...

TA Unilever, AEX, Arcelor, Relx, BESI en TKH

6 september 2022, 15:31 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik kreeg voor deze col­umn maar lief­st vier ver­zoeken en zoals alti­jd probeer ik die voor­bij te lat­en komen. Ik voeg er zelf ook nog twee grafieken aan toe en dan hebben we weer zes grafieken. Gezien het tijd­stip van schri­jven van de col­umn zal het u niet ver­bazen dat alle grafieken intra­day zijn. 

TKH op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Deze lez­er vraagt of er bij TKH een bodem aan zit te komen. Als ik op deze intra­day chart kijk dan is het enige waarom ik ja zou zeggen de mogelijke lichte vorm van posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Bij een koop zouden we dan over een nacht ijs gaan.

Nu weet u van mij dat u alti­jd mag kopen, mits i.c.m. een stop loss. Maar ik doe niet mee. Ik zie lagere top­pen en lagere bodems en (nog) niets wat dat om zou moeten draaien. Daar­naast is de koers door de rode ste­un­li­jn geza­kt. Ik bli­jf heel ver weg van dit aan­deel en mor­gen” bek­ijk ik deze chart weer.

RELX:

Bij RELX vond ik het leuk de Fibonac­ci retrace­ment­niveaus weer eens van stal te halen. Als ik de sti­jging op 100% stel, dan hebben we nu weer zo’n 61,8% ingeleverd. Vaak zien we het aan­deel weer aandikken bij een 50% retrace­ment, maar nu zak­te de koers nog verder. De mogelijkheid van aandikken bestaat nu, maar als dat niet snel gebeurt dan moeten we ons voor­berei­den op een 100% correctie…

AEX (week­grafiek, deel 2 in een serie van 3): 

Hier­boven ziet u de week­ly chart in ver­volg op de maand­grafiek van afgelopen zater­dag. Wilt u eerst nog even nalezen wat ik daar ook alweer schreef over de maand­grafiek klik dan hier: Maand­grafiek AEX.

Opzet week­grafiek:

Ook hier gaan we eerst kijken hoe de grafiek tot stand komt. Van elke week wordt de OHLC genomen. Dit moet ik miss­chien even uit­leggen: Open High Low Close. De High en de Low van een week wor­den met een ver­ti­cale streep met elka­ar ver­bon­den. Een klein streep­je naar links staat voor de Open en een klein streep­je naar rechts voor de Close. Dat geeft dan een week weer. Als je dat voor meerdere weken doet heb je een week­ly barchart.

Inter­pre­tatie week­ly barchart:

Met de month­ly area chart vers in het geheugen kun­nen we de week­ly bar­chart gaan lezen”. We zouden bijvoor­beeld lijn­t­jes kun­nen gaan trekken. 

Stand van zaken:

Ik heb slechts een lijn­t­je getrokken en wel de gri­jsachtige over de top­pen. Ergens is 2020 begon de index te sti­j­gen tot aan novem­ber 2021. Sinds­di­en zijn we aan het dalen, maar tot nu toe lijkt het niet meer dan een (gezonde) cor­rec­tie te zijn.

Don­derdag kijk ik met u naar de daggrafiek.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Recente verzwakkin­gen:

- top op gelijk niveau
- uit rode blok­je gevallen
- onderkant groene blok­je (tar­get) behaald
- door rode sti­j­gende trendli­jn geza­kt
- lagere top en lagere bodem.

En dan noem ik ze niet eens alle­maal op! De markt zal me alti­jd bli­jven ver­bazen, maar het meest waarschi­jn­lijke sce­nario is wat mij betre­ft een test van de bodem van begin juli.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Aan BESI ga ik dit keer niet al teveel woor­den vuil­mak­en. Het aan­deel ligt er tech­nisch zwak bij en we zijn waarschi­jn­lijk op weg naar de bodem van begin juli dit jaar. Maar miss­chien dat kop­ers mij kun­nen ver­rassen. Ik bli­jf aan de zijkant.

Unilever op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

We gaan naar het laat­ste ver­zoek van van­daag, tevens de laat­ste grafiek voor van­daag. Recent zien we twee lagere top­pen en twee lagere bodems. Daar­naast zien we de blauwe lijn liggen over een top­je van 1 juni dit jaar. Het lijkt er nu sterk op dat Unilever daar ste­un zocht en heeft gevonden.

Of we dan nu ook direct moeten kopen is een tweede. Ik ben nog een beet­je huiv­erig voor een vol­gende lagere top en bodem. Maar u (lez­er Mis­ter bluesky) zou een gok­je kun­nen wagen. Dan kunt u ook deze strate­gie over­we­gen. Koop niet voor het volle bedrag dat u in gedacht­en had, maar voor een derde of de helft. Koop de vol­gende helft bij bevestiging.

Let even op:

- doe dit alleen bij een bro­ker met lage trans­ac­tiekosten en
- vergeet op voor­hand niet uw stop loss te bepalen.

Don­derdag kri­jgt u i.i.g. de dag­grafiek van de AEX​.in de serie van 3.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

8 september 2022, 20:02

BEL CAC DAX bodemstampen?

(0)
8 september 2022, 09:14

Vorige keer zei u , ik bekijk morgen de chart van TKH weer. Beterschap op komst ?

(0)
7 september 2022, 20:32

Zit er nog muziek in NN ?

(0)
7 september 2022, 20:32

Zit er nog muziek in NN ?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.