Beursdagboek Trader Guy 23 december 2019, 12:48

...

Consequent handelen, coaching, resultaat en eindejaar aanbieding

23 december 2019, 12:48 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Eerst en vooral wens iedereen het beste tij­dens deze 2 weken waar Kerst en oud en nieuw het jaar afs­luiten, ik wil u dan ook de kans geven om via deze spe­ciale ein­de­jaar aan­bied­ing a €35 tot 1 MAART in te schri­jven voor een abon­nement naar keuze. Voor Polleke is dat €45 en voor COM­BI-Trad­ing (Polleke en Guy Trad­ing samen) €65 tot 1 MAART. Schri­jf u dus snel in zodat u mee kunt doen met deze aan­bied­ing en om zo de start van 2020 (wordt mooi jaar op veel vlakken) niet te mis­sen. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopOm te begin­nen, hoe ver­liep 2019 wat betre­ft het han­de­len via onze sig­nalen?
De start was pri­ma, er waren 7 plus maan­den na elka­ar dit jaar die vol­gden op nog 4 posi­tieve maan­den uit 2018, in totaal 11 keer na elka­ar winst en dat in een uitda­gende en vaak moeil­ijke markt. Na de eerste 7 maan­den vol­gt augus­tus met ver­lies, sep­tem­ber was weer goed, okto­ber ver­lies, novem­ber winst en deze laat­ste maand staat er ook ver­lies tot nu toe. Tussen augus­tus en het einde van dit jaar ver­liep het min­der goed, de rest van 2019 was gewoon zeer goed. Vaak wordt ik beo­ordeeld op de laat­ste fase, en zoals u kunt zien was dat gewoon niet goed. Aan de andere kant ziet u ook dat transparantie voorop staat bij ons, als het goed gaat lat­en we het resul­taat zien maar ook tij­dens een min­dere peri­ode tonen we net zo goed het ver­lies. Wel is het een feit dat er in 2019 in totaal 9 posi­tieve maan­den wer­den afgerond en tot nu toe 3 min­dere maan­den, dat is nog steeds pro­centueel gezien 75% posi­tief en 25% negatief. Een goeie han­de­laar op de beurs moet 70% zien te halen maar een range van 65 – 70% is al zeer goed. We zit­ten dus op 75% dit jaar, vorig jaar behaalden we ook 9 op 12 ofwel 75%.

Nog­maals, er kwa­men wat negatieve reac­ties met teleurstelling over de peri­ode augus­tus tot heden het­geen ik ook hele­maal begri­jp maar nog­maals, men moet kijken naar het totale plaat­je en dat is gewoon­weg goed, net zoals dat vorig jaar was. Over 24 maan­den bekeken zit ik op 18 keer posi­tief en 6 keer negatief. Ook voor het komende jaar zal ik werken aan een goeie track­record, dat kan ik en men weet ook dat het heel goed mogelijk is. Zelfs tij­dens de moeil­ijke markt waarmee we nu te mak­en hebben bli­jft het mogelijk op die 75 – 25% te behalen wat betre­ft het handelen. 

Bek­ijk het per jaar:
Op de beurs han­de­len doe je niet op een korte route, neem er op zijn minst een jaar de tijd voor en trek dan de con­clusie of het goed is of niet. Leden die mij vol­gen en dat een jaar lang of 2 jaar hebben gedaan (of zelfs veel langer) weten dat alles wel goed komt en dat men in feite door de ervar­ing die ik deel via coach­ing men beter bewapend voor de dag komt dan dat men het hele­maal zelf (alleen) doet. Zie het als een belan­grijke hou­vast, een stok achter de deur, de ste­un van iemand die de klap­pen van de zweep kent en die stress bestendig is wat betre­ft de beurs. In al die jaren (reeds 32 jaar) heb ik veel meege­maakt, veel geleerd, emoties onder con­t­role gekre­gen en vooral geleerd om op tijd zow­el winst als ver­lies te nemen. De markt is niet meer als vroeger, je moet aan­passin­gen toe­lat­en, veran­derin­gen dur­ven toe te staan, weten hoe de mark­ten in elka­ar steken en vooral dur­ven te handelen. 

Ook bli­jft het belan­grijk om de rust te behouden, je niet onzek­er te voe­len als het even niet loopt zoals ik dat wil en te accepteren hoe het ver­loopt. Kalm bli­jven bij een sterke fase, kalm bli­jven bij een min­dere peri­ode want je weet dat het bekeken over een jaar, 2 jaar of meer wel in orde komt. Dat bewi­jzen de cijfers al meerdere jaren. Ook voor 2020 zal ik me moeten bewi­jzen en ik ben er klaar voor om dat ook voor elka­ar te krijgen.

Aan­tal momenten of posi­ties:
Wie vorig jaar mee heeft gedaan zal gemerkt hebben dat het aan­tal trans­ac­ties best mee­valt, 1 tot 2 per week (gemid­deld) maar wel met meer indices gelijk­ti­jdig, com­bi­naties AEX-Dow Jones, DAX-Nas­daq, DAX-AEX enz.. het­geen beter werkt door wat te verde­len. Ook in 2020 zal ik dat bli­jven doen, 1 a 2 trans­ac­ties per week en dan met 1 – 2 of 3 indices gelijk­ti­jdig de markt in. We gaan dat in 2020 ook zo doen, rust bewaren, emotiloos han­de­len en opnieuw voor die 9 op 12 gaan (75%). De start van 2020 niet mis­sen, dat is belan­grijk om het gehele jaar mee te pakken.

Spe­ciale aan­bied­ing feestda­gen!!
Deze uit­leg maakt een en ander duidelijk­er over hoe ik werk, hoe ik risi­co’s probeer te beheersen en hoe ik mijn keuzes maak en vooral met welke bedra­gen ik graag werk. Het zal u hoe dan ook goed bevallen als u mijn strate­gie, mon­ey man­age­ment en psy­chol­o­gis­che benader­ing van de finan­ciële mark­ten inzi­et en begri­jpt. Veel leden doen al jaren mee met mijn manier van han­de­len en coach­ing. Om lid te wor­den kunt u zich inschri­jven via onze Trader­shop, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst, ook voor de laat­ste 2 weken van 2019 waar u al enkele dagen mee kunt kijken hoe we werken … Nu dus tot 1 MAART voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht 2019 per maand Sys­teem Trad­ing (telkens starten we met €1500 per de 1e van de maand):


Overzicht 2019 alle abonnementen:


Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Korte week, laag volume maar beurzen kunnen bewegen

23 december 2019, 08:24 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Een korte week voor de boeg, de AEX is maar 2,5 dagen open terwijl de DAX het zal moeten doen met vandaag en vrijdag. Wall Street zal deze week 3.5 dagen open zijn want 2e Kerst is alles daar gewoon open. Door de vrije dagen zal het volume normaal gezien aan de lage kant blijven, dat wil niet zeggen dat de markten stil zullen staan want wie zich vorig jaar nog herinnerd rondom de Kerst weet genoeg. Verder wens ik iedereen nog goeie en leuke Feestdagen ...


Update markt:
Deze week zal normaal gezien rustig verlopen al weet je nooit, vorig jaar waren de aandelen in de uitverkoop rond deze periode. Het is wel zo dat Wall Street een dag meer open zal zijn, de DAX daarentegen blijft morgen en donderdag dicht zodat de index maar 2 dagen zal meelopen. We geraken nu snel richting het einde van het jaar waardoor we ons kunnen gaan richten op 2020 wat weer een uitdagend beursjaar zal worden volgens mijn verwachtingen. We krijgen ook de verkiezingen in de VS erbij en is het de vraag of Trump er nog 4 jaar bij zal krijgen. Wat ik zal doen is de markt zo goed mogelijk proberen te volgen, voorspellingen maken is niet eenvoudig zodat we niet veel ander kunnen dan volgen. De indices op Wall Street staan nu op de hoogste stand ooit, alle 3 zetten ze nieuwe records neer afgelopen vrijdag (Dow Jones, S&P 500 en de Nasdaq).

Vanmorgen bij de indicaties voorbeurs zien we niet veel verandering ten opzichte van afgelopen vrijdag. Veel nieuws zal er ook niet komen deze week, wat winstnemingen kunnen er wel komen na de rally van de afgelopen week en dan vooral op Wall Street. De AEX en de DAX kregen vorige week al te maken met die winstnemingen al werd dat vrijdag wat afgeremd na een redelijke sessie. Toch blijven de AEX en de DAX onder hun hoogste stand van begin vorige week.

Trump herhaalde zondag nog maar eens dat de VS en China binnenkort de fase 1 deal zullen ondertekenen. De fase 1-deal werd vorige maand al aangekondigd om de handelsoorlog die tussen beide landen speelt wat lucht te geven maar tot een totale oplossing komt men nog lang niet. Veel beleggers denken door de berichtgeving die telkens weer wordt neergezet als een ENORME DEAL door Trump dat het allemaal snel voorbij zal zijn maar wie Trump een beetje kent (zijn gedrag) weet dat hij nog wel een keer uit zijn slof zal schieten. China kondigde al aan om per 1 januari de importtarieven op meer dan 850 producten te verlagen, het gaat niet om tarieven ten opzichte van de VS alleen, ook met andere regio's. Zo wil China graag doorstoten tot de grootste economie ter wereld, het is nu de vraag hoe Trump daarop zal reageren de komende dagen?

Aanbieding proefabonnement tot 1 MAART:
U kunt vanaf vandaag gebruik maken van deze nieuwe aanbieding om lid te worden, zo start u meteen met ons mee in 2020 en pakt u meteen januari en februari mee. De doelstelling is om er opnieuw een goed jaar van te maken waarbij we onze leden begeleiden bij de beurshandel. Er komen dan waar het kan suggesties om iets te doen via de belangrijke indices en aandelen. Eenmalig en dus ter kennismaking voor nieuwe leden kunt u zich inschrijven voor €39 tot 1 MAART 2020 (Polleke €49). Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop

Wat betreft het jaar 2019 behalen we een goed resultaat, we bereiden ons nu voor om het jaar 2020 goed en waar het kan nog beter aan te pakken. Als u zich nu aanmeld dan doet u meteen ook mee bij de belangrijke start voor 2020. Hieronder ziet u het resultaat van dit jaar (2019), bijgewerkt met alle transacties tot vandaag.

Technische niveau's:

Europa:

AEX Index:
De AEX blijft met het slot van vrijdag net onder de weerstand hangen, toch sleept de index er een sterke laatste dag van de week uit met een slot op 609,26 punten. De AEX wist de uitbraak zone 602-603 punten gedurende de gehele week goed te verdedigen wat een positief signaal is. Weerstand zien we nu eerst rond de 610 punten met daar net boven de 612,4 punten waar de hoogste stand van de afgelopen week uitkomt. Bij een doorbraak boven die 612,4 richten we ons op eerst 618 en de 625 punten. Steun nu eerst de 605 punten met later de 602-603 en later de 595 punten.

DAX:
De DAX herpakt zich redelijk vrijdag maar de index blijft voorlopig hangen binnen de zone 13.150-13.350 punten waar het nog steeds alle kanten op kan. Er kwam eerder (maandag) geen bevestiging op de uitbraak boven de eerdere topzone, de DAX moest zelfs behoorlijk inleveren tot rond de 13.140 punten. Steun nu eerst de 13.200 met later de 13.140 en de 13.000 punten. Weerstand wordt nu weer die 13.350 en de top rond de 13.425 punten. Later de hoogste stand ooit rond de 13.590 punten. De range van de afgelopen week lag tussen de 13.140 en de 13.425 punten.

Wall Street:

Dow Jones:
De Dow Jones zet na een redelijke sessie een nieuw record neer op 28.455 punten, de weerstand blijft de in eerste instantie de 28.500 punten. De index blijft net als de andere indices op Wall Street in het onbekende gebied hangen waardoor het vrij makkelijk blijft om op de korte termijn nieuwe records neer te zetten. Steun blijft voorlopig de 28.170 (eerdere top), later de 28.000 en de 27.750 punten, de oude top zien we nog altijd rond de 27.400 punten uitkomen ofwel zo'n 1000 punten onder de slotstand van vrijdag. Weerstand kunnen we nu rond de 28.500 en de 28.750 punten verwachten, later de 29.000 punten.

Nasdaq:
De Nasdaq breekt verder uit en zet weer een nieuw record neer op 8925 punten. De eerste steun zien we nu eerst rond de 8875 punten, later de 8800 en de oude top rond de 8706 punten. Weerstand nog steeds de 8925 en de 9000 punten. We zien een sterke reeks bij de Nasdaq, de index zet nu al voor de 8e opeenvolgende sessie een nieuw record neer, een behoorlijke reeks hetgeen in eerdere fases maar weinig voorkomt. De markt blijft hoe dan ook rijp voor winstnemingen maar die moeten wel op gang komen, we weten dat de markt op dit moment veel te duur staat als we naar de gemiddelde waarderingen kijken, zeker wat betreft de technologie aandelen.

S&P 500:
De S&P 500 sleept er opnieuw een record uit dat nu op 3221 punten uitkomt. De eerste weerstand moeten we nu opnieuw wat hoger leggen, eerst de 3235 en de 3265 punten. Steun nu de 3190, de 3154 punten (oude top) en later de 3120 en de 3070 punten. Wat winstnemingen zouden logisch zijn de komende dagen al blijft de flow positief voorlopig. De index bevind zich met de reeks nieuwe records in een onbekend gebied, zo lang er geen correctie komt van meer dan 1-2% blijft de kans groot dat de records elkaar op blijven volgen met het einde van het jaar in zicht. Er zijn nog 6 handelsdagen te gaan op Wall Street waarvan 1 halve sessie (Kerstavond), het wordt nu vooral zoeken naar de slotstand voor 2019. Het is hoe dan ook al een sterk jaar voor wat betreft de beurzen.

AEX:DAX:Dow Jones:Nasdaq:


S&P 500:Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »