...

TA JPM, SBM, AEX, Adyen en Heijmans

12 juni 2022, 23:48 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Op de val­reep! Ik kan het nog net de week­end­col­umn noe­men. Hier in Brazil­ië is het nog gewoon avond, maar in Ned­er­land bij­na mid­der­nacht. Slaapt u rustig door ter­wi­jl ik de col­umn ga opbouwen. Een grafiek van een aan­deel in Ameri­ka en de rest van de grafieken is van Ned­er­landse bodem. Lat­en we maar direct het aan­deel uit de Verenigde Stat­en gaan bekijken,

JP Mor­gan Chase:

Dit is direct een inter­es­sante grafiek of beter: dit vind ik direct een inter­es­sante grafiek! De hoof­drol is wat mij betre­ft weggelegd voor de oran­je lijn en het dal­ende trend­kanaal. Zie de vijf oran­je pijlt­jes die heel mooi eerst drie ste­un­mo­menten weergeven en daar­na twee weer­stand­mo­menten. En dan nu de blauwe pijl die aangeeft waar de koers afgelopen vri­jdag ste­un zocht. Juist, op de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal dat in mei dit jaar opwaarts werd ver­lat­en. Zie overi­gens ook hoe de koers vri­jdag wegviel met een gap.

Mocht de koers verder weg­vallen, niet ondenkbeeldig, dan kri­j­gen we bin­nenko­rt een dubbele ste­un in de vorm van de groene hor­i­zon­tale lijn en de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal. De dubbele ste­un moet een verdere dal­ing voorkomen, maar op moment van schri­jven durf ik daar absolu­ut geen geld op in te zetten. Née, liev­er kijk ik de kat even uit de boom.

AEX:

Bin­nen twee beurs­da­gen drie verzwakkin­gen van de tech­nis­che con­di­tie van de grafiek van de index.

  1. neer­waarts door de rode trendlijn
  2. de val uit het blok­je en
  3. de gap op vrijdag.

De index leverde aardig in. Diege­nen die (tech­nisch) kort op de bal speelden wer­den gevri­jwaard van (een groot gedeelte van) de dal­ing. Zie waar de koers op het slot van de beur­sweek lag: op de oran­je dal­ende trendli­jn. Behalve de oran­je lijn als ste­un zie ik niet veel wat als vangnet moet dienen, dus houd ik reken­ing met lagere koersen de komende beur­sweek.

Wilt u de uit­ge­brei­de analyse van de AEX teruglezen, klik dan op deze link.

Adyen:

U had in de maan­den augus­tus t/​m novem­ber 2021 kun­nen aankopen. U had ook op de spe­ciale aan­bied­ing van mei en juni 2022 kun­nen wacht­en: Twee voor de pri­js van Eén!!!

Onder de oran­je lijn ziet u de lagere top­pen en de rit naar het Zuiden van het aan­deel Adyen. Tech­nisch wer­den er gedurende de dal­ing genoeg verkoopsig­nalen gegeven om de rit naar bene­den niet hele­maal mee te maken.

De hor­i­zon­tale ste­un­li­jn moet de komende beur­sweek voorkomen dat u nog meer kort­ing op het aan­deel Adyen gaat kri­j­gen. Heb ik daar op deze zonda­gavond vertrouwen in? Neen.

SBM Off­shore op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Dank allereerst voor het aan­vra­gen van de twee aan­de­len met een mooie beschri­jv­ing erbij. Ver­vol­gens ga ik op mijn manier antwo­ord geven en dat wil zeggen dat ik ga beschri­jven wat ik zie. U kunt dat dan zelf vergelijken met het­geen u ziet.

SBM is sinds decem­ber bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal met grote uit­sla­gen naar boven en bene­den per sal­do aan het klim­men. Eind mei dit jaar werd de boven­z­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal aangetikt en dat lok­te verkoop uit. 

Afgelopen don­derdag kreeg de koers een linkse directe gevol­gd door een upper­cut op vri­jdag. Ik heb het rode pijlt­je neergezet om aan­dacht op de gap te vestigen.

Alhoewel de oran­je lijn niet de mooiste lijn is die ik ooit heb getek­end is het wel frap­pant dat de slotko­ers vri­jdag op die lijn werd neergezet. Op moment van schri­jven heb ik er niet zoveel fiducie in dat de oran­je ste­un­li­jn het gaat houden. Mocht deze sneu­ve­len, dan kan er bij­na een euro extra van de koers af. Het koers­doel zou dan de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal wor­den, wat in de nabi­je toekomst op het­zelfde niveau zal komen als de twee bodems uit april en mei dit jaar.

Hei­j­mans op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Afgelopen vri­jdag testte de koers de laag­ste slotko­ers uit de maand mei. De twee daaropvol­gende beurs­da­gen (in mei) was dat ook de laag­ste intra­dayko­ers. Een frac­tie hoger heb ik de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn getek­end. Zoals ik zo af en toe in mijn stuk­jes schri­jf mag iedereen alti­jd kopen, tech­nisch kijk­end of niet, als u dat maar met een stop doet. Dit zou achter­af inder­daad een heel inter­es­sant instap­mo­ment kun­nen zijn, zo op die oran­je steun.

Doe ik mee met mijn zuurver­di­ende geld? Née. Of in ieder geval nog niet. Ik ben het er wel mee eens dat het een zeer inter­es­sante grafiek is en dat er een oppor­tu­ni­ty ligt. Ik zoek per­soon­lijk iets meer zek­er­heid, dus ik kijk de kat uit de boom. 

Een neer­waartse door­braak van de oran­je ste­un zou niet bepaald goed nieuws zijn voor de koers van Heijmans.

Ik zie u allen hopelijk aanstaande dins­dag weer terug.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

14 juni 2022, 02:55

Beste , is het mogelijk om eens een analyse te maken over Barco , en Shell, komt hier meermaals ,
maar nu met deze marktomstandigheden toch graag ,
amuse in Brasil ,
Mvg,
Poul

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.