...

TA Wat nu? En veel verzoeken

25 januari 2022, 09:36 | Marcel Bronner | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

In de col­umn van afgelopen zondag besprak ik de hoofd-schoud­er op de AEX. Van­daag kom ik op dat onder­w­erp terug en kijken we wat de index inmid­dels heeft gedaan.

Daar­naast zijn er een aan­tal ver­zoeken inge­di­end en ik zal tra­cht­en die alle­maal te behan­de­len. Lat­en we zon­der gedraal de grafieken er maar bij pakken. Allereerst wil ik iets met u vieren. In de col­umn van afgelopen zondag sprak ik de wens uit 1.000 lez­ers te kri­j­gen. Ik ver­zocht u de col­umn te delen met wie u het ook maar gunde. Wel, dat heb ik geweten, inmid­dels is het stuk­je 1.850 keer gelezen. Dank aan u, dank aan zow­el de trouwe lez­ers als de nieuwe lezers! 

Akzo op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Alle grafieken zijn intra­day en de grafiek van Akzo vormt daar geen uit­zon­der­ing op. Vanaf de highs medio 2021 tot aan recent heeft Akzo een slordi­ge 18 euro ingeleverd en als ik naar de grafiek kijk ben ik bang dat dat nog gaat oplopen.

Vri­jdag zak­te de koers intra­day al door de paarse lijn maar wist er nog boven te sluiten. Maandag druk­ten de bears de koers er ook op slot door. Als beleg­gers maandag Akzo nog in bez­it had­den, dan kijken ze óf niet tech­nisch naar de markt óf past men de stop niet snoei­hard toe. Dat laat­ste is overi­gens erg­er dan het eerste!

Ik ben een beet­je bang dat de groene ste­un (lees: mager ste­un­t­je) het ook niet gaat houden. 

+++++ + + + + +
Lezer(es) luna: bedankt voor het com­pli­ment. Vraag­je: wat bedoelt u met RS? Ik neem aan op de AEX of…
Lez­er Ger­ard van der Linde: als ik maar één per­soon blij maak met mijn stuk­jes dan is de missie al ges­laagd. Lat­en we hopen dat het bij een waarschuwing bli­jft en dat we niet daad­w­erke­lijk dat niveau gaan opzoeken!
+++++ + + + + +

OCI op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

OCI zou er vol­gens u fun­da­menteel goed bijliggen, daar ben ik blij mee en ik houd me daar inder­daad niet mee bezig. Als ik OCI op moment van schri­jven tech­nisch zou moeten rat­en dan kom ik op een Houden. 

Op de grafiek is er maar één lijn belan­grijk en dat is de (geweldig mooie) groene lijn. OCI staat daar (nog?) boven en ligt er niet zo slecht bij als heel veel andere aan­de­len uit de AEX en AMX. Bij­na over­bod­ig te melden dat de groene lijn een ste­un­li­jn is. 

Heeft iemand OCI bli­jf dan zit­ten. Daar heel veel grafieken er zwak bijliggen is het zaak extra alert te zijn met OCI. Bepaal s.v.p. waar uw stop komt te liggen. 

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik heb het in mijn stuk­jes vaak over bel­let­jes. Als u alle bel­let­jes bij Alfen had geho­ord en u stond er iets te dicht bij dan was u nu doof! Alfen gaf sinds medio sep­tem­ber verkoop- op verkoopsig­naal. Alleen al in jan­u­ari tel ik er snel vier.

Laat ik hopen dat koop­jes­jagers de koers snel aan zullen gri­jpen om hun slag te slaan, maar ik houd er al reken­ing mee dat de groene lijn gaat wor­den opgezocht. 

+++++ + + + + +
Lez­er peter mo: bedoelt u met 680 het koers­doel? Zo ja, met het veran­deren van de nek­li­jn en een juiste bereken­ing zou 680 inder­daad als koers­doel kun­nen dienen. Bedankt!
Lez­eres Rus­sia: ik kan niets tegen uw ver­haal inbren­gen, dat zijn alle­maal mogelijkhe­den waar u over moet nadenken. Alle niveau’s met hun voor- en nade­len. Tim­ing is every­thing. Per­soon­lijk los ik het anders op. Zodra ik een trade aan­ga bepaal ik mijn stop, een stop loss in dit geval. Om nog exac­ter te zijn: vóór ik de trade aan­ga. Ik kom dus nooit in uw sit­u­atie. Maar iedereen belegt anders en dat is maar goed ook, anders had­den we geen koers­be­weg­in­gen!
+++++ + + + + +

Acc­sys op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Ja, ik zie wat u bedoelt als u schri­jft dat Acc­sys steeds hogere bodems probeert neer te zetten. Ook ging de koers vri­jdag omhoog ter­wi­jl het gros van de aan­de­len klap­pen om de oren kreeg. Het is dan weer wel zo dat gis­teren de koers wegza­k­te, het­geen u in het week­end uit­er­aard nog niet wist.

Ik heb een prob­leem met Acc­sys en ik zal u vertellen welk. Kijk­end naar de peri­ode okto­ber tot aan decem­ber zie ik dat het aan­deel niet veel wordt ver­han­deld en zelfs wordt gema­nip­uleerd. Dat mag je natu­urlijk niet schri­jven maar pech, ik ben onafhanke­lijk. Het nadeel van een laag vol­ume is dat de grafiek zich niet lekker tech­nisch gedraagt.

Met een beet­je fan­tasie zien we boven de paarse lijn iets wat op een hoofd-schoud­er lijkt. Met diezelfde paarse lijn dan als nek­li­jn. Pas dus s.v.p. even op met Acc­sys en kijk waar uw stop komt.

IMCD op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Zon­der mijn best te doen zie ik in jan­u­ari al zes verkoopsig­nalen. Mocht ik in IMCD hebben gezeten dan had mijn stop me het aan­deel doen verkopen. Dan moet iemand wel kei­hard zijn en niet de stop toch maar even iets lager leggen. Dat is uiterst moeil­ijk, het aan­deel zou immers weer kun­nen opv­eren. Gelukkig heb ik daar per­soon­lijk geen enkele moeite mee, mijn stop is mijn stop en ik trap een posi­tie er kei­hard uit.

Op moment van schri­jven zou ik IMCD niet in porte­feuille willen hebben. Dat gezegd hebbende staat er (als de beurs nu zou sluiten) een ham­mer”. Dat zou dan weer een (tijdelijk?) einde van de dal­ing kun­nen inlu­iden. Inter­es­sant genoeg om te kijken wat het slot ons van­daag gaat brengen. 

+++++ + + + + +
Lezer(es) lda: welke bro­ker heeft u, als u schri­jft dat een groot aan­tal trans­ac­ties duur zou wor­den? Wat zou u betal­en bij bijvoor­beeld de aankoop van 100 Olies?
+++++ + + + + +

AEX:

Zoals beloofd de update van de index. De lange rode can­dle is nieuw t.o.v. de grafiek van zondag en nauwelijks zicht­baar staat er nog een can­dle rechts daar­van. Lang ver­haal kort: de koers is door de nek­li­jn geza­kt, hoe we die ook zouden tekenen.

Ik heb ook wat hoop“lijntjes getek­end, ste­un­li­jn­t­jes waarop we met zijn allen hopen dat de koers daar zijn bodem gaat vin­den. De groene lijn heeft iets meer waarde dan de oran­je, maar ik heb er nu nog niet al teveel vertrouwen in.

===== = = = = =
Het schi­jnt dat de TU Delft en het UMC Utrecht onder­zoek zou hebben gedaan dat 2G en 3G een min­i­maal effect zou hebben op de coro­n­abesmet­tin­gen. Of is dit ook fake news? Het R‑getal zou slechts met 10% dalen, niet genoeg aldus de onder­zoek­ers. Vooral ook min­der effec­tief omdat vac­cins min­der effec­tief zouden zijn gewor­den. Domme vraag mijn­erz­i­jds: waarom lat­en we ons dan (nog) inen­ten en waarom zijn er lock­downs?
===== = = = = =

Ik vind het per­soon­lijk zeer inter­es­sant wat de AEX gaat doen, hoe zou het tech­nis­che plaat­je er vri­jdag op slot bijliggen? Leest u de col­umn van afgelopen zondag nog even terug voor een uit­ge­brei­de analyse.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

27 januari 2022, 10:16

Laat maar. Ik bekeek de grafieken op afstand.

(0)
27 januari 2022, 10:12

u hebt mij niet begrepen. Ik schreef iets voor de lange termijn. La

(0)
25 januari 2022, 22:58

Graag VOPAK en Boskalis. Bedankt.

(0)
25 januari 2022, 19:13

Goedendag Hr Bronner. Graag zou ik eens de TA willen zien van Ballard Power. Met het oog op de energie transitie is dit aandeel toch fors gedaald.
Met vriendelijke groeten, Gideon Nieuwpoort

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.