...

TA AEX, Unilever, goud en Prosus

12 januari 2021, 13:52 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Onder de analyse van afgelopen zater­dag over de AEX, Nas­daq en DAX plaat­sten twee lez­ers een ver­zoek. Lez­er Mis­ter bluesky ver­zocht om goud, Unilever en Pro­sus te analy­seren. Lez­er poly­glot kwam met het ver­zoek om goud, zil­ver, aardgas en olie te bekijken. 

Bei­den ver­zocht­en goud die dus komt in ieder geval voor­bij, zo sla ik twee vliegen in een klap! Daar­naast kijk ik naar Pro­sus, Unilever en de AEX.


Het bal wordt geopend door Prosus.

Hele­maal links op deze dag­grafiek ziet u nog net de top van voor Coro­na. Als ik iets meer koer­shis­to­rie had meegenomen, dan had u kun­nen zien dat er voor het virus twee top­pen op de zelfde hoogte wer­den neergezet. U ziet dus ook in één oogop­slag dat het dit aan­deel is gelukt de top(pen) van voor COVID-19 opwaarts uit te nemen.

Pro­sus staat nog niet zo heel lang op de beurs in Ams­ter­dam en de top van begin novem­ber was direct het all-time-high”. U ziet dat het niet is gelukt dat niveau vast te houden en onder de rode trendli­jn zien we de koers nu wegza­kken. De oran­je intra chartli­jn die op ongeveer 85 euro ligt zorgde afgelopen week voor steun.

Bulle en bears gaan op korte ter­mi­jn bepalen wie het sterkst zijn. De bulls gaan er met de zege van­door als de rode trendli­jn opwaarts wordt uitgenomen. De bears binden de bulls aan de zegekar als de oran­je ste­un­li­jn neer­waarts wordt door­bro­ken. U beseft dat een over­win­ning voor één van de twee par­ti­jen een korte ter­mi­jn zege zal zijn, want de stri­jd tussen de bulls en bears gaat natu­urlijk voor eeuwig” door. 

Zit u nu in Pro­sus dan kunt u bli­jven zit­ten. Wellicht is het iets waarschi­jn­lijk­er dat de koers aan de onderz­i­jde uit­breekt, dus u kunt nu alvast bepalen waar u uw stop legt.

Ik ga met u naar het goud kijken. Lez­ers poly­glot en Mis­ter bluesky kwa­men bei­den met dit verzoek.

Dit is de gold spot pri­js uitge­drukt in US dol­lars. De uit­braak door de licht­groene hor­i­zon­tale lijn was een belan­grijke, die maak­te ruimte vrij voor een verdere sti­jging. De hoog­ste koers na die uit­braak werd begin augus­tus (2020) neergezet. Sinds­di­en is goud aan het inlev­eren, kijkt u maar naar het koersver­loop onder de rode dal­ende trendlijn.

Dan heb ik rechts op de grafiek de oran­je trendli­jn getek­end. Daar­boven zette de koers hogere bodems en hogere top­pen neer en luk­te het opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn te breken. Die opwaartse uit­braak was echter geen lang lev­en beschoren: in slechts één dag zak­te het goud door én de oran­je lijn én de rode lijn. Deze dal­ing vond tot nu toe ste­un op het groene hor­i­zon­tale lijn­t­je zo rond USD 1.810. Werp ook even een blik onder de grafiek waar u de RSI vin­dt, deze indi­ca­tor deed heel mooi mee en beves­tigde de neer­waartse door­braak in de koersgrafiek.

Wat nu met goud? Wel, als u het bez­it, dan is de koers­grafiek weliswaar iets verzwakt, maar is er geen reden om negatief te zijn. Dat kan alti­jd nog, maar is nu niet nodig. Het ste­un­t­je op Usd 1.810 is een eerste vangnet­je. Daaron­der moet u reken­ing houden met een rit­je naar de bodem die werd neergezet op de laat­ste dag van novem­ber rond Usd 1.765.

Het is nu de beurt aan onze nationale beursgraadmeter.

De blauwe streep die over uw scherm loopt ligt over de top van voor het virus, op 632 pun­ten. Zo kunt u gemakke­lijk zien dat het de AEX onlangs is gelukt opwaarts door dat ref­er­en­tiepunt te breken.

U ziet op deze grafiek drie trend­kanalen, roze, groen en blauw, die ik niet uit­ge­breid ga bespreken. De reden is dat u ze alle­maal wel kent als u regel­matig mijn columns leest. Met het blauwe trend­kanaal heeft u eerst afgelopen zater­dag ken­nis kun­nen mak­en. Ik schreef toen ook dat de koers zich hele­maal bovenin het trend­kanaalt­je bevond en dat het zeer waarschi­jn­lijk was dat de index een stap­je terug moest doen.

Dat kleine stap­je terug is inmid­dels gezet, je zou het bij­na een zijwaartse beweg­ing kun­nen noe­men. Intra­day traders denken daar overi­gens anders over, daar kan het ondanks de kleine beweg­ing over hele grote bedra­gen gaan, denk aan futures. Door licht te dalen slash bij­na zijwaarts te bewe­gen in com­bi­natie met de redelijk felle sti­jging van het blauwe trend­kanaalt­je zijn we bij­na aan­be­land bij de onderkant van dat trend­kanaal. Daar zou ste­un moeten komen, de kans dat de index deze week hoger reikt is wat mij betre­ft zek­er aanwezig.

Dan hebben we voor van­daag nog één grafiek tegoed en dat is Unilever.

+++++ + + + + +

Eerst even een vraag­je aan lez­er poly­glot. Als u een grafiek van aardgas wilt, heeft u dat een tick­er­sym­bool voor mij of een code? Mijn soft­ware voor de grafieken is Amerikaans en als ik aardgas intik kri­jg ik niets. Bedankt alvast.

Aankomende don­derdag zal ik proberen zil­ver, olie en wellicht dus ook aardgas voor­bij te lat­en komen.

+++++ + + + + +

Op de grafiek van Unilever ziet u vier gek­leurde vlakken: groen, blauw, rood en bru­in. De eerste, de groene, is een sti­j­gend trend­kanaal waar Unilever zich redelijk lang aardig in thuis voelde. Hogere bodems en hogere top­pen wer­den neergezet. U ziet hoe het het aan­deel op een gegeven moment niet meer luk­te de boven­z­i­jde op te zoeken en zo liep het bij­na geruis­loos over in de blauwe hor­i­zon­tale trad­in­grange. Een verdere verzwakking kwam toen begin decem­ber de koers uit de blauwe trad­in­grange viel en gedeeltes van de koers­be­weg­in­gen van novem­ber en decem­ber 2020 heb ik kun­nen van­gen bin­nen het rode dal­ende trendkanaal. 

Als laat­ste heb ik de meeste koersen van decem­ber en jan­u­ari kun­nen van­gen bin­nen het bru­ine sti­j­gende trend­kanaal. Althans, mijn grafieken­pro­gram­ma zegt dat het bru­in is. Als u dat ook vind ben ik een hap­py camper.

Let als laat­ste even op wat er van­daag intra­day gebeurt: de koers valt uit dat bru­ine trend­kanaalt­je. Ik heb de blauwe trad­in­grange bewust door­getrokken om te lat­en zien dat de koers daar nu onder staat. Je zou namelijk een ste­un verwacht­en op de onderkant van de blauwe trad­in­grange. De beurs is nog niet dicht, het kan dus zijn dat han­de­laren de koers even drukken, een hand­je helpen, om extra omzet mee te pakken om ver­vol­gens de koers weer bin­nen de blauwe range te lat­en sluiten.

Heeft u aan­de­len Unilever in bez­it, dan is het tijd extra waakza­am te wor­den. Alsof een belegger/​trad­er zich ooit kan veroorloven min­der scherp te zijn!

+++++ + + + + +

Denkt u als lez­er nu heb ik ook een favori­et die ik graag in de col­umn van Mar­cel zou zien, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten!

+++++ + + + + +

Ik wens u alvast een fijne dinsdagavond.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

13 januari 2021, 11:00

Ik heb ook geen tickersymbool van gas of LPG kunnen vinden. Heel vreemd voor zo'n veel gebruikt product. Ik trek mijn verzoek dan maar in en ruil hem graag om voor Ballard Power Systems (BLDP).

(0)
12 januari 2021, 17:48

graag Alfen, aan een top van maand, week, dag?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.