon­den? Jawel, op de onderkant van het groene sti­j­gende trend­kanaal waar ASML een tijd­je bin­nen zat. 

Ik denk dat het niet meer is dan een tijdelijke reac­tie en dat we per sal­do weer verder omhoog kun­nen met ASML. Maar wellicht dat er de komende peri­ode aan­wi­jzin­gen komen dat het even klaar is met de sti­jging. Zaak dus om de grafiek strak in de gat­en te houden. Zoals elke grafiek.

Aanstaande zater­dag is de vol­gende col­umn, ijs en wed­er en coro­na dienende. Ik zal dan waarschi­jn­lijk twee Europese indices en twee Amerikaanse indices behandelen.

Een fijne dag en wellicht zie ik u zater­dag weer. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.