...

TA AEX, IMCD, Alfen, Fugro, Credit Suisse en SIF Holdings

29 januari 2022, 15:23 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het is dat ik de grafiek van een ver­zoek niet kan vin­den, anders had de col­umn van van­daag louter uit aan­vra­gen bestaan. Het zijn dus vijf ver­zoeken gewor­den en ik heb daar zelf de grafiek van de AEX aan toegevoegd. Ik ga uit de startblokken.


Als mijn geheugen mij niet in de steek laat dan heeft lezer(es) gwver­haak zijn/​haar eerste grafieken aangevraagd. Pri­ma, welkom en dien vooral meer ver­zoeken in. En als U nog nooit een favori­et heeft aangevraagd neem dan een voor­beeld aan gwverhaak. 

Cred­it Suisse op ver­zoek van gwver­haak:

Bij deze bank had ik een noter­ing in Zwit­ser­land verwacht, maar ik kom uit in Ameri­ka. Daar­naast wil ik melden dat deze grafiek mij doet ver­moe­den dat er weinig vol­ume in dit aan­deel zit. Een tech­nisch anal­ist ziet graag grafieken met veel omzet en dat lijkt hier niet het geval. Toch zal ik tra­cht­en hier iets nut­tigs over te schrijven.

U ziet hier een licht dal­end trend­kanaal waar­bij ik enigszins onortho­dox te werk ben gegaan. Ik heb namelijk de bodems als eerste met elka­ar ver­bon­den i.p.v. de top­pen. Dat mag de pret niet geheel drukken, het is nog best een mooi trend­kanaal geworden.

De koers heeft onlangs iets van een dubbele bodem opge­zocht. Kijk maar naar de onderz­i­jde van het trend­kanaal en de oran­je lijn. Die laat­ste ligt over niveaus uit maart/​april 2020. Of dit ook dé bodem gaat zijn, daar kan ik slechts naar gis­sen. Voor­lop­ig denk ik van niet, ik zou dan meer beves­tig­ing op de grafiek willen zien. Kor­tom, ik word niet heel blij van deze grafiek.

+++++ + + + + +
Wilt u ook uw favori­et in mijn columns terugzien, reageer dan hieron­der bij de reac­ties. Tot ziens!
+++++ + + + + +

Fugro op ver­zoek van lez­er reteip:

Fugro heb ik deze maand nog twee keer kort in porte­feuille gehad, bei­de met een posi­tief resul­taat. Op de vraag of ik hem nu in porte­feuille zou willen hebben kan ik née antwo­or­den. De rede­nen op een rijtje:

1. de koers ket­ste af op de oran­je lijn,
2. zak­te door de blauwe trendli­jn
3. tevens door de licht­groene lijn (min­der belan­grijk) en
4. stootte de neus tegen de rode dal­ende trendlijn.

Weet de koers bin­nenko­rt opwaarts door de oran­je weer­stand te breken, pas dan kri­jg ik grote inter­esse in Fugro. Dat zie ik eerlijk gezegd niet snel gebeuren, maar ik laat me graag verrassen.

Alfen op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Of ik al iets van een bodem zie bij Alfen vraagt deze lez­er. Daar kan ik aardig to the point in zijn: Neen. Kan de koers dan toch niet her­stellen? Jawel hoor, maar dat zou ik een aardi­ge ver­rass­ing vin­den mocht dat gebeuren. Ik zie Alfen eerder verder dalen en dan is de groene lijn een goede target.

Lezer(es) gwver­haak vraagt Unique aan. Ik kri­jg heel veel hits en ik weet niet welke ik moet kiezen. Er bestaat Unique Logis­tics Inter­na­tion­al, geno­teerd in de VS OTC. Kunt u mij vertellen welke Unique u bedoelt, dan probeer ik die in de loop van vol­gende week alsnog mee te nemen.

Over vol­gende week gespro­ken, ik verwacht dat de columns niet zoals gebruike­lijk op dins­dag, don­derdag en zater­dag zullen ver­schi­j­nen. Het zal wat rom­meliger wor­den de komende week.

SIF Hold­ing op ver­zoek van reteip:

Ik heb nog nooit van dit aan­deel geho­ord en ik was enigszins ver­baasd dat het gewoon op de Ned­er­landse beurs staat. Er is geen zware en lange studie TA voor nodig om te con­stateren dat de koers zich in een dal­ende trend bevin­dt. Lagere top­pen en lagere bodems zijn scher­ing en inslag. De koers is op weg naar een nieuwe lagere bodem, want recent werd de oran­je lijn neer­waarts door­bro­ken. Die lijn ligt over een niet zo belan­grijk top­je uit juni 2020

Moest ik iets posi­tiefs wegschri­jven over de koers dan is het dat er zeer waarschi­jn­lijk een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI komt. Deze zou dan in de cat­e­gorie één zwaluw maakt nog geen zomer komen.

AEX:

De uit­ge­brei­de analyse van de AEX is nog steeds geldig, zie de col­umn van 23 jan­u­ari.

Op boven­staande dag­grafiek is het wacht­en op de neer­waartse door­braak van de groene lijn. Wellicht gaat die er nooit komen en ik weet dat u er niet op zit te wacht­en, maar op moment van schri­jven acht ik het wel waarschi­jn­lijk. Lat­en we hopen dat ik er naast zit. Gebeurt het toch, kijk dan naar de analyse van 23 jan­u­ari 2022 voor de gevolgen.

===== = = = = =
De over­heid heeft de lock­down gro­ten­deels opge­heven. Vreemd, ze had­den de unieke kans door te gaan en zodoende nog meer onderne­mers fail­li­et kun­nen lat­en gaan. De cijfers van mensen in een­za­amheid, isole­ment en frus­tratie had­den ook nog hoger kun­nen wor­den. En lat­en we depres­siviteit en zelf­mo­or­den niet ver­geten.
===== = = = = =

IMCD op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Ook bij IMCD vraagt Mis­ter bluesky of er zich al een bodem vormt. Ook hier kan ik een kort en duidelijk antwo­ord geven: née.

Na tal van verkoopsig­nalen voegde de grafiek er onlangs nog maar weer een­t­je aan toe en wel de door­braak van de oran­je lijn. IMCD bli­jft bij mij op een Verkopen staan. Een eventuele slotko­ers onder euro 148,15 zou weer een vol­gend verkoopsig­naal opleveren. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

31 januari 2022, 18:32

Nog een verzoekje SBM offshore. Bedankt

(0)
30 januari 2022, 22:00

Dag Marcel,
Erg leerzaam om jouw analyses te lezen. Ga zo door! Zou je voor mij de grafiek van de DAX behandelen?

Met vriendelijke groet,

Jurgen Bertoen

(0)
29 januari 2022, 20:10

Bedankt Marcel. Jouw recente kooptip Signify is dan toch plots hersteld na het bereiken van een stoploss.
Ik las ergens dat voor de aex 717 een absoluut kooppunt zou zijn. Is dit ook technisch zo ?

(0)
29 januari 2022, 16:29

Marcel, ik richt me tot de letter “B”…
BASF: recent uit een dalend trendkanaal gebroken, afgelopen week soort hertest en dus nu kansen om verder omhoog te gaan?
Barco: na flinke daling tot 17+ een eerste herstelpoging tot 20+ maar afgelopen week weer terug, maar wel boven recente bodem. Kan er daarom nu weer naar boven gekeken worden?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.