...

TA Nasdaq, Apple, AEX en ASM International

9 februari 2021, 14:24 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

We gaan naar twee indices en twee aan­de­len kijken. Gelijk verdeeld over Ameri­ka en Ned­er­land. In de VS zijn Apple en de Nas­daq aan de beurt en in Ned­er­land kijk ik naar ASM Inter­na­tion­al en de AEX.

We gaan maar direct van start zou ik zeggen.


Ik begin de col­umn met de AEX.

Ik heb de (rare?) gewoonte de col­umn als het ware op te bouwen. Wat ik bedoel te zeggen, ik schri­jf een gedeelte en save” het dan. Dat betekent ook dat het dan al wordt gepub­liceerd op USMar­kets. Van­daar dat er ook wel eens onder een col­umn een bericht van een lez­er staat die schri­jft dat ik een grafiek ben ver­geten. Dat stel ik zeer op pri­js, maar het is dus eigen­lijk dat ik dan gewoon nog met de col­umn bezig ben!

Ook nu ben ik bezig en ik ga de dag­grafiek van de AEX analy­seren. Ik ben daar nog niet klaar mee en het is wellicht een leuk idee als u de col­umn van afgelopen zater­dag in de tussen­ti­jd leest: uit­ge­brei­de analyse van de AEX. Heeft u die al gelezen dan kunt u nu iets anders gaan doen en lat­er terugk­eren voor de col­umn van vandaag!

Er is een stuk­je besluiteloosheid aan het ontstaan bij de AEX. Kop­ers en verkop­ers houden elka­ar bin­nen een smalle band­breedte voor de zes­de beurs­dag in even­wicht. De blauwe trad­in­grange heeft als gren­zen 651,50 aan de onderz­i­jde en 659,20 aan de boven­z­i­jde. Die zes­de beurs­dag is overi­gens nog geen feit, want de beurs is nog niet ges­loten. Intra­day bli­jft de index er wel binnen.

Als we niet te nauw kijken heeft de trad­in­grange een hoogte van 8 pun­ten. We kun­nen dus al tar­gets bereke­nen. Als de index opwaarts uit­breekt dan is het koers­doel 668. Mocht de beurs­graad­me­ter er aan de onderz­i­jde uit­vallen dan komt 644 in beeld. Als ik nu moet gokken, want meer is het niet, dan ga ik voor 55 – 60% voor een val uit de trad­in­grange. De kans dat de index opwaarts uit­breekt komt dan op 40 – 45%. De komende dagen komen er zeer waarschi­jn­lijk meer aanwijzingen. 

Ik ben inmid­dels naar de dag­grafiek van Apple gegaan. 

Als u meetelt, Apple heeft drie keer de neus gestoten aan USD 138. Afgelopen jan­u­ari leek het aan­deel opwaarts uit te breken, maar al vrij snel droogde de koop­golf op gevol­gd door een redelijk snelle en felle dal­ing die de koers weer onder 138 bracht.

Hoe fel de dal­ing ook was, al eerder dan bij de licht­groene sti­j­gende trendli­jn kwa­men de kop­ers weer terug met als resul­taat dat ik nu een klein opwaarts trendli­jn­t­je kan teke­nen, zie het donker­groene lijntje. 

Als ik op dit moment ver­plicht zou moeten kiezen of de koers opwaarts door de blauwe weer­stand gaat of neer­waarts door het donker­groene lijn­t­je dan kies ik voor de laat­ste. Gelukkig ver­plicht nie­mand mij daar­toe en kan ik afwacht­en en pas dan actie onderne­men. Bogend op jaren­lange ervar­ing als beleg­gingsad­viseur ver­baas­de het mij alti­jd dat veel mensen de drang (ver­plicht­ing?) had­den te kopen/​investeren, zelfs op momenten dan men beter even niet in de markt zou moeten stap­pen. U weet het wellicht, maar voor de zek­er­heid: als u (gedeel­telijk) liq­uide zit, nie­mand anders dan u zelf bepaalt het moment van instappen.

We bli­jven nog even in de VS en gaan naar de Nasdaq.

Als tech­nisch anal­ist moet ik alleen naar plaat­jes kijken, maar je zou de huidi­ge sit­u­atie maar moeten verk­laren. Virus, wereld op zijn kop, ver­plichte sluitin­gen van bedri­jven, lock­downs, avond­klok en ga nog maar even door en aan de andere kant all-time-highs bij de Nas­daq. Zou het de lage/​negatieve rente zijn? Ik ga maar beter snel naar de grafiek!

Die grafiek ligt er geweldig bij. Hogere bodems, hogere top­pen, het ene all-time-high na het andere. Het kan niet op! Als ik echt ga zoeken dan kan ik iets negatiefs” melden. Zie de twee oran­je lijn­t­jes in de grafiek, daarmee geef ik een negatieve diver­gen­tie aan. OK, en dan kan ik ook nog melden dat de week­grafiek een hele licht negatieve diver­gen­tie aangeeft mid­dels de RSI. Dan hebben we het gehad.

Terug naar de dag­grafiek, dan zou ik nog kun­nen schri­jven dat de groene sti­j­gende trendli­jn een wel hele steile helling­shoek kent en dat de kans dus bestaat dat deze neer­waarts gaat wor­den uitgenomen. Als dat zou gebeuren, dan past dat vooral­snog in het pro­ces van hogere bodems en hogere toppen.

Ik keer weer terug naar Ned­er­land voor de laat­ste grafiek van van­daag, die van ASM International.

Nog zo’n grafiek om de vingers bij af te likken. Links op de grafiek ging het per sal­do nog zijwaarts, maar inmid­dels zit­ten we al sinds eind okto­ber 2020 in een mooie opwaartse trend met hogere bodems en hogere top­pen. Net als bij de Nas­daq wor­den er ook bij ASM Inter­na­tion­al aan de lopende band nieuwe all-time-highs neergezet. 

Kan ik bij dit aan­deel iets negatiefs schri­jven? Jawel, de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Nu niet direct uw bez­it verkopen, het is niet meer en niets min­der dan een bel­let­je aan de top. Het beeld zou iets anders wor­den als ook de oran­je trendli­jn en de blauwe ste­un op euro 225,90 neer­waarts zouden breken. 

Bli­jf dus zit­ten in dit aan­deel en kijk nog een keer kri­tisch naar uw stop.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

9 februari 2021, 18:04

Kan ik Apple bekijken als hogere toppen, hogere bodems en die nu over de 138 zal gaan?
We zullen zien.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.