...

TA AEX: Flinke terugtest, beurzen zakken verder weg richting steunniveaus

19 april 2017, 07:19 | Daïm Boscart | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Ondanks de goede start van de beurzen op Wall Street afgelopen maandag kon­den de Europese beurzen gis­teren tij­dens de eerste sessie van deze week niet imponeren. In tegen­stelling tot de Amerikaanse mark­ten afgelopen maandag hebben de Europese beurzen gis­teren flink moeten inlev­eren en daarmee komen de mark­ten behoor­lijk onder druk te staan. Zo viel de AEX dik 6 pun­ten terug ter­wi­jl de DAX meer dan 100 pun­ten moest inlev­eren. Ook op Wall Street moest men aan waarde inboeten, men was hier vooral geschrokken over de bedri­jf­s­re­sul­tat­en van Gold­man Sachs die min­der waren dan verwacht. De Amerikaanse indices moesten zo gedurende de dag behoor­lijk inlev­eren maar richt­ing het einde van de dag werd een groot deel van de ver­liezen wegge­po­et­st. Zo sloot de Dow Jones slechts” 100 pun­ten lager waar dit er eerder op de dag bij­na 200 waren ter­wi­jl de S&P 500 de schade beperkt wist te houden 6 – 7 pun­ten ofwel 0,3%. Nog niet al te veel aan de hand dus op Wall Street en per sal­do staan de beurzen daar nog hoger deze week. Toch is het beeld op de beurzen momenteel wat negatief en na de dal­ing van gis­teren staan de mark­ten weer op scherp. Belan­grijke ste­un­niveaus zijn gebro­ken en zodoende komen de vol­gende cru­ciale ste­un­li­j­nen in zicht. Van­daag zal men kracht moeten tonen door niet nog verder weg te zakken anders kan het wel eens een heel verve­lende week gaan wor­den op de beursvlo­er.


Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt d
it abon­nement uit­proberen tot 1 juli 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 


Wall Street
Een onrustige sessie op Wall Street dus gis­teren waar de mark­ten aan het begin van de dag toch behoor­lijk onder druk kwa­men te staan. De opge­bouwde win­sten van maandag wer­den direct onder druk gezet door de lagere open­ing en door de tegen­val­lende cijfers van Gold­man Sachs en John­son & John­son moest met name de Dow Jones flink inlev­eren. Gold­man Sachs leverde gis­teren uitein­delijk ruim $10 aan beur­swaarde in en komt daarmee voor het eerst sinds decem­ber onder de $220 te staan.

Ondanks de stroeve start wis­ten de beurzen aan het einde van de sessie toch de rug te recht­en om zo een kleine spurt richt­ing het noor­den in te zetten om zo het groot­ste deel van de ver­liezen weg te werken. Uitein­delijk valt de schade dus mee op Wall Street waar de Dow Jones uitein­delijk boven de 20.520 ste­un­li­jn wist te sluiten. Het sluiten boven deze 20.520 ste­un­li­jn is een belan­grijke move van de BULLS op Wall Street omdat men zo wederom bin­nen de bek­ende trad­in­grange van 20.52020.740 pun­ten noteert. Zodoende liggen er kansen voor de Dow Jones om gebruik te mak­en van de opwaartse druk die aan de onderkant van de range ontstaat om zo een gooi te doen naar een koer­sh­er­s­tel tot aan de 20.740 weer­stand. Wel neemt de neer­waartse druk bin­nen deze range aanzien­lijk toe door de dal­ende weer­stand­sli­jn over de top­pen op de uur­grafiek. Deze komt momenteel uit rond de 20.640 pun­ten waar ook een hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn wacht op de koers van de Dow. Van­daag zal dus moeten blijken of men terug kan bewe­gen tot de slotko­ers van afgelopen maandag om zo deze weer­stand­szone onder druk te zetten. Bij een opwaartse door­braak van deze weer­stand­szone nemen de opwaartse mogelijkhe­den aanzien­lijk toe aangezien dan voor het eerst in bij­na 1,5 maand tijd de dal­ende weer­stand­sli­jn zou zijn gebro­ken en de weg richt­ing de 20.74020.850 open ligt.

Qua cijfer­nieuws wordt er van­daag gekeken naar Black Rock & Mor­gan Stan­ley die voor­beurs met cijfers komen waar Ebay & Amer­i­can Express nabeurs met hun Q1 resul­tat­en komen. Verder zullen de Amerikaanse olievoor­raden wor­den gepub­liceerd van­daag die alti­jd hun effect hebben op de oliepri­jzen.

Hourly Dow Jones:AEX
Voor de AEX begint het cijfer­seizoen van­daag waar enkele belan­grijke aan­de­len van­daag met de resul­tat­en over Q1 naar buiten komen. Zo zijn van­daag ASML, Akzo Nobel, Vopak & Heineken aan de beurt. Op het moment van schri­jven zijn de cijfers van Akzo & ASML al naar buiten gebracht en op het eerste oog zien deze er goed uit. Goed nieuws voor de aan­deel­houd­ers van deze bedri­jven dus maar ook voor de AEX waar deze vier fond­sen samen goed zijn voor zo’n 18% van de index. Met name ASML is een zware jon­gen bin­nen de AEX en drukt met een weg­ing van bij­na 10% behoor­lijk op de index.

De sessie van gis­teren was niet om over naar huis te schri­jven van de AEX. De voor­beurs futures waren gis­teren nog posi­tief gestemd na de groene maandag op Wall Street maar al snel werd duidelijk dat men in Europa niet van plan was om dit groene pad van de Amerika­nen te vol­gen. Al snel na de open­ings­bel in Europa zak­ten de Europese koersen wat weg en uitein­delijk draaiden de cijfers van groen naar rood. Wat vol­gde was een duurzame dal­ing die de beurzen in Europa zo’n pro­cent lager wis­ten te zetten. Een jam­mer­lijke uit­slag in Europa waar de mark­ten vorige week ook al ter­rein had­den ver­loren. Zodoende begint de dal­ing nu grotere vor­men aan te nemen en staat de AEX nu al meer dan 2% ver­wi­jdert van haar jaar­top die vorige week werd geno­teerd. Van­daag zal men dus aan de slag moeten om weer wat koersver­lies goed te mak­en om hier­mee in ieder geval weer boven enkele belan­grijke ste­un­li­j­nen te noteren. Gis­teren zak­te de index namelijk aan het einde van de dag ook door de 510,6 ste­un­li­jn die bepal­end is in het mid­del­lange ter­mi­jn beeld van de index. Een noter­ing boven deze ste­un­li­jn is zeer belan­grijk voor de index om de korte ter­mi­jn UPtrend lev­ende te houden om zo weer de 514 – 516 zone op te zoeken. Hier­bij kri­jgt de AEX wel hulp van de oplopende ste­un­li­j­nen onder de meest recente bodems op de uur­grafiek. Hier is goed te zien dat deze ste­un­li­j­nen momenteel uitkomen rond de slotko­ers van gis­teren waar­door er opwaartse druk zal ontstaan ron­dom dit punt die de index weer redelijk snel in veilig koers­ge­bied kun­nen bren­gen.

Op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld bli­jft de index tren­deren bin­nen de vooraf bepaalde range van 505÷506520÷523 pun­ten. Over een grotere peri­ode genomen bli­jven de ste­un- en weer­stand­sli­j­nen van deze range zeer belan­grijk in het koers­beeld van de index. Aan de onderkant is er dus nog maar een beperk­te ruimte voor een ver­vol­gdal­ing aangezien de 505 – 506 ste­un­zone onder geen bed­ing mag wor­den door­bro­ken om de UPtrend van de afgelopen weken in lev­en te houden. Nu het 50-daags gemid­delde ook uitkomt rond de 505 – 506 pun­ten is deze ste­un­zone extra ver­ste­vigd maar de index ook extra kwets­baar bij een neer­waartse door­braak. Echter geloof ik dat de trend van de afgelopen weken zal wor­den voort­gezet, The Trend is immers Your Friend. Zodoende verwacht ik dat de AEX de komende dagen weer zal tra­cht­en om de bovenkant van de zojuist genoemde range op te zoeken. De 520 – 523 zone zal wederom aan een test moeten wor­den onder­wor­pen om de index de komende weken richt­ing het beoogde koers­doel van 528 pun­ten te bren­gen. Hier wacht mijn inziens de vol­gende serieuze weer­stand voor de AEX na het door­breken van de 520 – 523 weer­stand­szone. Om tot deze hoogtes te reiken moet men wel eerst afs­tand nemen van de weer­standen rond de 514 & 518 pun­ten die momenteel neer­waartse druk op de koers zullen uitoe­fe­nen.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26511.05 -48.49 -0.18%
DOW 30 Future 26515 -51 -0.19%
DJ Transp. 10977.06 -11.16 -0.1%
SP500 2907.97 2.94 0.1%
SP Fut 2912.75 2.75 0.09%
NSDQ 8015.27 17.2 0.22%
NSDQ100 7713.5 23.78 0.31%
NSDQ Fut 7734.75 22.25 0.29%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1558.29 0.16 0.01%
RSL2000 1560.4 -3.99 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94648.14 69.88 0.07%
Merival 30847.55 -1189.23 -3.71%
IPC Mex. 45377.01 -148.28 -0.33%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.73 1.66 2.59%
Brent 74.12 2.15 2.99%
Gas 2.561 0.026 1.03%
Goud 1277.05 1.05 0.08%
GLD Eur/Oz 1134.45 0.933 0.082%
GLD Eur/Kg 36473.404 29.989 0.082%
Zilver 14.965 0.01 0.07%
Zlv Eur/Oz 13.294 0.009 0.067%
Zlv Eur/Kg 427.41 0.286 0.067%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 903.6 -0.1 -0.01%
PLD 1371.7 -26.8 -1.92%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1257 0.0011 0.1%
EUR-YEN 126 0.18 0.14%
EUR-GBP 0.8671 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.1435 0.003 0.26%
USD/Yen 111.93 0.03 0.02%
GBP-USD 1.2979 -0.0007 -0.05%
USD Index 96.965 -0.186 -0.19%
TREAS10 2.587 0.029 1.12%
TREAS30 2.99 0.03 1.03%
Bitcoin 5409.8 139.1 2.64%
Bitcoin Cash 291.49 7.35899 2.59%
Ethereum (US$) 171.52 4.55806 2.73%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.624 1.32526 1.76%
Name Last Change %
VIX 12.42 0.33 2.73%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets