...

TA Goud, zilver, RD, Prosus, AEX

15 juni 2021, 09:10 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)

Waarom kan een tech­nis­che analyse haaks op de andere staan? Dit is een geweldige vraag gesteld door een lez­er. Ik zou er een boek over vol kun­nen schri­jven, maar ik ga het iets beknopter proberen te beantwoorden.

Daar­naast komen er ook nog wat grafieken voorbij.


Ik begin met een korte update van het goud.

Ik heb veel lij­nen wegge­haald t.o.v. de grafiek van afgelopen week­end. Nu is er de oran­je lijn, die ligt over top­pen van novem­ber 2020 en jan­u­ari dit jaar. Ook is er de rode dal­ende trendli­jn over de recente top­pen. Als laat­ste is er het sti­j­gende trend­kanaal waar de koers nu uit is gevallen. Die laat­ste ontwik­kel­ing heeft me doen besluiten goud nog­maals voor­bij te lat­en komen. 

Hoort u uw (beleggings)adviseur nog zeggen dat er nooit een bel­let­je gaat op de top? Dat klopt hele­maal, want meestal gaan er meerdere bel­let­jes en niet alti­jd pre­cies op de bodem of de top! Bij goud gaan er nu twee:

1. de lagere top­pen onder de rode trendli­jn en

2. de val uit het sti­j­gende trendkanaal.

Nu in paniek alles verkopen??? Née, want op een rustig moment heeft u uw stop loss of prof­it stop ergens neergelegd.

Lez­er Mis­ter bluesky wilde ook nog graag het zil­ver voor­bij zien komen.

Hier zien we een aan­tal zaken:

1. De rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

2. de val onder de oran­je trendli­jn inclusief mooie test, zie rode pijltje.

3. het paarse dal­ende trendli­jn­t­je en

4. de val uit het sti­j­gende trendkanaaltje.

Geen bel­let­je op de top, maar vier bel­let­jes. Ik weet zek­er als ik verder ga zoeken dat we meer bel­let­jes zouden hebben gehoord.

Net als bij Goud niet in paniek rak­en bij het Zil­ver, u heeft immers uw stop ergens neergelegd. Die mag alti­jd wor­den aangepast, maar nooit naar beneden.

Een korte update van de AEX, met als opmerk­ing dat de dag­grafiek is bijgew­erkt tot en met het slot van maandag. Ik ben daar alti­jd zo slecht in, maar gis­teren betek­ende weer een nieuw all-time-high? Belan­grijk­er vind ik dat de koers boven het sti­j­gende trendli­jn­t­je is gebleven. Zakt de koers daar onver­hoopt door, dan zal het waarschi­jn­lijk op een test van de blauwe lijn gaan aankomen. 

Lez­er Mis­ter bluesky gaat blij wor­den, want er komen van­daag maar lief­st 4 ver­zoeken van hem voor­bij. Hier vol­gen Just Eat en Prosus.

Ook deze grafiek is voor­beurs gemaakt. Er zijn m.i. twee lij­nen belan­grijk op deze daggrafiek:

1. de groene hor­i­zon­tale lijn waar de koers nog boven staat en

2. de rode dal­ende trendlijn.

De koers is er zow­el gis­teren als van­daag bij open­ing al boven geweest, maar is er gis­teren pre­cies op ges­loten en van­daag staat de koers daar ook op. Op moment van schrijven.

Kijk ik naar de beweg­ing vanaf eind mei tot aan nu dan zie ik een hogere bodem en een hoger top­je. Stel nu eens dat de koers boven de rode dal­ende trendli­jn wil sluiten, dan hebben we een beginnetje.

Bin­nen het blauwe trend­kanaal is de trend dal­end, daar is geen studie tech­nis­che analyse voor nodig om dat te zien. De oran­je lijn vertelt mij dat we nog moeten oppassen met dit aan­deel. Recht­son­der ziet u een sti­j­gend trend­kanaalt­je. De koers van van­daag, tot nu toe, staat niet op deze grafiek, maar ik kan u verk­lap­pen dat die bin­nen het trend­kanaalt­je is.

Het is ver­standig heel voorzichtig te doen met dit aan­deel, maar het is er een om strak in de gat­en te houden. Dat geldt m.i. overi­gens alti­jd als u geld wilt ver­di­enen, laat uw aan­dacht nooit verslappen.

===== = = = = =

Lez­er Mis­ter bluesky had gelezen dat deze twee aan­de­len fun­da­menteel waren onderge­waardeerd en wilde mijn tech­nis­che blik op de aan­de­len. Voor lez­ers acht ik dit een uit­stek­ende strate­gie, om zich bred­er te oriën­teren dan alleen mijn analy­ses te lezen. Zie ook mijn dis­claimer. Dus top!

Lez­er Pluis: you’re welcome!

===== = = = = =

Blik­sem­snel een blik op Olies. Dat gaat goed boven de rode dal­ende trendli­jn! Lijkt RD nu op weg naar een test van de oran­je sti­j­gende trendli­jn?? Voor de duidelijkheid, die oran­je lijn doet dienst als weerstand…

===== = = = = =

In de head­er ref­er­eerde ik er al aan: kan een tech­nis­che analyse haaks op een andere tech­nis­che analyse staan? Deze opmerk­ing komt van lez­er jobo en ik vind hem geweldig! Ik ga proberen hier op mijn inmid­dels wel bek­ende eigen wijze antwo­ord op te geven, en dan ook nog summier!

Ik lees nooit (als in nooit) een analyse van iemand anders. Ik weet dus ook niet wat mijn zeer gewaardeerde col­le­ga Guy heeft geschreven noch welke posi­ties hij momenteel adviseert. Ik wil mijn eigen posi­ties innemen op basis van mijn TA alleen. Dan kan ik ook nie­mand anders de schuld geven als het fout gaat haha!

Er kan sprake zijn van een ander time­frame. Leest u de uit­ge­brei­de analyse van de AEX nog eens even terug. Dat was de col­umn van vorige week. Het zou kun­nen zijn dat ik daar een koop zie op de week­grafiek en een verkoopsig­naal op de dag­grafiek. En om het nog ingewikkelder te mak­en: een koopsig­naal op de 5 minuten chart.

Een andere reden kan zijn de tech­nis­che analyse. Er zijn 1.000 manieren om TA te bedri­jven. Wat zeg ik? 1.000? Née, een miljoen, beter 10 miljoen. Ik noem er slechts enkele:

- time­frame (daristie weer)

- objec­tief of subjectief

- lijn­grafiek, bar­chart of can­dle­sticks. Of Kagi, Renko, enzovoorts

- een toevoeg­ing van een indi­ca­tor, die ook nog eens met ver­schil­lende instellin­gen kan wor­den geplot. Denk aan een 7‑daags RSI of 14-daags. 

- wat te denken van voortschri­j­dend gemid­delden? Ver­schil­lende soorten VG en dan ook nog ver­schil­lende instellingen.

Bedenk ook hoe de mogelijkhe­den van ver­schil­lende TA’s expo­nen­tieel kun­nen toen­e­men bij het com­bineren van boven­staande mogelijkhe­den. Dan gaan we naar hon­der­den miljoe­nen ver­schil­lende manieren van TA. Nu begri­jpt u mijn grap­je beter als iemand tegen mij zegt dat TA niet werkt en ik ver­vol­gens vraag welke van de 1 miljoen niet werkt.

Lez­er jobo nog­maals bedankt voor de geweldige vraag en wellicht heeft mijn stuk­je iets van antwo­ord gegeven. 

===== = = = = =

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

15 juni 2021, 15:51

Dikke merci voor de analyses, ook deze van goud ongevraagd.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.