...

TA: AEX zeer sterk richting de 550 punten. ATHs DAX & Wall Street

17 oktober 2017, 07:50 | Daïm Boscart | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Na een zeer sterke sessie gis­teren van de beurzen hebben we opnieuw een aan­tal top­pen gezien op de wereld­wi­jde beurzen. Zo zagen we de indices in Ameri­ka nieuwe All Time Highs noteren ter­wi­jl in Europa ook de DAX een All Time High noteerde en de AEX een nieuwe jaar­top noteerde rond de 548 pun­ten. Zodoende bli­jven de wereld­wi­jde indices het ontzettend goed doen en bli­jven er enorme kansen liggen voor de BULLS. Enkel de Dow Trans­port doet nog wat beleg­gers twi­jfe­len aangezien de Trans­port index behoor­lijk aan het wegza­kken is. Na een nieuwe test van de 10.000 pun­ten viel de Dow Trans­port behoor­lijk terug en daarmee staat de index toch onder druk de laat­ste dagen. Echter lijken de overige indices en de sterke rand­voor­waar­den op Wall Street sterk genoeg om de index de komende dagen verder opwaarts te bewe­gen. Het bin­nen­stromende Macro-Economis­che nieuws bli­jft gewoon goed en nu het cijfer­seizoen van start is gegaan lijken er zich nog meer kansen voor te doen om nog verder te sti­j­gen.

In Ameri­ka komen er van­daag een aan­tal promi­nente Dow Fond­sen naar buiten met hun cijfers waar­door we hier wat actie kun­nen verwacht­en. IBM, Unit­ed Health, John­son & John­son en Gold­man Sachs zullen hun cijfers voor­beurs en nabeurs (IBM) pub­liceren ter­wi­jl ook Harley David­son en Mor­gan Stan­ley met cijfers naar buiten zullen tre­den. Daar­naast komen er uit Europa van­daag nog wat inflatieci­jfers uit de EU zelf en GB ter­wi­jl in Duit­s­land het economis­che sen­ti­ment wordt geme­ten.


Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt d
it abon­nement uit­proberen tot 1 decem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Na een zeer effec­tieve beur­sweek vorige week hebben de mark­ten gis­teren de draad weer net­jes opgepakt. De Amerikaanse beurzen sti­j­gen gewoon door en lat­en gaan­deweg steeds mooiere en hogere top­pen zien. De record­jacht van de Amerikaanse aan­de­len en indices zal de komende dagen extra kracht kun­nen wor­den bijgezet door de bedri­jf­s­ci­jfers die op het pro­gram­ma staan. Van­daag zijn er vier DOW fond­sen aan de beurt en dit natu­urlijk voor de nodi­ge boost zor­gen die de index nodig heeft om door de 23.000 pun­ten­grens te breken.

Deze 23.000 pun­ten­grens is momenteel de enige aan­toon­bare weer­stand voor de index. De oplopende weer­stand­sli­jn die enkele weken gele­den werd door­bro­ken was de laat­ste serieuze weer­stand voor de Amerikaanse hoofdin­dex en met het door­breken van deze weer­stand is een zeer belan­grijk sig­naal afgegeven. De focus ligt nu com­pleet noord­waarts en tech­nisch gezien wacht­en er bij­na geen belem­merin­gen meer op de AEX. Enkel tegen­val­lende cijfers of oplopende diver­gen­tie tussen bijvoor­beeld de Dow Jones en de Dow Trans­port of de Nas­daq kan nu voor een dal­ing zor­gen. Ik kijk de komende dagen dan ook nadrukke­lijk naar het noor­den maar zek­er ook met een schuin oog naar de Dow Trans­port die rare spron­gen laat zien.

De Trans­port index heeft namelijk behoor­lijk last van neer­waartse druk rond de 10.000 pun­ten. Tot tweemaal toe wist de Dow Trans­port de 10.000 pun­ten­grens te bereiken en zelfs te door­breken maar bei­de keren hebben we de Trans­port afges­traft zien wor­den. Een dal­ing van de Trans­port index past natu­urlijk niet in het BULL­ISH plaat­je van Wall Street en dus is een her­stel­lende koers daar een voor­waarde voor een verdere sti­jging van de Amerikaanse beurzen. De Dow Trans­port sloot gis­teren op 9.860 pun­ten en is daarmee 140 pun­ten weggeza­kt vanaf de 10.000 grens. Aan de onderz­i­jde wacht een zeer belan­grijke ste­un­li­jn rond de 9.720 pun­ten en dit geeft de index nog een behoor­lijke marge om te zakken van opnieuw zo’n 140 pun­ten. Indi­en de Dow Trans­port onder de 9.720 pun­ten zakt veran­derd het mark­t­beeld in mijn ogen dus­danig dat er serieuze neer­waartse mogelijkhe­den ontstaan.

De Nas­daq en de S&P 500 speelde gis­teren gewoon het­zelfde riedelt­je af en wis­ten opnieuw een plus op de bor­den te zetten en daarmee hun All Time High op te hogen. Voor bei­de indices is er op de grafieken geen serieuze weer­stand te vin­den, er zijn mooie groeimo­gelijkhe­den voor bei­de indices en voor­lop­ig zal er tech­nisch gezien geen belem­mer­ing ver­schi­j­nen voor een van deze indices. Zo leg ik voor bei­de indices de koers­doe­len vast rond de 2.600 pun­ten (S&P) en 6.750 pun­ten (Nas­daq).

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly Dow Trans­port:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Europa
In Europa zijn de beurzen ook bezig aan een mooie reeks met onze eigen AEX voorop in de stri­jd. De Ned­er­landse hoofdin­dex is bezig aan eens sterke peri­ode waar­bij het serieus opwaarts beweegt en sterk­er oogt dan bijvoor­beeld haar grote broer de DAX. Waar de DAX gevan­gen zit rond de 12.950÷13.000 pun­ten laat de AEX zien dat het het opwaartse poten­tieel opti­maal benut. De Ned­er­landse hoofdin­dex zat net als de DAX een peri­ode vast­geroest rond de 540543 pun­ten waar­na de index wist uit te breken en bij­na een pro­cent hoger noteert nu. Het sterke ASML en Unilever hebben aanzien­lijk bijge­dra­gen aan deze opwaartse beweg­ing van de AEX. Bei­de fond­sen, samen goed voor zo’n 25% van de index, hebben mooie groene cijfers lat­en zien de afgelopen dagen in afwacht­ing van de Q3 cijfers van bei­de bedri­jven die woens­dag en don­derdag naar buiten zullen komen.

Door deze opwaartse ontwik­kel­ing van de AEX koers noteert de index momenteel rond de 548 pun­ten waar een belan­grijke weer­stand­szone wacht in de vorm van de 548550 weer­stand. Hier zal de AEX opnieuw een gevecht aan­gaan met de verkop­ers die zullen proberen de koers te gaan drukken. Echter verwacht ik, net als de afgelopen keren rond de 528531 en 540543 dat de index zal gaan con­solid­eren rond deze koers om uitein­delijk de kop­ers weer hun gang te lat­en gaan. We bewe­gen immers in de richt­ing van de trend die enorm sterk is, zo sterk dat ik de verkopende par­ti­jen niet in staat acht om hier veran­der­ing in te bren­gen. Dit betekent dus dat de AEX gewoon” verder opwaarts zal bewe­gen ondanks een eventuele pauze rond de huidi­ge koer­szone.

Het pri­maire doel voor de AEX is nu dan ook het testen van de 548550 koer­szone waar­na men zich mag opmak­en voor een test van de 555 top waar­na het jaar­doel van 563570 pun­ten nadrukke­lijk in beeld komt.

De DAX sloot gis­teren voor het eerst boven de 13.000 pun­ten en dit is een ware primeur. Na weken van stri­jd lijken de BULLS nu toch wederom de regie te nemen en de DAX boven de 13.000 pun­ten te begelei­den. De opwaartse druk van de BULLS doet de Duitse beleg­ger goed en het slot van de DAX van gis­teren is een eerste BULL­ISH sig­naal waar­bij men mag uit­gaan van een verdere opwaartse ver­vol­gbe­weg­ing. Voor de DAX ligt het koers­doel voor nu dan ook rond de 13.350÷13.500 pun­ten.

Dai­ly AEX:Dai­lyDAX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 571.21 1.95 0.34%
AEX Fut 566.55 -2.7 -0.48%
DAX 12430.97 43.63 0.35%
DAX Fut 12409 6.5 0.05%
DOW 27335.63 -23.53 -0.09%
DOW 30 Future 27325 7 0.03%
DJ Transp. 10794.59 193.56 1.83%
SP500 3004.04 -10.26 -0.34%
SP Fut 3007 1.25 0.04%
NSDQ 8222.8 -35.39 -0.45%
NSDQ100 7927.08 -39.85 -0.5%
NSDQ Fut 7943 5.75 0.07%
BEL20 3649.64 27.01 0.75%
CAC40 5614.38 36.17 0.65%
FTSE 100 7577.2 45.48 0.6%
SMI 9850.52 41.94 0.43%
SEMISOXX 1499.64 -16.28 -1.07%
RSL2000 1561.76 0.92 0.06%
Name Last Change %
Nikkei 21535.25 -150.65 -0.69%
H.SENG 28619.62 64.74 0.23%
Shanghai 2937.62 -4.57 -0.16%
KS11 2091.87 9.39 0.45%
STI 3360.03 12.08 0.36%
TWI 10886.05 9.62 0.09%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103775.41 -27.28 -0.03%
Merival 41788.26 531.66 1.29%
IPC Mex. 42984.97 -78.98 -0.18%
KLSE 1668.94 -3.43 -0.21%
Indon. 6401.88 -16.35 -0.25%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10651.2 -15.36 -0.14%
Tase 1592.36 -6.57 -0.41%
Name Last Change %
Olie 57.6 0.1 0.17%
Brent 64.38 0.04 0.06%
Gas 2.318 0 0%
Goud 1407.25 -0.4 -0.03%
GLD Eur/Oz 1255.24 -0.357 -0.028%
GLD Eur/Kg 40356.916 -11.471 -0.028%
Zilver 15.588 0 0%
Zlv Eur/Oz 13.904 0 0%
Zlv Eur/Kg 447.03 0 0%
Koper 2.697 0.002 0.07%
Alu 1843.25 0.5 0.03%
Nikkel 13950 285 2.09%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2466.75 25.75 1.05%
PLT 844.4 0.7 0.08%
PLD 1524.7 0 0%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1211 0.0003 0.02%
EUR-YEN 121.3 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.9032 0.0001 0.02%
EUR-SFR 1.1076 0.0007 0.06%
USD/Yen 108.21 0.01 %
GBP-USD 1.241 0.0008 0.06%
USD Index 97.02 0.475 0.49%
TREAS10 2.106 0.014 0.67%
TREAS30 2.614 0.003 0.1%
Bitcoin 9573.7 -1289.2 -11.86%
Bitcoin Cash 281.4 -35.56328 -11.22%
Ethereum (US$) 203 -28.25997 -12.22%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 80.429 -11.30116 -12.32%
Name Last Change %
VIX 12.86 0.18 1.42%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:53 Afstort is begonnen! Woehoe 😜
 • ...
  23:10 Hier is het filmpje van de droogdok actie van Boskalis met het...
 • ...
  22:17 Fijne avond allemaal!
 • ...
  22:13 Fijne avond en tot morgen, dan is er ws weer een dag..
 • ...
  22:11 Ja helaas hopelijk valt het mee. Fijne avond
 • ...
  22:09 Dank je maar verliezen hoort erbij. Het is wat het is.
 • ...
  22:08 Gewoon overnight een keer een procent eraf is er niet meer bij...
 • ...
  22:07 Sterkte 😢
 • ...
  22:05 Inderdaad jammer. Zit zelf short want was echt overtuigd van een...
 • ...
  22:04 Jammer

Twitter @usmarkets