...

TA diepteanalyse Koninklijke Olie

31 december 2020, 14:02 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Afgelopen dins­dag heb ik een uit­ge­brei­de analyse van de Nas­daq gemaakt. Klik op NAS­DAQ om deze nog even terug te lezen voor de method­iek. Gezien de leuke reac­ties, o.a. van lez­er AK-47, dacht ik kom, laat ik er nog een doen. Dus als aller­laat­ste tech­nis­che analyse van 2020 van mijn kant wederom een uit­ge­brei­de analyse. Ik heb voor Konin­klijke Olie gekozen. We gaan snel van start.


Net als bij de analyse van de Nas­daq begin ik met het kijken naar de maand­grafiek van RD. Dit doe ik voor het grote plaatje”.


Op deze manier zie je snel waar de huidi­ge koers zich bevin­dt ten opzichte van het verleden, of de koers zich in een uptrend bevin­dt of juist in een down­trend, wellicht in een zijwaartse trad­in­grange. Ik zal na deze zin even wacht­en met schri­jven om u even de gele­gen­heid te geven rustig te bek­ijken waar RD zich bevindt.

Zo, ik ben weer terug. Wat zijn uw bevin­din­gen? Vergeleken met de maand­grafiek van de Nas­daq kun­nen we con­clud­eren dat Olies niet op of vlak­bij een all-time-high staat! Meer koer­shis­to­rie dan terug tot in 2005 geeft mijn pro­gram­ma niet, maar het is veilig te stellen dat Olies juist heel laag staat. De recente sti­jging, is dat het begin van een lang­durige sti­jging of is het niet meer dan een dead cat bounce? Ik probeer daar lat­er op terug te komen. 

U zult me er niet vaak op betrap­pen lijn­t­jes te trekken op een maand­grafiek, maar hier kon ik het echt niet lat­en. De bru­ine lijn is te mooi! Zie de drie groene pijlen waar de koers de lijn aan­tikt. Kijk ver­vol­gens naar de neer­waartse door­braak en het bij de rode lijn weer aan­tikken van diezelfde bru­ine lijn. Daar deed de bru­ine lijn dienst als weerstand.

Zo kri­jg je dus ook op een maand­grafiek een kneit­er van een verkoopsig­naal. Als u naar het koersver­loop daar­na kijkt begint u wellicht te begri­jpen waarom ik alti­jd op een stop hamer. De stop is puur ter bescherming van uw ver­mo­gen en om te voorkomen dat u op dood geld zit. Dan zijn er in dit spec­i­fieke geval (de grafiek is namelijk van RD) alti­jd nog indi­viduen die met het argu­ment van het hoge div­i­dend komen. Alles wat ik daarop te zeggen heb is: Suc­ces!”.

De week­grafiek komt er aan:

De week­grafiek is een bar­chart met min­der koer­shis­to­rie dan de maand­grafiek, daar heb ik overi­gens zelf voor gekozen. Het aan­tal trendli­j­nen en/​of hor­i­zon­tale lij­nen heb ik beperkt, ik heb me gefo­cust op het rechter gedeelte van de grafiek.

Alhoewel ik absolu­ut niet voor print­en ben is het hier wellicht een leuke oefen­ing om voor één keer de grafiek te print­en en te kijken hoeveel trendli­j­nen en/​of hor­i­zon­tale lij­nen u kunt trekken. Wat ik daarmee hoop te bereiken is dat u zich kunt gaan realis­eren hoeveel verkoopsig­nalen (bel­let­jes!) u wel niet kreeg om afscheid te nemen van het aan­deel. En uzelf daarmee een dienst te bewi­jzen, zodat u nu niet op dood geld zit en in de hoop­stand” bent geschakeld. Ziet u dat, op de laat­ste dag van het jaar verzin ik een nieuw woord!

Ik ziet inmid­dels bij de dag­grafiek gebruik­mak­end van een candlechart.

De groene hor­i­zon­tale lijn was van cru­ci­aal belang. Deze lijn moest de broek van Roy­al Dutch Shell ophouden en voorkomen dat de koers richt­ing nul ging.

De blauwe lijn achtte ik in eerdere analy­ses van de afgelopen maan­den belan­grijk als koopsig­naal. Als de koers daar opwaarts door zou gaan zouden de seinen op groen gaan.

De rode lijn is nu inter­es­sant en belan­grijk, deze houdt tot op heden (en ik durf te schri­jven de rest van dit jaar!!) een verdere sti­jging tegen.

De oran­je lijn is in die zin belan­grijk, die houdt een aan­val op de rode lijn tegen.

Als laat­ste chart van van­daag en tevens dit jaar ga ik inzoomen op de daggrafiek.

Als ik kijk naar de koer­son­twik­kel­ing vanaf 9 – 10 decem­ber dan zie ik een lager top­je en een lager bodem­p­je. Over het laat­ste top­je heb ik de oran­je hor­i­zon­tale lijn getek­end. Zoals gezegd, daar zal de koers eerst opwaarts door moeten breken alvorens er über­haupt een aan­val op de rode weer­stand­sli­jn kan komen. 

Ik heb ook de groene hor­i­zon­tale trad­in­grange toegevoegd met als gren­zen ongeveer 16 euro en 14 euro. Die kan lat­er weer van pas komen bij het bereke­nen van koersdoelen.

Met deze diepte­analy­ses heeft u een klein beet­je een idee hoe ik de markt benad­er. Zo kijk ik of ik in een grafiek (ja, u leest het goed) wil beleggen/​investeren/​traden. Een korte ter­mi­jn trader/​day­trad­er kan op deze manier ook de markt analy­seren en kan dan bijvoor­beeld naar de uur‑, 10 minuten en 5 min­u­ut grafieken kijken.

Dit was het voor 2020! Ik wil u vrien­delijk bedanken voor het lezen van mijn columns, voor het geven van reac­ties, voor de ver­zoeken om van uw favori­et een tech­nis­che analyse te mak­en en de vele ster­ren als beo­ordel­ing van mijn analyses. 

Ik wens u een fijne Oude­jaarsavond, doe voorzichtig en ik hoop u weer terug te zien in 2021 !!! 

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

1 januari 2021, 12:11

Allereerst de beste wensen voor2021,dat we maar gezond mogen blijven.
Toch wel jammer dat je geen koersen van voor 2005 heb, dan kon je veelmeer zien, o.a dat 10 euro een hele goede bodem was, en 16,50 ook, maar die gaat nu als weerstand fungeren.
Ik zal deze grafiek bij de Box van Beekman zetten.
Je ziet ook dat rond 9 november, er veel volume was in Shell, is een mooi aandeel, en zodra de lockdown over is, veel potentie

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.