...

TA RD, AEX, ING en Arcelor Mittal

22 december 2020, 13:12 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Diege­nen die mij vol­gen en de analyse van de AEX van afgelopen zater­dag hebben gelezen begri­jpen dat ik nogal ver­rast was door de ontwik­kel­ing bij de AEX maandag. Die zag ik niet aankomen! En met ver­rast bedoel ik niet blij verrast…

In de eerste col­umn van deze nieuwe week kijk ik naar de AEX, Roy­al Dutch Shell, Arcelor Mit­tal en ING. Bij alle vier kijk ik naar de dag­grafiek en die zijn stuk voor stuk intraday.


De eerste van de vier grafieken voor van­daag is ING.

U ziet het niet op het getoonde gedeelte van de koer­shis­to­rie, maar ING is nog bij lange na niet op het niveau van voor Coro­na. Dat ligt rond de 11 euro en rechts op de grafiek ziet u de huidi­ge koers zo rond euro 7,50 bewe­gen. Als ik naar de huidi­ge grafiek kijk kan ik nu al beloven dat ING die 11 euro dit jaar niet meer gaat halen.

De vraag rijst dan of ING er heel slecht bijligt? Mijn antwo­ord is née, maar gelieve dan wel boven de hor­i­zon­tale paarse lijn te bli­jven. Deze lijn vin­den we terug op het niveau euro 7,47. Onder dat niveau zou ik negatiev­er wor­den. Nu met de koers daar (nipt) boven heeft de koers vri­je ruimte op te lopen naar de rode lijn die we op euro 8,34 zien. Ter­wi­jl ik dat schri­jf realiseer ik me dat die weg omhoog niet hele­maal vrij is, want ik zou een dal­ende trendli­jn kun­nen teke­nen over de top­pen van tweede helft novem­ber en eerste helft decem­ber. Die dal­ende trendli­jn kan voor enige weer­stand zorgen.

Voor nu zou ik op Houden uitkomen, waar­bij een neer­waartse door­braak van de paarse lijn een verzwakking van het plaat­je zou beteke­nen. Maar daar is de stop voor, niet?

Ik ga door met Konin­klijke Olie.

Sinds eind okto­ber heeft RD een mooie rit neergezet, maar inmid­dels is het duidelijk dat het aan­deel moeite heeft met de bar­rière rond euro 15,81. Sinds eind novem­ber en ook begin decem­ber zijn er al vele momenten geweest waarop verkop­ers zei­den tot hier en niet verder. Intra­day kwam Olies drie keer boven de weer­stand en één keer zelfs met de slotko­ers. Echter, verkop­ers waren te sterk en druk­ten de koers er dan toch weer onder. 

Afgelopen maandag kreeg de koers van Olies een rechtse hoek en moest even op de grond gaan zit­ten. Ver­taald: de koers zak­te met een gap ver weg, daalde nog verder, wist iets te her­stellen en sloot ruim onder het hoog­ste punt van de maandagsessie.

De beweg­ing van maandag en naar het zich laat aanzien ook dins­dag is een duidelijke verzwakking van de grafiek, van de tech­nis­che con­di­tie zo u wilt. Ik zou niet vooraan gaan staan dit aan­deel te kopen. Heeft u het aan­deel in bez­it dan heeft u of de stop ver weggelegd of u heeft hele­maal geen stop heeft toegepast. Uw risico!

+++++ + + + + +

Lez­er Mis­ter bluesky kon mijn analyse van afgelopen zater­dag waarderen, dank u daarvoor!

In zijn reac­tie ver­zocht hij ook naar drie op de AEX geno­teerde aan­de­len te kijken. Ik zal die aan­de­len waarschi­jn­lijk in de col­umn van aanstaande don­derdag behandelen.

Als u nu ook een favori­et heeft, laat het mij dan hieron­der weten en wellicht komt uw aan­deel of index dan ook in deze column. 

+++++ + + + + +

We stomen door naar de AEX.

Zoals bij de aan­hef al geschreven, deze kwam voor mij even uit onverwachte hoek. als u mijn col­umn van afgelopen zater­dag nog even leest dan begri­jpt u waarom.

Vri­jdag werd de bovenkant van het sti­j­gend trend­kanaal nog aangetikt en maandag opende de koers ineens op de ste­un­li­jn van het trend­kanaal, dus hele­maal aan de onderkant. Lang hield die ste­un­li­jn het niet, want intra­day viel de koers er ver onder. Als ik terugk­ijk dan zie ik twee signalen:

1. de lichte vorm van negatieve diver­gen­tie van de RSI, daar schreef ik zater­dag al over en

2. een bepaalde can­dle, die van vri­jdag, daar schreef ik niets over.

Deze twee sig­nalen (bel­let­jes) zijn naar mijn mening geen indi­catie dat de koers zó ver zou moeten weg­vallen. Zo zien me maar weer dat TA geen exacte weten­schap is. Beter: het (kleine) gedeelte van het totale spec­trum van de TA dat ik toepas.

Wat nu met de AEX? Wel, of we het willen of niet, dit was een duidelijke verzwakking. Van­daag en intra­day klopte de koers op de onderkant van het sti­j­gend trend­kanaal. Let wel, die onderkant doet nu dienst als weer­stand en tot nu toe is het niets meer en niets min­der dan een pull­back naar het uit­braakniveau. Ik houd dus op moment van schri­jven reken­ing met lagere niveaus.

De laat­ste grafiek voor van­daag is Arcelor Mittal.

Wellicht valt u bij deze grafiek op dat ik meer koer­shis­to­rie laat zien dan bij de boven­staande drie grafieken. Dat doe ik natu­urlijk niet zon­der reden, want ik wilde de impor­tantie van de rode hor­i­zon­tale lijn lat­en zien. Deze lijn op euro 16,85 doet dienst als ste­un. Het is een intra chart lijn, dat wil zeggen dat hij in het verleden al meerdere malen dienst heeft gedaan als zow­el ste­un als weerstand.

Kijk ook eens naar de helling­shoek waarmee Arcelor steeg, die werd steeds feller. Zie het roze sti­j­gende trend­kanaal en daar­na het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. De laat­ste weken beweegt de koers van het staal­con­cern niet meer zo net­jes bin­nen een trend­kanaal en is het iets wilder gewor­den met grotere uitslagen.

Wat nu te doen met dit aan­deel? Wel, als u long zit dan is er ondanks de grotere uit­sla­gen niet veel reden om uit te stap­pen. U heeft uw niveau van uw stop al bepaald als het goed is en al dan niet doorgegeven aan de beurs, met alle voor- en nade­len van dien. Heeft u nog geen stop bepaald, dan is het de hoog­ste tijd dat wel te doen.

Ik wens u een fijne voortzetting van de dag! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 december 2020, 12:29

De Europese oliebedrijven moeten bij een olieprijs van ongeveer 50 doller rendabel kunnen draaien, omdat ze zich vooral bezighouden met traditionele olie. De Amerikaanse oliebedrijven zitten veel meer in de schalie-olie en teerzanden en daarvoor is eerder 70 dollar nodig om rendabel te draaien, maar door de afgenomen vraag kunnen ze zich ook meer op de traditionele olie richten. De olieprijs is bijna terug op 50 dollar en dat is denk ik relevant voor olie-aandelen als Shell. Ik weet dat in de olie-industrie gewerkt wordt met ongeveer een crisis per 8 jaar, een periode waarin de olieprijs te laag is en men een poosje met verlies draait. Financiële reserves worden daarop gebouwd en zo'n crisis is geen reden voor paniek. Waar men in de olie-industrie wel zenuwachtig van wordt is dat het nog wel even duurt voordat de wereld weer normaal is. De olieprijs is dus weer bijna acceptabel voor de olie-bedrijven, maar dat kan ook maar beter zo zijn; een terugval zou de zenuwen in de olie-industrie flink doen toenemen.

Hoe dan ook, ik ga er vanuit dat voor bedrijven als Shell het ergste voorbij is en als het aandeel terugvalt, we een hogere bodem gaan zien; een terugval richting 10 euro zou niet logisch zijn.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.