...

TA Nasdaq, Facebook, Philips, Signify en de AEX

18 februari 2022, 11:41 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zoals gis­teren al een beet­je beloofd: de donderdag“column op vri­jdag, met dank aan Guy Boscart! Van­daag een ver­zoek en vier grafieken uit eigen kok­er. Drie grafieken uit Ned­er­land en voor de andere twee steken we de Grote Plas over. Lat­en we maar snel naar de grafieken gaan.Nas­daq:

Lat­en we eens kijken hoe een belan­grijke Amerikaanse index er tech­nisch bij ligt, de Nas­daq. Een eerste snelle blik leert ons dat de index er niet al te goed voor staat. Er wer­den meerdere verkoopsig­nalen gegeven, waar­van de neer­waartse door­braak van de rode sti­j­gende trendli­jn een zeer belan­grijke was. Kijk ook hoe mooi” diezelfde lijn een beur­sweek lat­er als weer­stand werd getest. Iemand die long zat vin­dt daar niets moois aan, maar ik spreek hier als tech­nisch analist.

Gis­teren, u ziet hier­boven de grafiek met de slotko­ers van don­derdag, is er weer een minis­cu­ul verkoopsig­naalt­je gegeven. De koers sloot nipt onder de twee slotko­ersen van enkele dagen geleden. 

Wat nu? Als er niet snel kop­ers in de markt komen dan is het waarschi­jn­lijk dat de koers de bodem van jan­u­ari gaat opzoeken.

Face­book op ver­zoek van lez­er Daan­Van­Balen:

Ook de grafiek van Meta Plat­forms, Inc. is nog met de slotko­ers van don­derdag. Ik vraag me af of ze de naam van Face­book naar Meta Plat­forms hebben veran­derd omdat ze zich schamen voor het respect­loos gebruiken (mis­bruiken) van onze gegevens, maar dit terzijde.

Dit aan­deel heeft de nodi­ge dol­lars pri­js­gegeven. Vooral als u van de top ergens begin sep­tem­ber 2021 tot aan gis­teren kijkt. Er waren best wat verkoopsig­nalen, maar ik moet beken­nen dat ik de recente gap op geen enkele manier tech­nisch aan zag komen. De koers was net wat in her­s­tel. Niet alles is met tech­nis­che analyse op te lossen. 

Na de gap — zie de rode pijl — bli­jft Meta inlev­eren, ik heb zelfs een klein dal­end trend­kanaalt­je getek­end. Zelfs bin­nen dat kleine trend­kanaalt­je gaf Meta weer een verkoopsig­naalt­je met het neer­waarts uit­ne­men van een eerder bodempje.

Op moment van schri­jven denkt geen haar op mijn hoofd aan het innemen van een long­posi­tie, laat dit maar even gebeuren. Zoals u weet lukt het me bij­na alti­jd iets posi­tiefs te vin­den. Het stelt eigen­lijk hele­maal niets voor, maar het huidi­ge bodem­p­je wordt niet door de RSI bevestigd…een posi­tieve diver­gen­tie dus. Het is niet de bedoel­ing dat u op basis van dit licht­pun­t­je uw laat­ste spaargeld in Meta stopt! 

AEX:

De grafieken van de Ned­er­landse beurs zijn intra­day. Mocht u overi­gens de grafieken van gis­teren hebben gemist, leest u het com­men­taar op ASML, ING, Ahold-Del­haize en IMCD dan even terug en dan ga ik door het het samen­stellen van deze column.

De AEX heb ik ook gis­teren tech­nisch bekeken, dit is dus meer een update. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er niet zoveel veran­derd is, de OHLC ligt tot nu toe zeer dicht bij het slot van don­derdag, geen wilde beweg­in­gen. Gis­teren schreef ik al dat ik even iets meer focus op de trad­in­grange wilde dan op de kop-schouderformatie. 

Laat u niet in slaap sussen door de zijwaartse beweging.

Sig­ni­fy:

Leek het alleen kom­mer en kwel te zijn met de AEX-aan­de­len, loop ik ineens tegen die van Sig­ni­fy aan. Hogere bodems, hogere top­pen, een uit­braak, is dit echt of is het een droom? De opwaartse uit­braak is tot nu toe slechts intra­day, maar het is toch echt realiteit. 

Dit betekent dat u in Sig­ni­fy kunt bli­jven zit­ten, want dit kan hoger. Een kleine dom­per op de feestvreugde is dat de tar­get al heel snel in zicht komt. Dat is namelijk de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Stel dat de koers tot aan die lijn weet te reiken, zou een uit­braak dan tot de mogelijkhe­den behoren? Ik sluit het niet uit.

Bli­jf zit­ten in Sig­ni­fy en bepaal dagelijks waar uw stop komt.

Philips:

Belan­grijk zijn de groene en de blauwe lijn. De blauwe lijn omdat daar de weer­stand ligt, gevor­md door enkele bodems uit decem­ber en enkele top­pen neergezet in 2022. De groene lijn werd twee keer eind jan­u­ari 2022 opge­zocht en vormt der­halve een steuntje. 

Ik merk op dat sinds de twee bodems in jan­u­ari kop­ers steeds eerder in de markt komen. Ze zijn bereid op steeds een iets hoger niveau in de markt te komen. Het lukt kop­ers (nog?) niet de koers opwaarts door de blauwe lijn te drukken, maar op moment van schri­jven lijkt dat slechts een kwest­ie van tijd. Als ik een posi­tie zou hebben dan zou ik bli­jven zit­ten en even goed naar mijn stop kijken. Eventueel opge­bouwde win­sten zou ik niet aan de markt willen teruggegeven!

Zater­dag is er weer een col­umn en u kunt nu hieron­der al uw ver­zoek doorgeven.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

18 februari 2022, 23:21

Zou je flowtraders eens willen analyseren?

(0)
18 februari 2022, 14:14

Hoi Marcel,

Zou je een analyse willen maken van de Nasdaq100?

Met vriendelijke groet,
Jurgen Bertoen

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.