...

TA AEX, Nasdaq en DAX

9 januari 2021, 11:06 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Op deze zater­dagocht­end ga ik met u naar 3 indices kijken, te weten de Nas­daq, de DAX en de AEX. Die laat­ste index zal ik iets uit­ge­brei­der behan­de­len aan de hand van twee grafieken.

Wilt u nog even terugk­ijken naar de vorige analyse, klik dan op Konin­klijke Olie, Philips, Aegon en Adyen.


Lat­en we eens aan de andere kant van de oceaan begin­nen met de Nasdaq.

Dat de Nas­daq weinig moeite had met het uit­ne­men van de top van voor Coro­na is op deze dag­grafiek duidelijk te zien. Als een mes door de bot­er zeggen ze weleens, dit is daar een duidelijk voor­beeld van. Diege­nen die mij hier vol­gen weten dat veel andere grafieken ook heden ten dage nog niet eens in de buurt zijn gekomen van die top van voor COVID-19.

Onder de blauwe lijn ziet u de index even haperen. U ziet drie top­pen die reiken tot aan dat niveau en iedere keer moest de Nas­daq in meer of min­dere mate terug om kracht te verza­me­len voor een nieuwe aan­val op dat niveau. Dat niveau is overi­gens 12.056, excu­us dat het enigszins moeil­ijk te lezen is in de grafiek. De vierde of miss­chien zelfs wel vijfde keer was het een ges­laagde aan­val, we zien dat de index inmid­dels duidelijk boven de blauwe lijn beweegt.

Rechts op de grafiek ziet u twee lij­nen, de paarse en de rode. De paarse is een sti­j­gende trendli­jn waar de index tot voor kort boven bewoog. De index is daar echter doorheen gevallen en ziet de lijn nu als weer­stand. De rode lijn ligt over recente top­pen en zo zien we dat er een dubbele weer­stand ligt voor de Nas­daq. De Nas­daq heeft dus een uitdag­ing de komende week.

Kijk ook nog eens even naar de RSI, waar de rode trendli­jn voor een extra uitdag­ing zorgt. 

Als u in de Nas­daq zit, dan is er met hogere top­pen eigen­lijk nog niet zo heel veel aan de hand. Wel zijn er nu drie bel­let­jes op de top gegaan. Reden om extra waakza­am te zijn en nog eens extra aan­dacht te geven aan uw stop.

We zit­ten inmid­dels bij de index van onze Oost­er­bu­ren. De DAX had in vergelijk­ing met de Nas­daq veel meer tijd nodig om bij het niveau van de top van voor het virus in de buurt te komen. Dat gebeurde pas aan het eind van het jaar 2020. Het moet dan wel gezegd wor­den dat de index er geen gras over liet groeien, na een korte stap terug werd de aan­val op de licht­groene hor­i­zon­tale weer­stand met suc­ces ingezet. Die top van voor Coro­na ligt op ongeveer 13.835.

Voor de komende peri­ode lijkt het er dus goed uit te zien voor de DAX. De index is opwaarts door de licht­groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn gebro­ken en beweegt boven de donker­groene sti­j­gende trendli­jn en zelfs de RSI doet mee. De seinen lijken dus op groen te staan.

Zit u in de DAX dan kunt u bli­jven zit­ten en is het slechts een kwest­ie van óf het bepalen waar u uw winst gaat bin­nen halen óf waar de stop neer te leggen.

Ik ga nu met u naar twee grafieken van de AEX kijken. 

Bei­de grafieken van de AEX zijn dag­grafieken. De grafiek hier­boven geeft meer koer­shis­to­rie weer dan straks de tweede grafiek. Op boven­staande grafiek kunt u duidelijk zien dat onze index ook door de top van voor het virus is gebro­ken. Net als bij de DAX duurde dat veel langer dan bij de Nas­daq. Alles op zijn tijd zullen we maar zeggen. De regel­matige lez­er herkent inmid­dels zon­der enige moeite de twee trendkanalen. 

Wat valt er verder nog te melden? de RSI onder de grafiek lijkt niet mee te doen met de hogere top­pen in de grafiek. Ik ga daar zo verder op in bij de tweede grafiek van de AEX. Lat­en we die er direct maar bij pakken.

Ik moet ineens denken aan het spel­let­je zoek de drie ver­schillen! Ziet u ze? Hier komen ze:

1. deze grafiek is met min­der koer­shis­to­rie dan de eerste.

2. ik heb een extra trend­kanaal getek­end en

3. een lijn over de recente top­pen van de RSI.

Ik schat in dat dat niet zo heel moeil­ijk was. Punt 1 behoeft geen nadere uit­leg, die had ik eerder in de tekst al verk­lapt. Het blauwe trend­kanaal heb ik nieuw toegevoegd en deze ligt over de bod­ies” van de can­dles van de laat­ste weken. Grap­pig om te zien dat de index eerst neer­waarts uit het groene trend­kanaal brak en nu sinds gis­teren opwaarts. Het wordt inter­es­sant om te zien wat onze nationale beurs­graad­me­ter de komende week gaat doen.

Zoals eerder geschreven zou ik nog even terugkomen op de RSI. De licht­groene dal­ende trendli­jn die ik over de recente top­pen heb getek­end is opwaarts uitgenomen en dat is goed nieuws. Net als bij de DAX lijken alle sig­nalen dus op groen te staan. Kleine kant­teken­ing, de slotko­ers van afgelopen vri­jdag is hele­maal bovenin het nieuw toegevoegde blauwe sti­j­gende trend­kanaal. We mogen dus een beet­je anticiperen op een stap­je terug, wellicht tot de onderkant van het blauwe trendkanaaltje.

Ik wens u een pret­tig weekend. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

9 januari 2021, 18:45

Kunt u nog eens Prosus, goud en Unilever analyseren ? Alvast bedankt.

(0)
9 januari 2021, 13:24

Bedankt Marcel. Kunt u weer eens aandacht besteden aan goud, zilver, olie en aardgas?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.