Beursdagboek Trader Guy 4 oktober 2019, 13:29

...

Rustig handelen, kleine posities zorgen voor mooie resultaten

4 oktober 2019, 13:29 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Han­del en gebruik mak­en van een coach is in deze markt nodig:
De rust die ik nu uit­straal als coach voor de leden zorgt voor een mooi resul­taat, vorige week hebben we na het sluiten van de posi­ties in ieder geval het defin­i­tieve resul­taat voor de maand sep­tem­ber kun­nen vast­leggen, alle abon­nementen sluiten de maand posi­tief af waar­door sep­tem­ber nu voor een hele mooie 11 op 12 zorgt, het aan­tal maan­den in de plus bli­jft zeer hoog. Dit jaar (2019) sluiten we nu van de 9 maan­den 8 keer posi­tief af en dat in een uitda­gende en vooral moeil­ijke markt … Rust, regel­maat, risi­cobe­heers­ing en kleine posi­ties, dat is het recept om suc­cesvol te bli­jven bij de huidi­ge omstandighe­den. We gaan dat doortrekken uit­er­aard, er komt nog veel moois aan, u kunt mee­doen door lid te worden.


Okto­ber:
Dins­dag (1 okto­ber) rond de top­pen op Wall Street en Europa wer­den er weer een posi­ties opgenomen en die posi­ties wer­den gis­teren met een zeer mooie winst ges­loten zodat de maand okto­ber na 2 dagen ook al op een mooie plus staat. Dat is pre­cies het­geen ik aan­gaf dat we op tijd klaar moesten staan deze maand (okto­ber) omdat ik veel volatiliteit verwacht. De eerste posi­ties van deze maand scoren dus al heel goed, nu nog een mooi nieuw moment zien te vin­den om in te stap­pen en u kunt mee met de vol­gende posi­ties. Dat kan snel, deze week nog, dus schri­jf u in en ont­vang de updates, de sig­nalen en de coaching …

De verwacht­ing bli­jft zo dat er nog genoeg mooie kansen gaan komen richt­ing het einde van dit jaar om op te han­de­len, zow­el long als short. Mee­doen en dus gebruik mak­en van de ervar­ing van uw coach bij uw han­del op de beurs kan nu voor €39 euro tot 1 decem­ber. De markt zal uitda­gend, kan­srijk en vooral volatiel bli­jven de komende weken … Inschri­jven kan via de Trader­shop en de link daar­voor is https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

NIEUW!!! Proe­fabon­nement tot 1 DECEM­BER:
Let op want voor nieuwe leden is er een mooie aan­bied­ing (Proe­fabon­nement) tot 1 DECEM­BER voor €39 … U kunt u zich inschri­jven via de site https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop … Zie hieron­der de resul­tat­en van de maand okto­ber (deze maand) en het totaal van dit jaar (2019)

US Mar­kets Trading …...

Herstel vanaf laagste punt, nu kansen om te handelen

4 oktober 2019, 08:03 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Donderdag de verwachte draaidag, let op dat zoiets heel moeilijk op te pakken is door dat alle indices rond 16:00 fors moesten inleveren en je niet wist waar de bodem uit zou komen. Daarnaast ging het weer zo snel dat je amper tijd had om de bodem te prikken. Wat wel het geval is nu, we kunnen op zoek naar een "Sell the Rally" moment. We staan plots dicht bij de eerste weerstand, in de loop van de dag of maandag kan ik wel weer wat doen of overwegen te doen.


Update markt:
De cijfers rond 16:00 gisteren vielen weer zwaar tegen, dan krijg je een reactie die nogal negatief was maar die werd opgevangen door dat beleggers hopen dat er nu snel weer een nieuwe renteverlaging komt in de VS. Zo kun je het opnieuw van 2 kanten bekijken en dat maakt het nu juist zo moeilijk. De kans op een recessie wordt zo groter, de FED zal dat moeten bestrijden met de rente en vooral met het opnieuw inzetten van verruiming. Bernanke de oude FED voorzitter zegt dat er nog genoeg middelen moeten zijn om de recessie te bestrijden, ook dat hielp de markt een stapje vooruit na de daling.

Vanmiddag rond 14:30 krijgen we de cijfers over de werkgelegenheid, als die ook tegenvallen, en de kans daarop is redelijk groot, dan wordt het opnieuw wikken en wegen. Zo zit je in een wilde rollercoaster en kun je pijn lijden aan 2 kanten. Daarom probeer ik het momentum te zoeken waar we iets kunnen doen, gisteren heb ik dat al via een mail naar de leden gecommuniceerd, wachten op een moment waar de kansen het grootst zijn. Ik zie dat sommigen nog veel te snel wat doen en dan in een soort vacuüm terecht komen hetgeen niet de bedoeling kan zijn.

Eerder gaf ik al aan dat oktober zeer volatiel kan worden, we zien dat het ook zo is nu. Renteperikelen, slechte cijfers en straks de kwartaalcijfers er nog bovenop. Verder zullen we weer berichten krijgen rondom de VS en China die weer om tafel gaan zitten en wat is er meer nodig om de markten te doen bewegen. Het zal zeker niet windstil worden de komende weken, dat is een feit. Als coach voor de leden zal ik waar het kan informeren wat we kunnen doen.

Verder kan ik nog van alles erbij gaan verzinnen zoals velen dat doen maar dat is totaal zinloos in deze markt, het beste wat ik kan bieden is om geduldig op een nieuwe instap wachten. Het eerste resultaat voor deze maand (oktober) staat er al, de leden kennen mijn tactiek die ik toepas, de handel verloopt in ieder geval zoveel rustiger dan eerder. Zeker ook voor u iets om te proberen, dan krijgt u zoveel meer dan enkel een update voorbeurs ...

Meedoen kan uiteraard door lid te worden via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop

Technische niveau's:
Bij de AEX staat plots alles op zijn kop, daar waar beleggers nog uitkeken naar een nieuwe top zitten we nu diep onder de eerste belangrijke steunpunten en zakt de index meteen onder het belangrijke 50-daags gemiddelde. De volgende belangrijke dubbele steun zien we nu tussen de 548 en 550 waar eerst de horizontale steunlijn wacht en net daaronder het 200-daags gemiddelde uitkomt. De komende dagen zou het zo maar kunnen dat de AEX daar naartoe wordt gezogen, we gaan het snel genoeg weten en het kan een doelzone worden voor een eventueel nieuwe short positie. Weerstand nu eerst de 562 met later de 565 en de 568 punten.

Bij de DAX zien we hetzelfde, de index zakt onder het 50-daags gemiddelde dat net boven de 12.000 punten uitkomt, de DAX zit nu niet zo ver meer van de belangrijke 11.850 steun waar we ook op moeten letten de komende dagen. Ook bij de DAX ging het zeer snel, dinsdag nog even bijna 12.500 punten op de borden, woensdag zien we al de 11.900 staan. Nu letten we op de 11.800-11.850 punten zone, daar nogal wat steun nu met eerst de horizontale steunlijn en net daaronder het 200-daags gemiddelde dat naar die 11.800 punten toe kruipt. Weerstand nu de 12.000-12.050 punten, later de 12.150 en de 12.300 maar daar staan we sinds woensdag ver onder.

Op Wall Street drukt de Dow Jones al op de 26.000 punten grens en moest er zelfs even onder donderdag, steun blijft voorlopig die 26.000 door de oplopende steunlijn met net daaronder de 25.850 punten waar het zeer belangrijke 200-daags gemiddelde nu uitkomt. Donderdag werd dat 200-MA al even getest tijdens die grote move omlaag net na 16:00. Voor wat betreft de Dow Jones blijven dat zeer belangrijke niveau's die het in ieder geval moeten houden de komende dagen.

Enorm belangrijk voor het vervolg op Wall Street want ook de S&P 500 en de Nasdaq zakken terug tot hun eerste belangrijke steunzone. Bij de S&P 500 is dat de 2880 en bij de Nasdaq de 7750 punten. Let daarna op het 200-MA bij deze indices, bij de S&P 500 rond de 2840 en bij de Nasdaq rond de 7710 punten, ook de Nasdaq en de S&P 500 testen dat 200-MA donderdag waarna er een stevige rally volgde.

Weerstand bij de Dow Jones nu rond de 26.400 punten, bij de S&P 500 rond de 2920 en de 2940 punten. De Nasdaq kan rond de 7900 punten weerstand verwachten. Let erop dat er de komende sessies nogal wat uitdagingen staan te wachten wat betreft het handelen, ik zal de leden dus begeleiden.

Handel en gebruik maken van een coach is in deze markt nodig:
Dinsdag kwam er een duidelijk short kans toen de AEX rond de 583 stond en de Dow Jones weer even tot boven de 27.000 punten geraakte, voor de leden werden er dan short posities opgenomen die gisteren in de loop van de sessie werden gesloten met een mooie winst (zie tabel oktober hieronder). Winst nemen in deze markt is belangrijk dat is de reden waarom we die winst ook op tijd pakken. Vandaag of morgen voorzie ik nieuwe mogelijkheden om op te handelen, als u nog geen lid bent dan kunt u zich inschrijven zodat u de komende weken mijn signalen ontvangt.

De verwachting blijft zo dat er nog genoeg mooie kansen gaan komen richting het einde van dit jaar om op te handelen, dat zowel long als short. Meedoen en dus gebruik maken van de ervaring van uw coach bij uw handel op de beurs kan nu voor €39 euro tot 1 december. De markt zal uitdagend, kansrijk en vooral volatiel blijven de komende weken... Zorg dan dat u mee bent de komende periode ... Inschrijven kan dus via de Tradershop en de link daarvoor is https://www.usmarkets.nl/tradershop

NIEUW!!! Proefabonnement tot 1 DECEMBER:
Let op want voor nieuwe leden is er een mooie aanbieding (Proefabonnement) tot 1 DECEMBER voor €39 ... U kunt u zich inschrijven via de site https://www.usmarkets.nl/tradershop ... Zie hieronder de resultaten van de maand oktober (deze maand) en het totaal van dit jaar (2019)

AEX:


DAX:Dow Jones:


Nasdaq:


S&P 500:


Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »