Beursdagboek Trader Guy 25 december 2019, 17:14

...

Fijne Kerst en op naar 2020 met mooie eindejaar aanbieding

25 december 2019, 17:14 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

US Mar­kets wenst alle bezoek­ers en leden een fijne Kerst toe aan u en uw fam­i­lie en vrien­den. Voor­lop­ig hebben we geen posi­ties meer open staan zodat ik me kan gaan richt­ing op het jaar 2020 wat betre­ft de han­del. Dit jaar (2019) ver­liep in het geheel bekeken goed maar het kan nog beter, vol­gend jaar zal ik nog beter voor de dag zien te komen … Bek­ijk het per jaar:
Op de beurs han­de­len doe je niet via een korte route, neem er op zijn minst een jaar de tijd voor en trek dan de con­clusie of iets goed is of niet. Leden die mij vol­gen en dat een jaar lang of 2 jaar hebben gedaan (of zelfs veel langer) weten dat alles wel goed komt en dat men in feite door de ervar­ing die ik deel via coach­ing men beter bewapend voor de dag komt dan dat men het hele­maal zelf (alleen) doet. Zie het als een belan­grijke hou­vast, een stok achter de deur, de ste­un van iemand die de klap­pen van de zweep kent en die stress bestendig is wat betre­ft de beurs. In al die jaren (reeds 32 jaar) heb ik veel meege­maakt, veel geleerd, emoties onder con­t­role gekre­gen en vooral geleerd om op tijd zow­el winst als ver­lies te nemen. De markt is niet meer als vroeger, je moet aan­passin­gen toe­lat­en, veran­derin­gen dur­ven toe te staan, weten hoe de mark­ten in elka­ar steken en vooral dur­ven te han­de­len. Ook bli­jft het belan­grijk om de rust te behouden, je niet onzek­er te voe­len als het even niet loopt zoals ik dat wil en te accepteren hoe het ver­loopt. Kalm bli­jven bij een sterke fase, kalm bli­jven bij een min­dere peri­ode want je weet dat het bekeken over een jaar, 2 jaar of meer wel in orde komt. Dat bewi­jzen de cijfers al meerdere jaren. Ook voor 2020 zal ik me moeten bewi­jzen en ik ben er klaar voor om dat ook voor elka­ar te krijgen.

Aan­tal momenten of posi­ties:
Wie vorig jaar mee heeft gedaan zal gemerkt hebben dat het aan­tal trans­ac­ties best mee­valt, 1 tot 2 per week (gemid­deld) maar wel met meer indices gelijk­ti­jdig, com­bi­naties AEX-Dow Jones, DAX-Nas­daq, DAX-AEX enz.. het­geen beter werkt door wat te verde­len. Ook in 2020 zal ik dat bli­jven doen, 1 a 2 trans­ac­ties per week en dan met 1 – 2 of 3 indices gelijk­ti­jdig de markt in. We gaan dat in 2020 ook zo doen, rust bewaren, emotieloos han­de­len en opnieuw voor die 9 op 12 gaan (75%). De start van 2020 niet mis­sen, dat is belan­grijk om het gehele jaar mee te pakken.

Spe­ciale aan­bied­ing feestda­gen!!
Deze uit­leg maakt een en ander duidelijk­er over hoe ik werk, hoe ik risi­co’s probeer te beheersen en hoe ik mijn keuzes maak en vooral met welke bedra­gen ik graag werk. Het zal u hoe dan ook goed bevallen als u mijn strate­gie, mon­ey man­age­ment en psy­chol­o­gis­che benader­ing van de finan­ciële mark­ten inzi­et en begri­jpt. Veel leden doen al jaren mee met mijn manier van han­de­len en coach­ing. Om lid te wor­den kunt u zich inschri­jven via onze Trader­shop, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst, ook voor de laat­ste 2 weken van 2019 waar u al enkele dagen mee kunt kijken hoe we werken … Nu dus tot 1 MAART voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht 2019 per maand Sys­teem Trad­ing (telkens starten we met €1500 per de 1e van de maand):


Overzicht 2019 alle abonnementen:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »