...

TA: AEX zeer sterk richting de 550 punten. ATHs DAX & Wall Street

17 oktober 2017, 07:50 | Daïm Boscart | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Na een zeer sterke sessie gis­teren van de beurzen hebben we opnieuw een aan­tal top­pen gezien op de wereld­wi­jde beurzen. Zo zagen we de indices in Ameri­ka nieuwe All Time Highs noteren ter­wi­jl in Europa ook de DAX een All Time High noteerde en de AEX een nieuwe jaar­top noteerde rond de 548 pun­ten. Zodoende bli­jven de wereld­wi­jde indices het ontzettend goed doen en bli­jven er enorme kansen liggen voor de BULLS. Enkel de Dow Trans­port doet nog wat beleg­gers twi­jfe­len aangezien de Trans­port index behoor­lijk aan het wegza­kken is. Na een nieuwe test van de 10.000 pun­ten viel de Dow Trans­port behoor­lijk terug en daarmee staat de index toch onder druk de laat­ste dagen. Echter lijken de overige indices en de sterke rand­voor­waar­den op Wall Street sterk genoeg om de index de komende dagen verder opwaarts te bewe­gen. Het bin­nen­stromende Macro-Economis­che nieuws bli­jft gewoon goed en nu het cijfer­seizoen van start is gegaan lijken er zich nog meer kansen voor te doen om nog verder te sti­j­gen.

In Ameri­ka komen er van­daag een aan­tal promi­nente Dow Fond­sen naar buiten met hun cijfers waar­door we hier wat actie kun­nen verwacht­en. IBM, Unit­ed Health, John­son & John­son en Gold­man Sachs zullen hun cijfers voor­beurs en nabeurs (IBM) pub­liceren ter­wi­jl ook Harley David­son en Mor­gan Stan­ley met cijfers naar buiten zullen tre­den. Daar­naast komen er uit Europa van­daag nog wat inflatieci­jfers uit de EU zelf en GB ter­wi­jl in Duit­s­land het economis­che sen­ti­ment wordt geme­ten.


Goed nieuws voor de liefheb­bers van Aan­de­len en Indices: Vanaf 1 jan­u­ari 2017 ver­stu­urt anal­ist Daïm Boscart in samen­werk­ing met senior Trad­er Guy ook sig­nalen op aan­de­len en indices via de TA Trad­ing Aan­de­len & Indices Ser­vice”. U kunt d
it abon­nement uit­proberen tot 1 decem­ber 2017 voor slechts €39,-. Voor meer infor­matie zie: 

Wall Street
Na een zeer effec­tieve beur­sweek vorige week hebben de mark­ten gis­teren de draad weer net­jes opgepakt. De Amerikaanse beurzen sti­j­gen gewoon door en lat­en gaan­deweg steeds mooiere en hogere top­pen zien. De record­jacht van de Amerikaanse aan­de­len en indices zal de komende dagen extra kracht kun­nen wor­den bijgezet door de bedri­jf­s­ci­jfers die op het pro­gram­ma staan. Van­daag zijn er vier DOW fond­sen aan de beurt en dit natu­urlijk voor de nodi­ge boost zor­gen die de index nodig heeft om door de 23.000 pun­ten­grens te breken.

Deze 23.000 pun­ten­grens is momenteel de enige aan­toon­bare weer­stand voor de index. De oplopende weer­stand­sli­jn die enkele weken gele­den werd door­bro­ken was de laat­ste serieuze weer­stand voor de Amerikaanse hoofdin­dex en met het door­breken van deze weer­stand is een zeer belan­grijk sig­naal afgegeven. De focus ligt nu com­pleet noord­waarts en tech­nisch gezien wacht­en er bij­na geen belem­merin­gen meer op de AEX. Enkel tegen­val­lende cijfers of oplopende diver­gen­tie tussen bijvoor­beeld de Dow Jones en de Dow Trans­port of de Nas­daq kan nu voor een dal­ing zor­gen. Ik kijk de komende dagen dan ook nadrukke­lijk naar het noor­den maar zek­er ook met een schuin oog naar de Dow Trans­port die rare spron­gen laat zien.

De Trans­port index heeft namelijk behoor­lijk last van neer­waartse druk rond de 10.000 pun­ten. Tot tweemaal toe wist de Dow Trans­port de 10.000 pun­ten­grens te bereiken en zelfs te door­breken maar bei­de keren hebben we de Trans­port afges­traft zien wor­den. Een dal­ing van de Trans­port index past natu­urlijk niet in het BULL­ISH plaat­je van Wall Street en dus is een her­stel­lende koers daar een voor­waarde voor een verdere sti­jging van de Amerikaanse beurzen. De Dow Trans­port sloot gis­teren op 9.860 pun­ten en is daarmee 140 pun­ten weggeza­kt vanaf de 10.000 grens. Aan de onderz­i­jde wacht een zeer belan­grijke ste­un­li­jn rond de 9.720 pun­ten en dit geeft de index nog een behoor­lijke marge om te zakken van opnieuw zo’n 140 pun­ten. Indi­en de Dow Trans­port onder de 9.720 pun­ten zakt veran­derd het mark­t­beeld in mijn ogen dus­danig dat er serieuze neer­waartse mogelijkhe­den ontstaan.

De Nas­daq en de S&P 500 speelde gis­teren gewoon het­zelfde riedelt­je af en wis­ten opnieuw een plus op de bor­den te zetten en daarmee hun All Time High op te hogen. Voor bei­de indices is er op de grafieken geen serieuze weer­stand te vin­den, er zijn mooie groeimo­gelijkhe­den voor bei­de indices en voor­lop­ig zal er tech­nisch gezien geen belem­mer­ing ver­schi­j­nen voor een van deze indices. Zo leg ik voor bei­de indices de koers­doe­len vast rond de 2.600 pun­ten (S&P) en 6.750 pun­ten (Nas­daq).

Dai­ly Dow Jones:Dai­ly Dow Trans­port:Dai­ly S&P 500:Dai­ly Nas­daq:Europa
In Europa zijn de beurzen ook bezig aan een mooie reeks met onze eigen AEX voorop in de stri­jd. De Ned­er­landse hoofdin­dex is bezig aan eens sterke peri­ode waar­bij het serieus opwaarts beweegt en sterk­er oogt dan bijvoor­beeld haar grote broer de DAX. Waar de DAX gevan­gen zit rond de 12.950÷13.000 pun­ten laat de AEX zien dat het het opwaartse poten­tieel opti­maal benut. De Ned­er­landse hoofdin­dex zat net als de DAX een peri­ode vast­geroest rond de 540543 pun­ten waar­na de index wist uit te breken en bij­na een pro­cent hoger noteert nu. Het sterke ASML en Unilever hebben aanzien­lijk bijge­dra­gen aan deze opwaartse beweg­ing van de AEX. Bei­de fond­sen, samen goed voor zo’n 25% van de index, hebben mooie groene cijfers lat­en zien de afgelopen dagen in afwacht­ing van de Q3 cijfers van bei­de bedri­jven die woens­dag en don­derdag naar buiten zullen komen.

Door deze opwaartse ontwik­kel­ing van de AEX koers noteert de index momenteel rond de 548 pun­ten waar een belan­grijke weer­stand­szone wacht in de vorm van de 548550 weer­stand. Hier zal de AEX opnieuw een gevecht aan­gaan met de verkop­ers die zullen proberen de koers te gaan drukken. Echter verwacht ik, net als de afgelopen keren rond de 528531 en 540543 dat de index zal gaan con­solid­eren rond deze koers om uitein­delijk de kop­ers weer hun gang te lat­en gaan. We bewe­gen immers in de richt­ing van de trend die enorm sterk is, zo sterk dat ik de verkopende par­ti­jen niet in staat acht om hier veran­der­ing in te bren­gen. Dit betekent dus dat de AEX gewoon” verder opwaarts zal bewe­gen ondanks een eventuele pauze rond de huidi­ge koer­szone.

Het pri­maire doel voor de AEX is nu dan ook het testen van de 548550 koer­szone waar­na men zich mag opmak­en voor een test van de 555 top waar­na het jaar­doel van 563570 pun­ten nadrukke­lijk in beeld komt.

De DAX sloot gis­teren voor het eerst boven de 13.000 pun­ten en dit is een ware primeur. Na weken van stri­jd lijken de BULLS nu toch wederom de regie te nemen en de DAX boven de 13.000 pun­ten te begelei­den. De opwaartse druk van de BULLS doet de Duitse beleg­ger goed en het slot van de DAX van gis­teren is een eerste BULL­ISH sig­naal waar­bij men mag uit­gaan van een verdere opwaartse ver­vol­gbe­weg­ing. Voor de DAX ligt het koers­doel voor nu dan ook rond de 13.350÷13.500 pun­ten.

Dai­ly AEX:Dai­lyDAX:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26514.01 -45.53 -0.17%
DOW 30 Future 26510 -56 -0.21%
DJ Transp. 10985.72 -2.5 -0.02%
SP500 2908.5 3.47 0.12%
SP Fut 2911.5 1.5 0.06%
NSDQ 8015.43 17.37 0.22%
NSDQ100 7713.13 23.42 0.3%
NSDQ Fut 7731.75 19.25 0.27%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1559.07 0.94 0.06%
RSL2000 1560.6 -3.79 -0.24%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94479.44 -98.82 -0.1%
Merival 30636.32 -1400.46 -4.37%
IPC Mex. 45367.79 -157.5 -0.35%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.74 1.67 2.61%
Brent 74.11 2.14 2.97%
Gas 2.558 0.023 0.91%
Goud 1277.05 1.05 0.08%
GLD Eur/Oz 1134.45 0.933 0.082%
GLD Eur/Kg 36473.404 29.989 0.082%
Zilver 14.973 0.018 0.12%
Zlv Eur/Oz 13.301 0.016 0.12%
Zlv Eur/Kg 427.639 0.514 0.12%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 902.5 -1.2 -0.13%
PLD 1371.9 -26.6 -1.9%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1257 0.0014 0.12%
EUR-YEN 126 0.2 0.16%
EUR-GBP 0.8671 0.0022 0.25%
EUR-SFR 1.1435 0.0032 0.28%
USD/Yen 111.93 0.04 0.04%
GBP-USD 1.2978 -0.0008 -0.06%
USD Index 96.955 -0.196 -0.2%
TREAS10 2.59 0.032 1.26%
TREAS30 2.994 0.034 1.17%
Bitcoin 5410.3 129.1 2.44%
Bitcoin Cash 291.59 9.66986 3.43%
Ethereum (US$) 171.9 5.18484 3.11%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.761 1.80641 2.41%
Name Last Change %
VIX 12.46 0.37 3.06%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets