...

TA Shell, Adyen, AEX, NN, Vopak en ASR

8 september 2022, 08:28 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ter­wi­jl het buiten een beet­je regent (ein­delijk!!!) zit ik bin­nen met het licht aan (te duur?) de col­umn samen te stellen. In het stuk­je van van­daag gaan we slechts een ver­zoek terugvin­den, de rest van de grafieken heb ik zelf gekozen.Ik moet nog even kijken hoe het loopt, maar in principe zijn de grafieken met de slotko­ers van gisteren.

ASR:

ASR is:

- uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gevallen
- gestopt door de oran­je dal­ende trendli­jn, uitein­delijk, en
- noteert onder het rode, niet zo belan­grijke, dal­ende trendlijntje.

Ver­vol­gens zouden we een dis­cussie kun­nen opzetten of er bij de paarse pijl nu wel of niet een lagere bodem staat. Als ik er een lijn­grafiek van zou mak­en dan staat er duidelijk een lager bodempje.

Als ik voor­beurs deze chart bek­ijk dan zie ik geen aan­lei­d­ing long te gaan: Volgende!

Vopak:

Vopak zette gis­teren de laag­ste slotko­ers neer op dit gedeelte van de grafiek. We zien hier de koer­shis­to­rie tot eind decem­ber 2021.

Ik ga u daar­naast vertellen dat we voor een slotko­ers op ongeveer dit niveau terug moeten naar ergens de tweede helft van 2009. Ja, negen!

U kunt nu drie din­gen doen:

1. schree­uwend wegren­nen van de tech­nis­che con­di­tie van deze grafiek
2. zich vastk­lam­p­en aan een mogelijke posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI of
3. denken dat u Vopak goed­koop kan inslaan.

FYI:
Ik kies optie 1 en kijk mor­gen” weer naar de grafiek.

Nationale Ned­er­lan­den op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

NN noteert onder sti­j­gende, dal­ende en hor­i­zon­tale lij­nen. Ik ga ze niet eens opnoe­men. Ik vind het inter­es­san­ter wat er bij de paarse pijl gaat gebeuren.

Gis­teren werd er intra­day het laag­ste niveau aangetikt sinds eerste week maart dit jaar. Gelukkig wist de finan­cial nog aardig” te sluiten. Wat er van­daag gaat gebeuren is nog een raad­sel, maar het gaat wel redelijk cru­ci­aal zijn. Opwaarts door de rode en blauwe lijn? Of gewoon duidelijk­er naar bene­den en tech­nisch (nóg verder) verzwakken?

Bij geen posi­tie denk ik weer: Vol­gende! Heeft u posi­tie dan heeft u nog een paar minuten voor­beurs om het niveau van uw stop te bepalen.

Adyen:

Lat­en we eens naar de derde finan­cial van van­daag kijken. Hoe ligt deze er tech­nisch bij? Ik heb hier de Fibonac­ci retrace­ment­niveaus getek­end. Ik geef toe dat het niet hele­maal duidelijk is maar van de sti­jging die bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal plaatsvond is Adyen nu al meer dan 50% gecor­rigeerd. Dat betekent direct dat de mogelijkheid bestaat dat de cor­rec­tie nog aanhoud. 

Als ik mijn grafieken scan op zoek naar een trade/​long­posi­tie dan denk ik bij het zien van deze grafiek: Volgende!!!

Shell:

Gis­ter­avond gin­gen bezit­ters van een aan­deel Shell niet met een tevre­den gevoel slapen. Ten opzichte van de slotko­ers van de dag ervoor ging de koers ongeveer 90 cent naar bene­den. Van­daag is de oran­je lijn het belangrijkst.

De oran­je lijn is een hor­i­zon­taal ste­un­t­je en bij voorkeur duikt de koers daar van­daag niet onder. Bij een slot daaron­der zou er een lager top­je en lager bodem­p­je staan. Is dat in eerste instantie desas­treus? Née hoor, maar de vraag is of u dat mee wilt mak­en. Vooral omdat u dan, net als ik, niet weet waar de dal­ing weer over is. Dus het is een over­weg­ing waard eens goed naar uw stop te kijken.

AEX (dag­grafiek, deel 3 in een serie van 3): 

Ter­wi­jl ik de grafiek samen­stel kunt u alvast de vorige twee recente analy­ses teruglezen.

Klik hier voor de maand­grafiek van de AEX
Klik hier voor de week­grafiek van de AEX

Op de hier­boven getoonde dag­grafiek lijkt de index niet in its hap­py place te zit­ten. Bin­nen het rode blok­je is de koers weliswaar iets hoger dan de slotko­ers van gis­teren geopend, maar dus nog steeds bin­nen het rode blok­je. Deze chart is dus direct de enige intra­day chart van deze column.

Ik kleur het blok­je niet voor niets rood. De kans dat de AEX hier tijdelijk een nieuw even­wicht zoekt om daar­na de dal­ing weer te her­vat­ten is zeer waarschi­jn­lijk. Als alti­jd hoop ik er weer naast te zit­ten, maar op basis van TA is het helaas waarschijnlijk.

Ter­wi­jl het hier aardig door­re­gent, goed voor de natu­ur, zeg ik tot in het weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

9 september 2022, 16:50

Besi nu klaar voor verdere stijging en aex ook ?

(0)
9 september 2022, 08:11

Marcel zou je ZIM Integrated Shipping Services nog een keer willen analyseren, inmiddels zwaar oversold heb ik het idee. En Roblox Corporation.

(0)
8 september 2022, 13:11

TKH technisch beter ? Bedankt voor analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.