...

TA AEX: Flinke terugtest, beurzen zakken verder weg richting steunniveaus

19 april 2017, 07:19 | Daïm Boscart | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Ondanks de goede start van de beurzen op Wall Street afgelopen maandag kon­den de Europese beurzen gis­teren tij­dens de eerste sessie van deze week niet imponeren. In tegen­stelling tot de Amerikaanse mark­ten afgelopen maandag hebben de Europese beurzen gis­teren flink moeten inlev­eren en daarmee komen de mark­ten behoor­lijk onder druk te staan. Zo viel de AEX dik 6 pun­ten terug ter­wi­jl de DAX meer dan 100 pun­ten moest inlev­eren. Ook op Wall Street moest men aan waarde inboeten, men was hier vooral geschrokken over de bedri­jf­s­re­sul­tat­en van Gold­man Sachs die min­der waren dan verwacht. De Amerikaanse indices moesten zo gedurende de dag behoor­lijk inlev­eren maar richt­ing het einde van de dag werd een groot deel van de ver­liezen wegge­po­et­st. Zo sloot de Dow Jones slechts” 100 pun­ten lager waar dit er eerder op de dag bij­na 200 waren ter­wi­jl de S&P 500 de schade beperkt wist te houden 6 – 7 pun­ten ofwel 0,3%. Nog niet al te veel aan de hand dus op Wall Street en per sal­do staan de beurzen daar nog hoger deze week. Toch is het beeld op de beurzen momenteel wat negatief en na de dal­ing van gis­teren staan de mark­ten weer op scherp. Belan­grijke ste­un­niveaus zijn gebro­ken en zodoende komen de vol­gende cru­ciale ste­un­li­j­nen in zicht. Van­daag zal men kracht moeten tonen door niet nog verder weg te zakken anders kan het wel eens een heel verve­lende week gaan wor­den op de beursvlo­er.


Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt d
it abon­nement uit­proberen tot 1 juli 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 


Wall Street
Een onrustige sessie op Wall Street dus gis­teren waar de mark­ten aan het begin van de dag toch behoor­lijk onder druk kwa­men te staan. De opge­bouwde win­sten van maandag wer­den direct onder druk gezet door de lagere open­ing en door de tegen­val­lende cijfers van Gold­man Sachs en John­son & John­son moest met name de Dow Jones flink inlev­eren. Gold­man Sachs leverde gis­teren uitein­delijk ruim $10 aan beur­swaarde in en komt daarmee voor het eerst sinds decem­ber onder de $220 te staan.

Ondanks de stroeve start wis­ten de beurzen aan het einde van de sessie toch de rug te recht­en om zo een kleine spurt richt­ing het noor­den in te zetten om zo het groot­ste deel van de ver­liezen weg te werken. Uitein­delijk valt de schade dus mee op Wall Street waar de Dow Jones uitein­delijk boven de 20.520 ste­un­li­jn wist te sluiten. Het sluiten boven deze 20.520 ste­un­li­jn is een belan­grijke move van de BULLS op Wall Street omdat men zo wederom bin­nen de bek­ende trad­in­grange van 20.52020.740 pun­ten noteert. Zodoende liggen er kansen voor de Dow Jones om gebruik te mak­en van de opwaartse druk die aan de onderkant van de range ontstaat om zo een gooi te doen naar een koer­sh­er­s­tel tot aan de 20.740 weer­stand. Wel neemt de neer­waartse druk bin­nen deze range aanzien­lijk toe door de dal­ende weer­stand­sli­jn over de top­pen op de uur­grafiek. Deze komt momenteel uit rond de 20.640 pun­ten waar ook een hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn wacht op de koers van de Dow. Van­daag zal dus moeten blijken of men terug kan bewe­gen tot de slotko­ers van afgelopen maandag om zo deze weer­stand­szone onder druk te zetten. Bij een opwaartse door­braak van deze weer­stand­szone nemen de opwaartse mogelijkhe­den aanzien­lijk toe aangezien dan voor het eerst in bij­na 1,5 maand tijd de dal­ende weer­stand­sli­jn zou zijn gebro­ken en de weg richt­ing de 20.74020.850 open ligt.

Qua cijfer­nieuws wordt er van­daag gekeken naar Black Rock & Mor­gan Stan­ley die voor­beurs met cijfers komen waar Ebay & Amer­i­can Express nabeurs met hun Q1 resul­tat­en komen. Verder zullen de Amerikaanse olievoor­raden wor­den gepub­liceerd van­daag die alti­jd hun effect hebben op de oliepri­jzen.

Hourly Dow Jones:AEX
Voor de AEX begint het cijfer­seizoen van­daag waar enkele belan­grijke aan­de­len van­daag met de resul­tat­en over Q1 naar buiten komen. Zo zijn van­daag ASML, Akzo Nobel, Vopak & Heineken aan de beurt. Op het moment van schri­jven zijn de cijfers van Akzo & ASML al naar buiten gebracht en op het eerste oog zien deze er goed uit. Goed nieuws voor de aan­deel­houd­ers van deze bedri­jven dus maar ook voor de AEX waar deze vier fond­sen samen goed zijn voor zo’n 18% van de index. Met name ASML is een zware jon­gen bin­nen de AEX en drukt met een weg­ing van bij­na 10% behoor­lijk op de index.

De sessie van gis­teren was niet om over naar huis te schri­jven van de AEX. De voor­beurs futures waren gis­teren nog posi­tief gestemd na de groene maandag op Wall Street maar al snel werd duidelijk dat men in Europa niet van plan was om dit groene pad van de Amerika­nen te vol­gen. Al snel na de open­ings­bel in Europa zak­ten de Europese koersen wat weg en uitein­delijk draaiden de cijfers van groen naar rood. Wat vol­gde was een duurzame dal­ing die de beurzen in Europa zo’n pro­cent lager wis­ten te zetten. Een jam­mer­lijke uit­slag in Europa waar de mark­ten vorige week ook al ter­rein had­den ver­loren. Zodoende begint de dal­ing nu grotere vor­men aan te nemen en staat de AEX nu al meer dan 2% ver­wi­jdert van haar jaar­top die vorige week werd geno­teerd. Van­daag zal men dus aan de slag moeten om weer wat koersver­lies goed te mak­en om hier­mee in ieder geval weer boven enkele belan­grijke ste­un­li­j­nen te noteren. Gis­teren zak­te de index namelijk aan het einde van de dag ook door de 510,6 ste­un­li­jn die bepal­end is in het mid­del­lange ter­mi­jn beeld van de index. Een noter­ing boven deze ste­un­li­jn is zeer belan­grijk voor de index om de korte ter­mi­jn UPtrend lev­ende te houden om zo weer de 514 – 516 zone op te zoeken. Hier­bij kri­jgt de AEX wel hulp van de oplopende ste­un­li­j­nen onder de meest recente bodems op de uur­grafiek. Hier is goed te zien dat deze ste­un­li­j­nen momenteel uitkomen rond de slotko­ers van gis­teren waar­door er opwaartse druk zal ontstaan ron­dom dit punt die de index weer redelijk snel in veilig koers­ge­bied kun­nen bren­gen.

Op het mid­del­lange ter­mi­jn beeld bli­jft de index tren­deren bin­nen de vooraf bepaalde range van 505÷506520÷523 pun­ten. Over een grotere peri­ode genomen bli­jven de ste­un- en weer­stand­sli­j­nen van deze range zeer belan­grijk in het koers­beeld van de index. Aan de onderkant is er dus nog maar een beperk­te ruimte voor een ver­vol­gdal­ing aangezien de 505 – 506 ste­un­zone onder geen bed­ing mag wor­den door­bro­ken om de UPtrend van de afgelopen weken in lev­en te houden. Nu het 50-daags gemid­delde ook uitkomt rond de 505 – 506 pun­ten is deze ste­un­zone extra ver­ste­vigd maar de index ook extra kwets­baar bij een neer­waartse door­braak. Echter geloof ik dat de trend van de afgelopen weken zal wor­den voort­gezet, The Trend is immers Your Friend. Zodoende verwacht ik dat de AEX de komende dagen weer zal tra­cht­en om de bovenkant van de zojuist genoemde range op te zoeken. De 520 – 523 zone zal wederom aan een test moeten wor­den onder­wor­pen om de index de komende weken richt­ing het beoogde koers­doel van 528 pun­ten te bren­gen. Hier wacht mijn inziens de vol­gende serieuze weer­stand voor de AEX na het door­breken van de 520 – 523 weer­stand­szone. Om tot deze hoogtes te reiken moet men wel eerst afs­tand nemen van de weer­standen rond de 514 & 518 pun­ten die momenteel neer­waartse druk op de koers zullen uitoe­fe­nen.

Dai­ly AEX:Hourly AEX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 571.21 1.95 0.34%
AEX Fut 566.55 -2.7 -0.48%
DAX 12430.97 43.63 0.35%
DAX Fut 12408 5.5 0.04%
DOW 27335.63 -23.53 -0.09%
DOW 30 Future 27322 4 0.01%
DJ Transp. 10794.59 193.56 1.83%
SP500 3004.04 -10.26 -0.34%
SP Fut 3006.5 1 0.03%
NSDQ 8222.8 -35.39 -0.45%
NSDQ100 7927.08 -39.85 -0.5%
NSDQ Fut 7943.25 6 0.08%
BEL20 3649.64 27.01 0.75%
CAC40 5614.38 36.17 0.65%
FTSE 100 7577.2 45.48 0.6%
SMI 9850.52 41.94 0.43%
SEMISOXX 1499.64 -16.28 -1.07%
RSL2000 1561.76 0.92 0.06%
Name Last Change %
Nikkei 21535.25 -150.65 -0.69%
H.SENG 28619.62 64.74 0.23%
Shanghai 2937.62 -4.57 -0.16%
KS11 2091.87 9.39 0.45%
STI 3360.03 12.08 0.36%
TWI 10886.05 9.62 0.09%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103775.41 -27.28 -0.03%
Merival 41788.26 531.66 1.29%
IPC Mex. 42984.97 -78.98 -0.18%
KLSE 1668.94 -3.43 -0.21%
Indon. 6401.88 -16.35 -0.25%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10662.24 11.04 0.1%
Tase 1592.36 -6.57 -0.41%
Name Last Change %
Olie 57.58 0.08 0.14%
Brent 64.38 0.04 0.06%
Gas 2.319 0.001 0.04%
Goud 1406.65 -1 -0.07%
GLD Eur/Oz 1254.705 -0.892 -0.071%
GLD Eur/Kg 40339.709 -28.678 -0.071%
Zilver 15.582 -0.006 -0.04%
Zlv Eur/Oz 13.899 -0.005 -0.039%
Zlv Eur/Kg 446.858 -0.172 -0.039%
Koper 2.696 0.001 0.04%
Alu 1843.25 0.5 0.03%
Nikkel 13950 285 2.09%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2466.75 25.75 1.05%
PLT 843.6 -0.1 -0.01%
PLD 1522.2 -2.5 -0.16%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1211 0.0003 0.02%
EUR-YEN 121.33 0.04 0.04%
EUR-GBP 0.9034 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.1075 0.0005 0.05%
USD/Yen 108.22 0.01 0.01%
GBP-USD 1.2409 0.0006 0.05%
USD Index 97.02 0.475 0.49%
TREAS10 2.106 0.014 0.67%
TREAS30 2.614 0.003 0.1%
Bitcoin 9486.2 -1247.4 -11.62%
Bitcoin Cash 280.74 -44.71792 -13.74%
Ethereum (US$) 200.9 -38.49466 -16.08%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 80.073 -13.36107 -14.3%
Name Last Change %
VIX 12.86 0.18 1.42%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:53 Afstort is begonnen! Woehoe 😜
 • ...
  23:10 Hier is het filmpje van de droogdok actie van Boskalis met het...
 • ...
  22:17 Fijne avond allemaal!
 • ...
  22:13 Fijne avond en tot morgen, dan is er ws weer een dag..
 • ...
  22:11 Ja helaas hopelijk valt het mee. Fijne avond
 • ...
  22:09 Dank je maar verliezen hoort erbij. Het is wat het is.
 • ...
  22:08 Gewoon overnight een keer een procent eraf is er niet meer bij...
 • ...
  22:07 Sterkte 😢
 • ...
  22:05 Inderdaad jammer. Zit zelf short want was echt overtuigd van een...
 • ...
  22:04 Jammer

Twitter @usmarkets