...

TA Arcelor, Wolters, BESI, AMG, AEX en ZIM Integrated Shipping

9 juni 2022, 17:48 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (2)

Het ene moment zijn er geen ver­zoeken en zo zijn er meerdere ver­zoeken om plaat­jes te analy­seren. Leuk! We gaan naar zes charts in totaal kijken en vier daar­van zijn op ver­zoek. We trap­pen af.


Laat ik begin­nen met te schri­jven dat alle grafieken, behalve die van ZIM Inte­grat­ed Ship­ping, met de slotko­ers van don­derdag 9 juni 2022 zijn.

Dames gaan bij mij alti­jd voor, van­daar dat ik met de vraag van lez­eres Rus­sia begin of er niet een mooie hsh-for­matie is te zien bij

AMG:

Een link­er­schoud­er in de eerste drie maan­den van dit jaar, het hoofd boven de oran­je hor­i­zon­tale lijn en dan zouden we recent de opwaartse beweg­ing van de rechter­schoud­er hebben gehad? Met dan nu de dal­ing naar de nek­li­jn in het vooruitzicht? Scherp opgemerkt!

Toch teken ik hem niet en dat komt door waar die for­matie dan zou staan. Er ont­breekt een goede sti­jging vooraf­gaand aan de for­matie. Waar ik het wel mee eens kan zijn is dat als de groene hor­i­zon­tale lijn sneu­velt we de nodi­ge euro’s naar bene­den kun­nen. De koers reik­te al niet tot aan de oran­je lijn en is door de rode sti­j­gende trendli­jn geza­kt. Dat zijn al twee (verkoop)signalen en een koers onder de groene lijn zou het derde verkoopsig­naal zijn.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Na de dal­ing die in maart begon en het (voor­lop­ige?) dieptepunt in mei is de koers aan het her­stellen. Dat her­s­tel ver­loopt tot nu toe bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal. Het her­s­tel is aan­be­land in een gebied waar veel weer­stand is vanu­it het verleden, zie de drie hor­i­zon­tale lij­nen. De onder­ste twee heeft BESI weten te nemen, maar de rode lijn is nog even een brug te ver.

Zon­der opti­mistisch te zijn over een voortzetting van dat her­s­tel kunt u in BESI bli­jven zit­ten, maar kijkt u dan s.v.p. heel goed naar het niveau van uw stop.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De ene adviseert kopen, de ander verkopen en dat is maar goed ook, zo bli­jft de han­del in stand. Er zullen er ook te vin­den zijn die Houden advis­eren. Ik ga Houden en Verkopen zeggen.

Houden:

Als u op een iets langer time frame kijkt dan ziet u het blauwe blok­je, de hor­i­zon­tale trad­in­grange. Is snel han­de­len niet zo uw ding, dat beweegt de koers van Mit­tal zich bin­nen de trad­in­grange en kunt u bli­jven zitten.

Verkopen:

Bin­nen diezelfde trad­in­grange is de bovenkant van die range opge­zocht en daar kwa­men, zoals min of meer te verwacht­en, verkop­ers in de markt. Gis­teren kreeg Arcelor het al aardig voor de kiezen en van­daag werd dat nog eens even dun­net­jes overgedaan. Let op dat van­daag de paarse sti­j­gende trendli­jn sneu­velde. Kijkt u dus op een kor­ter time frame dan kwam er een verkoopsig­naal op het moment dat de paarse lijn neer­waarts werd door­bro­ken. Snel han­de­len had iemand al meer dan een euro koers­dal­ing gescheeld.

AEX:

Een korte update van de AEX. Onze index heeft een aardi­ge veer gelat­en. Gis­teren werd de boven­z­i­jde van het blok­je nog bij­na aanger­aakt, van­daag zak­te de koers hele­maal naar de onderz­i­jde. Zouden we er een ver­g­root­glas bijhalen dan zien we de koers er zelfs net onder sluiten. De rode sti­j­gende trendli­jn is neer­waarts door­bro­ken. Mocht de koers uit het blok­je vallen dan wordt er een verkoopsig­naalt­je gegeven.

Bent u geïn­ter­esseerd in een uit­ge­brei­de analyse van de AEX? Leest u dan de col­umn van 6 juni jl. eens terug

Wolters Kluw­er:

Zo’n acht beurs­da­gen gele­den von­den we de koers van Wokkels nog terug op bij­na 94 euro. Van­daag lag het slot net onder de 87 euro. Dat zijn toch snel even­t­jes 7 euro’s minder.

Kwam dat geheel onverwacht? Voor velen wellicht, maar voor een tech­nisch anal­ist geen grote ver­rass­ing. De koers bevin­dt zich immers bin­nen een dal­end trend­kanaal en The Trend is Your Friend. Dat het zo snel ging is wel een verrrassing.

Wat nu? Wel, de koers staat zo goed als onderin het dal­ende trend­kanaal. Je zou heel voorzichtig wat kop­ers moeten gaan verwacht­en. Zelf doe ik niets met Wokkels in mijn porte­feuille. Voor een trade wil ik een duidelijk­er signaal.

ZIM Inte­grat­ed Ship­ping Lim­it­ed voor lez­er Dowjones:

Dit aan­deel is nog met de don­derdagsessie bezig, dus de slotko­ers” die u ziet is een intra­day koers. Ik vind het zeer inter­es­sant om te zien dat de oran­je trendli­jn zwaarder” weegt dan het sti­j­gende trend­kanaal. Wat bedoel ik daarmee? Kijkt u maar naar de koers bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal, die gestopt wordt door de oran­je lijn in zijn (haar?) pogin­gen de boven­z­i­jde van het trend­kanaal te halen. Voor de oplet­tende plaat­jeskijk­er zijn dat al sig­nalen om reken­ing mee te houden. 

Inmid­dels is de koers uit het trend­kanaal gevallen, dat gegeven is op zich trouwens een verkoopsig­naal. Lez­er Dowjones vraagt mij waar de ste­un ligt om daar te kopen. Dit begint aardig op een falling knife te lijken: de val uit het trend­kanaal en de twee (!) gaps. Of dat dan zo ver­standig is om in te stappen…

De vraag beant­wo­or­den: op/​rond de groene hor­i­zon­tale lijn ligt ste­un. Ik ga daar zelf niet kopen, ik zie liev­er eerst beves­tig­ing. Ik weet dan ook dat ik te laat ben met kopen als de koers echt pre­cies daar ste­un zoekt en weer sti­jgt. All in the game voor mij. Als ik een tip mag geven als u op/​rond de ste­un gaat kopen: gebruik een stop loss.

Ik zie u allen graag in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

12 juni 2022, 10:06

En SBM Offshore? Recent de toppen rond 14,25 doorbroken en nieuwe jaarlijkse high gezet. Daar een logische pullback en koers is nu weer bij de topjes - die dan steun worden - aangekomen. Interessant moment om met de laatste trend (= opwaarts) mee te gaan? Met dan een stop net onder € 14,25?

(0)
12 juni 2022, 10:04

Marcel, hoe kijk je tegen Heijmans aan? Korte termijn is de trend dalend, dat zie ik ook. Vanaf begin 2021 echter telkens boven de € 11 geweest. Begin maart een bodem op 11,25 en nu mogelijk een dubbele hogere bodem op 11,50? Tradingrange tussen 11,50 en 15? Als steun het houdt, dan mooi instapmoment met stop net onder de steun?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.