...

TA - Chemie concerns

29 juni 2020, 07:50 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Pro­ducten van chemie con­cerns zijn vaak niet meer weg te denken uit het dagelijks lev­en. Denk aan medici­j­nen, verf­pro­ducten en lithi­um (essen­tieel voor accu’s in elek­trische auto’s). Van­daag bek­ijken we Bay­er AG, Akzo Nobel en Albemarle.


Bay­er AG

Chemie con­cern Bay­er AG herkent u waarschi­jn­lijk van­wege de jaren­lange recht­sza­k­en ron­dom het prod­uct Roundup. Het bedri­jf zal hoogst­waarschi­jn­lijk richt­ing de 10 mil­jard euro betal­en om om te schikken in een groot aan­tal zak­en. Wat dit voor­lop­ig voor de koers betek­end bek­ijken we op de dagchart.


Het is echt vallen en opstaan wan­neer we de dagchart bek­ijken. Wan­neer we de paarse ellipsen bek­ijken zien we dat de 67 EUR grens meerdere malen als weer­stand én ste­un heeft gedi­end. Het zelfde zien we bij de 73 EUR grens. Net voor de CRASH wist de koers zich boven de weer­stand­sli­jn (boven­ste zwarte lijn) te knokken. Sig­nalen waarmee eventuele ver­liezen beperkt kon­den wor­den waren het door­breken van de in een ste­un­li­jn veran­derde 73 EUR grens. En dat de groene MA-20 lijn onder de rode MA-50 lijn dook, aangegeven met de blauwe pijl. 

Vanaf de bodem wordt een mooi her­s­tel ingezet mid­dels twee smalle opgaande trend­kanalen. De koers ket­ste af op de 73 EUR grens en maak­te een ste­vige neer­waartse beweg­ing. Op dit moment zie ik drie sig­nalen welke, in de komende dagen, meer duidelijkheid zullen moeten ver­schaf­fen voor­dat een posi­tie ingenomen kan worden.

  1. Weer­stand­sli­jn: De koers stu­it momenteel op de 67 EUR grens. Nu zal moeten blijken of deze grens stand­houdt of door­bro­ken wordt. Indi­en deze lijn 1 — 3 dagen door­bro­ken wordt maar toch weer erboven sluit, is de weer­stand naar mijn inziens nog intact. 
  2. MA-20 lijn (groene lijn): Naast de weer­stand­sli­jn stu­it de koers ook op de MA-20 lijn. Een door­braak kan gezien wor­den als zwakte. 
  3. RSI-indi­ca­tor: Het neer­waarts passeren van de 50 grens op de RSI-indi­ca­tor onder de chart, kan gezien wor­den als een verkoopsig­naal of eventueel een sig­naal voor een shortpositie.

Op dit moment zou ik een long- of short­posi­tie nog niet kun­nen ver­ant­wo­or­den. De aankomende dagen zullen meer duidelijkheid ver­schaf­fen wat betre­ft de richt­ing van de koers.

Akzo Nobel

De verf­pro­ducten van Akzo Nobel kun­nen we in elke bouw­markt terugvin­den. Gedurende de lock­down heb ik in ieder geval meerdere pro­ducten van dit bedri­jf in mijn winkel­wa­gen gehad. Heel 2019 bewoog de koers redelijk steady tussen de 75 — 92 EUR. Toch bleek het bedri­jf cri­sis gevoelig want bin­nen no time stond er ‑50% op de borden. 

De beleg­gers kwa­men er al gauw achter dat de koers te ver doorges­la­gen was. Een sterk her­s­tel, welke bin­nen een smal trend­kanaal beweegt, is op het moment van schri­jven nog steeds aan de gang. Wan­neer ik naar de chart kijk denk ik al gauw aan het wel­bek­ende gezegde, the trend is your friend. Indi­en de 80 EUR weer­stand door­bro­ken wordt kan er mid­dels een long­posi­tie meegelift wor­den. Indi­en de koers onder­aan het kanaal uit­breekt dienen de posi­ties direct geliq­uideerd te worden. 

Albe­mar­le

Dit bedri­jf is de groot­ste lithi­um pro­du­cent ter wereld maar delft daar­naast ook nog andere grond­stof­fen. In een eerder artikel over Lithi­um (zie link onder­aan dit artikel) hebben we al eens gekeken naar Albe­mar­le. Toen kwa­men we tot de con­clusie dat de koers even stu­ur­loos was na het door­brek­ende van de opgaande trendli­jn. Ik achtte het aan­deel koop­waardig richt­ing de 70 USD zone. 


Op de dagchart kun­nen we zien dat er nu wel richt­ing gekozen wordt, neer­waarts in dit geval. De koers komt steeds dichter­bij de 70 USD en daarmee dichter­bij de zone waarin ik het aan­deel koop­waardig acht. Een door­braak van deze zone zou voor mij een reden zijn om de posi­ties te liq­uideren, een mooie plek voor een stop loss dus. 

Con­clusie

Van­daag hebben we de charts van drie chemiebedri­jven bekeken. Op dit moment ben ik het meest ent­hou­si­ast over Albe­mar­le en daar­na Akzo Nobel. Bij Albe­mar­le zie ik de 70 USD als een mooi koop­mo­ment indi­en de ste­un­li­jn intact bli­jft. Daar­naast zou ik bij Akzo Nobel zeggen, de trend is your friend indi­en de weer­stand op 80 EUR door­bro­ken kan worden. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Link artikel

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​e​c​h​n​i​s​c​h​e​-​a​n​a​l​y​s​e​/​t​a​-​l​i​t​h​i​u​m​-​g​r​o​n​d​s​t​o​f​-​v​a​n​-​d​e​-​t​o​e​komst

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »