...

TA Arcelor Mittal uitgebreid

15 september 2020, 14:42 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Afgelopen zater­dag maak­te ik een uit­ge­brei­de analyse van de AEX. Deze manier van analy­seren sprak lez­er Mis­ter bluesky waarschi­jn­lijk aan, want in zijn reac­tie ver­zocht hij Arcelor Mit­tal op dezelfde manier te analy­seren. Zo ziet u dat ik alti­jd met uw ver­zoeken reken­ing probeer te houden en dus van­daag de analyse van Arcelor. Wilt u de uit­ge­brei­de analyse van de AEX nog even teruglezen, klikt u dan hier.


Van­daag analy­seer ik het aan­deel Arcelor Mit­tal op dezelfde manier als dat ik in het week­end de AEX uit­ge­breid bekeek. Ik trap af met de maand­grafiek die veel koer­shis­to­rie weergeeft, maar weinig detail omdat ik een lijn­grafiek gebruik.

Kijk­end naar die maand­grafiek kan ik relatief veilig de uit­spraak doen dat Arcelor Mit­tal wel eens hoger heeft geno­teerd. Ik denk dat er niet veel lez­ers zullen zijn die het hier­mee oneens zullen zijn!

Mijn pro­gram­ma waar ik de grafieken mee maak geeft de koer­shis­to­rie terug tot in 2005 en Mit­tal noteert momenteel dicht­bij het laag­ste punt. Iets anders dat deze grafiek vertelt is dat er wellicht sprake is van uit­bodem­ing, kijkt u maar eens naar de licht­groene lijn. Die hor­i­zon­tale lijn ligt over een dieptepunt in 2016 en die van 2020. Per­soon­lijk vind ik het nu nog iets te vroeg om van uit­bodem­ing te spreken en bli­jf ik heel voorzichtig met dit aandeel.

We schi­eten door naar de weekgrafiek:

Voor de week­grafiek heb ik gekozen terug te gaan tot in 2015 met de koer­shis­to­rie en de bar­chart te gebruiken. Er vallen drie lij­nen op, te begin­nen met de blauwe. Deze lijn ligt over de top­pen die sinds 2018 wer­den gevor­md. De trend over de laat­ste jaren is dus dal­end. Dit betekent direct dat het over deze peri­ode gezien niet al te ver­standig is Arcelor in de porte­feuille te hebben. 

Dan wil ik met u naar de rode lijn kijken, een inter chartli­jn die over bodems is getrokken en — als u niet te nauw kijkt — over top­pen. De lijn ligt op ongeveer 11 euro 50 en doet nu dus dienst als weer­stand. Die weer­stand is vrij serieus en zal naar mijn verwacht­ing niet zomaar opwaarts wor­den door­bro­ken. Mocht dat toch gebeuren, dan mar­keer ik dat als een redelijk belan­grijke uit­braak die per­spec­tief zou kun­nen bieden.

Dan is er nog een lijn onbe­spro­ken en wel de groene. Dit is een sti­j­gende trendli­jn over de bodems na Coro­na. Mocht­en kop­ers steeds hoger in de markt komen dan zal in de toekomst vanzelf de rode en blauwe lijn opwaarts wor­den uitgenomen. Voor nu acht ik dat een te opti­mistisch sce­nario, maar ik laat me graag verrassen.

Ik ben inmid­dels doorgestoomd naar de dag­grafiek waarop u de drie lij­nen van de week­grafiek zult herken­nen, die heb ik lat­en staan. Ik heb een extra lijn getrokken over de top­pen die zijn neergezet na de dre­un van het virus, zie de paarse lijn. De lijn is te vin­den zo rond euro 10,80. Rechts op de grafiek, voor diege­nen die een ver­g­root­glas bij de hand hebben, is te zien dat kop­ers en verkop­ers niet goed weten wat ze met dit niveau aan­moeten. De lijn werd eerder al drie keer vrij duidelijk aangetikt als weer­stand en de laat­ste beur­sweken beweegt de koers er als bijen rond de korf zwer­men. De lijn geldt niet meer als harde weer­stand, maar de koers beweegt er een beet­je omheen. 

Mocht die paarse lijn wor­den uitgenomen, dan zal Arcelor Mit­tal met een ander bijlt­je moeten hakken en wel de eerder bij de week­grafiek beschreven rode weer­stand­sli­jn. Dat zal een zwaardere dob­ber worden.

Met de vierde en laat­ste grafiek voor van­daag zoom ik in op de daggrafiek.

Op deze dag­grafiek met een kort stuk­je koer­shis­to­rie zien we om te begin­nen de blauwe lijn. Deze ligt over de tails van een aan­tal can­dles en brengt Arcelor steeds iets hoger. Natu­urlijk gaat het span­nend wor­den of de lijn het gaat houden en of er dan ook de uit­braak komt uit de hor­i­zon­tale trad­in­grange. Bij een uit­braak uit de trad­in­grange wordt het koers­doel euro 11,40. Nu weet ik niet hoe het met u zit, maar ik word daar niet echt warm of koud van. Tim­ing, kosten en de spread zullen dit opslokken, daar valt niet mee te ver­di­enen. Dus als tech­nisch anal­ist denk ik maar één ding: vol­gende grafiek!!! Lees: ander aan­deel en kijken of daar wel een trade van de grafiek afspat.

Con­clusie:

Voor de lange ter­mi­jn beleg­ger zou Mit­tal een kan­sje kun­nen bieden. Op de maand­grafiek zagen we een mogelijk uit­bodem­ing, maar ik vind het nog te vroeg.

Op de week­grafiek heb ik euro 11,50 aange­merkt als belan­grijk niveau. Daar­boven zou het voor mid­del­lange beleg­gers inter­es­san­ter kun­nen wor­den, maar vooral­snog zou u tegen de trend in beleggen.

Met een mogelijke uit­braak uit de trad­in­grange komen we op koers­doel euro 11,40 waar we niets mee kun­nen. Wel ligt die 11,40 in de buurt van euro 11,50 die weer belan­grijk is!

Laat het even weten of u ook een ver­zoek heeft en wie weet gaat u uw favori­et terugvin­den in mijn columns.

Ik wens u een pret­tige derde dins­dag van september! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

15 september 2020, 21:19

Volkswagen?

(0)
15 september 2020, 17:04

Dikke merci.

(0)