...

TA Nasdaq, Apple, AEX en ASM International

9 februari 2021, 14:24 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

We gaan naar twee indices en twee aan­de­len kijken. Gelijk verdeeld over Ameri­ka en Ned­er­land. In de VS zijn Apple en de Nas­daq aan de beurt en in Ned­er­land kijk ik naar ASM Inter­na­tion­al en de AEX.

We gaan maar direct van start zou ik zeggen.


Ik begin de col­umn met de AEX.

Ik heb de (rare?) gewoonte de col­umn als het ware op te bouwen. Wat ik bedoel te zeggen, ik schri­jf een gedeelte en save” het dan. Dat betekent ook dat het dan al wordt gepub­liceerd op USMar­kets. Van­daar dat er ook wel eens onder een col­umn een bericht van een lez­er staat die schri­jft dat ik een grafiek ben ver­geten. Dat stel ik zeer op pri­js, maar het is dus eigen­lijk dat ik dan gewoon nog met de col­umn bezig ben!

Ook nu ben ik bezig en ik ga de dag­grafiek van de AEX analy­seren. Ik ben daar nog niet klaar mee en het is wellicht een leuk idee als u de col­umn van afgelopen zater­dag in de tussen­ti­jd leest: uit­ge­brei­de analyse van de AEX. Heeft u die al gelezen dan kunt u nu iets anders gaan doen en lat­er terugk­eren voor de col­umn van vandaag!

Er is een stuk­je besluiteloosheid aan het ontstaan bij de AEX. Kop­ers en verkop­ers houden elka­ar bin­nen een smalle band­breedte voor de zes­de beurs­dag in even­wicht. De blauwe trad­in­grange heeft als gren­zen 651,50 aan de onderz­i­jde en 659,20 aan de boven­z­i­jde. Die zes­de beurs­dag is overi­gens nog geen feit, want de beurs is nog niet ges­loten. Intra­day bli­jft de index er wel binnen.

Als we niet te nauw kijken heeft de trad­in­grange een hoogte van 8 pun­ten. We kun­nen dus al tar­gets bereke­nen. Als de index opwaarts uit­breekt dan is het koers­doel 668. Mocht de beurs­graad­me­ter er aan de onderz­i­jde uit­vallen dan komt 644 in beeld. Als ik nu moet gokken, want meer is het niet, dan ga ik voor 55 – 60% voor een val uit de trad­in­grange. De kans dat de index opwaarts uit­breekt komt dan op 40 – 45%. De komende dagen komen er zeer waarschi­jn­lijk meer aanwijzingen. 

Ik ben inmid­dels naar de dag­grafiek van Apple gegaan. 

Als u meetelt, Apple heeft drie keer de neus gestoten aan USD 138. Afgelopen jan­u­ari leek het aan­deel opwaarts uit te breken, maar al vrij snel droogde de koop­golf op gevol­gd door een redelijk snelle en felle dal­ing die de koers weer onder 138 bracht.

Hoe fel de dal­ing ook was, al eerder dan bij de licht­groene sti­j­gende trendli­jn kwa­men de kop­ers weer terug met als resul­taat dat ik nu een klein opwaarts trendli­jn­t­je kan teke­nen, zie het donker­groene lijntje. 

Als ik op dit moment ver­plicht zou moeten kiezen of de koers opwaarts door de blauwe weer­stand gaat of neer­waarts door het donker­groene lijn­t­je dan kies ik voor de laat­ste. Gelukkig ver­plicht nie­mand mij daar­toe en kan ik afwacht­en en pas dan actie onderne­men. Bogend op jaren­lange ervar­ing als beleg­gingsad­viseur ver­baas­de het mij alti­jd dat veel mensen de drang (ver­plicht­ing?) had­den te kopen/​investeren, zelfs op momenten dan men beter even niet in de markt zou moeten stap­pen. U weet het wellicht, maar voor de zek­er­heid: als u (gedeel­telijk) liq­uide zit, nie­mand anders dan u zelf bepaalt het moment van instappen.

We bli­jven nog even in de VS en gaan naar de Nasdaq.

Als tech­nisch anal­ist moet ik alleen naar plaat­jes kijken, maar je zou de huidi­ge sit­u­atie maar moeten verk­laren. Virus, wereld op zijn kop, ver­plichte sluitin­gen van bedri­jven, lock­downs, avond­klok en ga nog maar even door en aan de andere kant all-time-highs bij de Nas­daq. Zou het de lage/​negatieve rente zijn? Ik ga maar beter snel naar de grafiek!

Die grafiek ligt er geweldig bij. Hogere bodems, hogere top­pen, het ene all-time-high na het andere. Het kan niet op! Als ik echt ga zoeken dan kan ik iets negatiefs” melden. Zie de twee oran­je lijn­t­jes in de grafiek, daarmee geef ik een negatieve diver­gen­tie aan. OK, en dan kan ik ook nog melden dat de week­grafiek een hele licht negatieve diver­gen­tie aangeeft mid­dels de RSI. Dan hebben we het gehad.

Terug naar de dag­grafiek, dan zou ik nog kun­nen schri­jven dat de groene sti­j­gende trendli­jn een wel hele steile helling­shoek kent en dat de kans dus bestaat dat deze neer­waarts gaat wor­den uitgenomen. Als dat zou gebeuren, dan past dat vooral­snog in het pro­ces van hogere bodems en hogere toppen.

Ik keer weer terug naar Ned­er­land voor de laat­ste grafiek van van­daag, die van ASM International.

Nog zo’n grafiek om de vingers bij af te likken. Links op de grafiek ging het per sal­do nog zijwaarts, maar inmid­dels zit­ten we al sinds eind okto­ber 2020 in een mooie opwaartse trend met hogere bodems en hogere top­pen. Net als bij de Nas­daq wor­den er ook bij ASM Inter­na­tion­al aan de lopende band nieuwe all-time-highs neergezet. 

Kan ik bij dit aan­deel iets negatiefs schri­jven? Jawel, de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Nu niet direct uw bez­it verkopen, het is niet meer en niets min­der dan een bel­let­je aan de top. Het beeld zou iets anders wor­den als ook de oran­je trendli­jn en de blauwe ste­un op euro 225,90 neer­waarts zouden breken. 

Bli­jf dus zit­ten in dit aan­deel en kijk nog een keer kri­tisch naar uw stop.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

9 februari 2021, 18:04

Kan ik Apple bekijken als hogere toppen, hogere bodems en die nu over de 138 zal gaan?
We zullen zien.

(0)