...

TA Nasdaq, AEX, ABN, ING, ASR en Arcelor Mittal

20 augustus 2022, 09:11 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Welkom bij mijn week­end­col­umn. Zon­der spe­ciale reden zit­ten er van­daag drie grafieken van finan­cials bij. In totaal bek­ijk ik wederom zes charts.


Goede­mor­gen!
Wellicht ten overvloede: alle grafieken zijn met de slotko­ers van vri­jdag 19 augus­tus 2022. Ik begin met de 

Nas­daq:

De eerste (niet offi­ciële) hogere bodem werd al onder de blauwe lijn neergezet. Voor de eerste offi­ciële moesten we tot diep in juli wacht­en. Daar­na vol­gden er nog drie.

De sti­j­gende trendli­j­nen over de bodems kon ik steeds steil­er teke­nen. De meest recente en meest steile heeft het de laat­ste twee beurs­da­gen niet kun­nen red­den. In plaats van groen heb ik hem dan maar oran­je gek­leurd. Met een ver­g­root­glas erbij zouden we de gap van afgelopen vri­jdag kun­nen zien.

Traders zijn er al uit en hebben short gezeten of hebben de short­posi­tie nog. Voor diege­nen die een licht lan­gere hori­zon hebben is er nog niet veel aan de hand. Het is waarschi­jn­lijk dat de Nas­daq de eerste groene lijn gaat testen als steun.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Kijk nog even terug naar de analyse van afgelopen dins­dag. Daar ziet u een ander groen blok­je en een rood blok­je aan de boven­z­i­jde. Die analyse kan inder­daad de prul­len­mand in.

Nu zien we een rood blok­je en een groen blok­je eron­der. De koers is zek­er niet aan de boven­z­i­jde uit­ge­bro­ken, maar aan de onderz­i­jde. Het koers­doel, de onderz­i­jde van het groene blok­je, is in één dag gehaald.

De komende beur­sweek gaat het aankomen op een test van de groene sti­j­gende trendli­jn. Of beter gezegd: het ver­volg van de test. Immers, de koers testte vri­jdag de groene trendli­jn al.

ASR:

Bij ASR hebben we de afgelopen beur­sweek twee bel­let­jes geho­ord. U weet wel, ref­er­erend aan de adviseur die beweert dat er op de bodem en top geen bel­let­je gaat. En hij/​zij/​het (als ik hier groepen weglaat en/​of beledig bij voor­baat mijn excu­us!) heeft gelijk. Het zijn namelijk meestal meerdere belletjes!

Het eerste sig­naal was de test van de oran­je trendli­jn als weer­stand. Het tweede sig­naal de val door de rode sti­j­gende trendli­jn die dienst doet als ste­un. Deed.

Mag de paniek nu toes­laan? Wacht daar s.v.p. nog even mee. We bevin­den ons nog bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal en u heeft een stop. Toch?

ABN AmRo:

De koers is er niet op afgeketst. Ik heb het dan over de rode dal­ende trendli­jn. Die heb ik pas getek­end nadat de koers naar bene­den krulde en de oran­je sti­j­gende trendli­jn neer­waarts had door­bro­ken. De rode lijn gaan we vanaf nu als weer­stand in de gat­en houden.

Ik zou op moment van schri­jven niet zo blij zijn met Banken in mijn porte­feuille. Het risi­co van de con­tin­u­atie van lagere top­pen en lagere bodems is nog in leven.

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Don­derdag werd de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn voor de tweede keer getest, zie de oran­je pijl. Vri­jdag kwam het op een haar na wederom aan op een test.

De kans dat we opwaarts uit het groene blok­je breken (anders dan bij het hier­boven beschreven Arcelor Mit­tal) en de boven­z­i­jde van het rode blok­je gaan halen bli­jft aan­wezig. De kans is wel afgenomen. Liev­er had­den we i.p.v. een tweede test een opwaartse uit­braak gezien.

Het gaat span­nend wor­den de komende beur­sweek en u heeft een heel week­end om te bepalen waar uw stop komt.

Ik sluit af met 

ING:

Dit is de grafiek van de trend­kanalen. Ik kan er zelfs nog meer teke­nen, maar dat zou vrij onoverzichtelijk wor­den. Het belan­grijk­ste is dat de koers van ING neer­waarts uit het kle­in­ste trend­kanaal is gevallen en de onderkant van het groot­ste trend­kanaal als weer­stand testte. Die test was wel serieus, verkop­ers kwa­men in de markt en druk­ten de afgelopen dagen de koers zelfs zo ver dat we een lagere top en een lagere bodem hebben.

Mocht er nog iemand long zit­ten gebruik dan deze twee dagen zon­der koersen om te bepalen waar uw stop komt.

Tot dins­dag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.