...

TA HP, MCD, ASR, AEX en Philips

2 maart 2021, 12:32 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het begint een beet­je een gewoonte te wor­den, vijf grafieken voor de pri­js van vier. Zo tre­ft u ook van­daag vijf grafieken in deze col­umn. Over de grens Hewlett Packard en McDon­ald’s, bin­nen de lands­gren­zen ASR, Philips en de AEX. Ik steek maar direct van wal met de AEX.


De AEX is lekker volatiel.

Op 16 feb­ru­ari stond de index nog boven de 689 pun­ten en op 26 feb­ru­ari noteerde de AEX even lager dan 648. Ik doe het uit mijn hoofd dus vergeef me als ik het niet goed bereken, maar dat zijn meer dan 41 pun­ten. Van­daag vin­den we de koers tegen de blauwe streep­jes­li­jn aan op ongeveer 667. Weet iemand goed te timen dan valt er veel geld te ver­di­enen. Voor de min­der goede timers valt er dus veel te verliezen.

Op deze grafiek ziet u de doji can­dle wel duidelijk die u zater­dag niet zag, zie het blauwe pijlt­je in boven­staande grafiek.

Wat mag u nu van de AEX verwacht­en? Wel, als de blauwe hor­i­zon­tale stip­pel­li­jn opwaarts wordt uitgenomen dan zit er eigen­lijk gewoon een rit in naar de top van 16 feb­ru­ari. Dus een slot boven de range 667 – 669 zou welkom zijn. Mocht die weer­stand de komende dagen te zwaar zijn, dan dient u juist reken­ing te houden met een dal­ing. De onderkant van de doji is dan een richt­punt. De volatiliteit zal hoogst­waarschi­jn­lijk aanhouden.

Ik ben inmid­dels naar Hewlett Packard gegaan. Dit Amerikaanse aan­deel heeft als gevolg van Coro­na flink ingeleverd. Daar­na is het gesta­biliseerd bin­nen de licht dal­ende trad­in­grange en in novem­ber 2020 zagen u en ik, wij met zijn allen het weer zit­ten in HP. Op 29 okto­ber noteerde Hewlett Usd 8,29 als laag­ste punt van de dag en gis­teren werd de hoog­ste koers na de dip door het virus neergezet: Usd 14,98. Over Coro­na gespro­ken, ik kan het niet nalat­en alle hard­w­erk­ende en soms zelfs al onder nor­male omstandighe­den nauwelijks over­levende onderne­mers een hart onder de riem te steken. Zo, en nu weer snel naar tech­nis­che analyses.

Ja, de mooie koer­son­twik­kel­ing van HP. Ik verwacht dat het per sal­do hoger kan, maar plaats wel de kant­teken­ing dat de RSI niet mee­doet. Sta dus niet raar te kijken als HP eerst een stap­je terug doet de komende dagen.

We gaan naar ASR kijken.

De dip veroorza­akt door COVID-19 ver­loopt anders dan die bij HP, feller. Ook het her­s­tel is anders. Niet eerst een tijd zijwaarts, maar direct begin­nend met hogere bodems en hogere toppen. 

Ik heb de paarse lijn getrokken, waar de koers nu ver boven noteert. De groene hor­i­zon­tale lijn heeft ASR ook ver achter zich gelat­en, posi­tief. Boven de blauwachtige lijn lijkt de finan­cial nu serieuze plan­nen te hebben de top van voor het virus met een bezoek te willen ver­eren. Met een koers boven eur 36,10 — dat is de hoog­ste koers van de vorige top op 25 feb­ru­ari — neemt die kans toe. Die top van voor het virus ligt overi­gens op euro 37,80.

We gaan naar de Burgerbakker.

McDon­ald’s doet het op zich niet slecht, maar om nu te zeggen dat de grafiek er geweldig bijligt…née. Het dal­end trend­kanaalt­je zou ik kun­nen ver­van­gen door een lijn over de top­pen aange­vuld met een ste­un­li­jn over de laat­ste drie bodems, gerek­end vanaf decem­ber 2020. Die lijn zou dan ste­un bieden op Usd 206,40.

Heeft u Mac in bez­it, dat heeft u natu­urlijk allang naar het niveau van uw stop gekeken. Zo niet, kijk dan voor­beurs waar u deze zou willen plaat­sen. En ver­vol­gens maar hopen dat die stop niet wordt aangetikt.

We hebben vier grafieken gehad, dus u heeft er nog één tegoed: Philips.

Philips is een aan­deel dat goed bezig is. Hogere bodems en hogere top­pen hebben het Eind­hovense bedri­jf inmid­dels tot boven de top van voor het virus gebracht. Dat doen ASR, HP en McD dit aan­deel niet na.

De RSI laat een drop door de rode sti­j­gende trendli­jn zien en dat doet de vraag rijzen of Philips zelf in de koers­grafiek dat ook gaat doen. Op moment van schri­jven verwacht ik van niet. Philips heeft de laat­ste twee weken namelijk al ingeleverd en is bij een dubbele ste­un aan­be­land. Eerlijkhei­d­shalve moet ik schri­jven dat de koers al onder de groene hor­i­zon­tale ste­un beweegt. Eigen­lijk, om de weg weer omhoog te vin­den, moet Philips afreke­nen met die hor­i­zon­tale lijn die nu als weer­stand dienst doet en met de licht­blauwachtige dal­ende trendli­jn. Toch geef ik Philips het voordeel van de twi­jfel, ik denk dat de blauwe sti­j­gende trendli­jn sterk genoeg is. 

En anders doet uw stop zijn werk!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.