...

TA Unilever,, Goud, Sligro en Fuelcell Energy,

21 november 2020, 09:34 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Net als in de col­umn van afgelopen don­derdag (Gala­pa­gos, Ahold-Del­haize, Plug Pow­er en CM​.com) komen er van­daag vier grafieken voor­bij. Ook weer op ver­zoek van lez­ers van mijn col­umn. De lez­ers zijn, dame voorop en verder in willekeurige vol­go­rde: Hele­na, reteip, Poly­glot en Mis­ter bluesky.

De grafieken die ze aan­vroe­gen zijn, ook in willekeurige vol­go­rde: Sli­gro, Unilever, Fuel­cell Ener­gy en Goud. Lat­en we maar eens gaan kijken welke ver­rassin­gen deze vier analy­ses brengen. 


Dames gaan natu­urlijk alti­jd voor, van­daar eerst Unilever.

Lez­eres Hele­na had het ver­zoek om naar Nokia en Unilever te kijken en van­daag analy­seer ik de laatste.

Na de dre­un door COVID-19 is Unilever aan het her­s­tel begonnen dat ik lange tijd kon van­gen bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Gezien de aard van het bedri­jf vind ik het vreemd dat juist dit aan­deel nog niet 100% of meer is her­steld. Maar met die opmerk­ing kom ik direct op ter­rein waar ik geen ver­stand van heb en waarop ik me niet moet begeven, ik moet koel en zake­lijk de grafiek analyseren. 

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal ziet u dat het de koers na eind juli niet meer lukt de bovenkant van het sti­j­gende trend­kanaal te bereiken. Dat was terugk­ijk­end al een sig­naal dat het her­s­tel niet zo sterk meer was en dat het her­s­tel wel eens kon afzwakken. Ik heb inmid­dels een zijwaarts ver­lopende trad­in­grange getek­end. Bin­nen deze zijwaartse range zag u Unilever al eens het sti­j­gende trend­kanaal aan de onderkant ver­lat­en en de afgelopen beur­sweek zak­te de koers er dins­dag weer uit om er tot nu toe niet meer in terug te keren. Weer een teken van afzwakking.

Ligt Unilever er daar­door nu heel slecht bij? Née hoor, niet echt. We moeten alleen wel con­clud­eren dat het even is gedaan met een verder her­s­tel en dat het meest waarschi­jn­lijke is dat de koers de komende tijd bin­nen euro 48,55 en 53,60 zal bewe­gen. Overi­gens kan ook aan die trad­in­grange (met een stop loss!!) wor­den verdiend.

Lez­er Mis­ter bluesky kwam met goud. En zil­ver. En ook nog olie. Voor van­daag is het goud geworden. 

Van links naar rechts over het gehele plaat­je kijk­end is de trend sti­j­gend en we weten: The Tend is Your Friend”. Maar lat­en we even kijken wat er sinds de top van begin augus­tus is gebeurd, ziet u het ook? Jawel, lagere top­pen. Aan de onderz­i­jde lagere bodems, maar sinds de bodem in sep­tem­ber geen voortzetting van lagere bodems meer. Rond 1.850 dol­lar per troy ounce komen er nu steeds kop­ers in de markt.

Ik vind de oran­je lijn belan­grijk­er dan de rode dal­ende trendli­jn. Weliswaar werd de oran­je trendli­jn drie dagen opwaarts door­bro­ken, maar deze ligt over 5 top­pen en de rode over slechts 2. Die oran­je trendli­jn en de blauwe ste­un komen in ras tem­po bij elka­ar, dus we weten nu al dat één van bei­de lij­nen op korte ter­mi­jn zal wor­den door­bro­ken. Op moment van schri­jven heb ik niet direct een aan­wi­jz­ing uit de grafiek welke lijn hoogst­waarschi­jn­lijk gaat sneu­ve­len. In doubt stay out en zit u in goud kijk dan snel zeer kri­tisch naar uw stop loss dan wel prof­it stop.

Bij Sli­gro heb ik voor dit gedeelte van de koer­shis­to­rie gekozen om duidelijk te mak­en wat er zou kun­nen gaan gebeuren. Merk op dat Sli­gro in tegen­stelling tot heel veel aan­de­len en indices nauwelijks is her­steld na Coro­na. Natu­urlijk is een beweg­ing van euro 11,62 als laag­ste punt als gevolg van het virus naar euro 16,90 als hoog­ste punt van het her­s­tel een zeer leuke beweg­ing om mee te mak­en, maar Sli­gro is met geen mogelijkheid in de buurt van de top van voor het virus geweest. Gaat daar bin­nenko­rt veran­der­ing in komen? 

Wel, Sli­gro liet afgelopen beur­sweek wel iets moois zien. De koers brak na een zeer nette sti­jging sinds begin novem­ber door de top van afgelopen sep­tem­ber, niet slecht! Als het nu ook nog door de top van afgelopen juni weet te breken zit er meer in het vat. Zover is het nog niet en lat­en we eerst maar eens kijken of de koers boven euro 16,24 weet te bli­jven. De blauwe lijn deed vorige week nog dienst als weer­stand en sinds afgelopen week als ste­un. Een aan­deel om in de gat­en te houden. Overi­gens, Sli­gro is op ver­zoek van lez­er Poly­glot.

===== = = = = =

Heeft u nu net als lez­ers Hele­na, Mis­ter bluesky, reteip en Poly­glot een favori­et die u in deze col­umn voor­bij wilt zien komen, laat dat dan hieron­der bij de reac­ties even weten. Wie weet kan ik aan uw ver­zoek voldoen.

===== = = = = =

Als laat­ste grafiek voor deze zater­dag ga ik met u naar Fuel­cell Ener­gy kijken.

Deze analyse heeft u te danken aan lez­er reteip. Bij Fuel­cell Ener­gy heb ik voor een iets lan­gere koer­shis­to­rie gekozen en natu­urlijk om daar iets mee duidelijk te mak­en. Lang voor dat we ook maar iets van het virus had­den ver­nomen zette dit aan­deel in de eerste helft van 2019 een bodem neer waarover ik de blauwe lijn heb getek­end. Het opmerke­lijke is dat dit aan­deel daar een hele tijd (ver) onder is gebleven. Dat is, tot afgelopen don­derdag! Op die dag sloot de koers, na een mooie rit die begon op 13 novem­ber, boven die blauwe lijn/​weer­stand, heel sterk! 

Ook afgelopen vri­jdag sloot de koers daar­boven. De blauwe lijn doet nu op usd 5,55 dienst als ste­un. Kijk ook naar de RSI onder de grafiek die alles beves­tigt, wat een beweg­ing! Ik vind het jam­mer dat ik niet genoeg tijd beschik­baar heb om alle aan­de­len wereld­wi­jd te vol­gen, dit had een mooiw mon­ey­mak­er geweest.

Als u nu net als ik geen posi­tie heeft, wat dan? Het kan een idee zijn om alsnog in te stap­pen met een strakke stop loss. Ik waarschuw dan wel alvast dat het een zeer spec­u­latieve trade zou zijn, maar zek­er niet kansloos. 

Ik wens alle lez­ers een zeer pret­tig weekend!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

23 november 2020, 16:38

Heel duidelijk. Wel bedankt!

(1)
21 november 2020, 12:59

Dank voor de analyses!

mvg, reteip

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.