Beursdagboek Trader Guy 28 december 2019, 09:23

...

Beurs en coaching: Laatste kans! Start 2020 via mooie aanbieding

28 december 2019, 09:23 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Beste beleg­gers,

Eerst en vooral wenst US Mar­kets het allerbeste gedurende de feestda­gen waarmee we het jaar afs­luiten, ik wil u dan ook de kans geven om via deze spe­ciale ein­de­jaar aan­bied­ing a35 tot 1 MAART in te schri­jven voor een abon­nement naar keuze. Bij Polleke is dat €45 en voor COM­BI-Trad­ing (Polleke en Guy Trad­ing samen) €65 tot 1 MAART. Zo kunt u meteen mee­doen als we het nieuwe jaar starten, het zou kun­nen dat er nog posi­ties wor­den opgenomen maandag of dins­dag die dan meteen zullen meetellen voor 2020. Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop om de start van het nieuwe jaar niet te mis­senOm te begin­nen, hoe ver­liep 2019 wat betre­ft het han­de­len via onze sig­nalen?
We vullen alles zo eerlijk en transparant in, de start van 2019 was pri­ma, er waren 7 plus maan­den na elka­ar dit jaar die vol­gden op nog 4 posi­tieve maan­den uit 2018, in totaal 11 keer na elka­ar winst en dat in een uitda­gende en vaak moeil­ijke markt. Na de eerste 7 maan­den vol­gen er wat min­dere resul­tat­en want augus­tus, okto­ber en decem­ber wer­den met ver­lies afges­loten. Sep­tem­ber en novem­ber wer­den posi­tief afges­loten. Vaak wordt ik beo­ordeeld op de laat­ste fase, en zoals u kunt zien was het resul­taat gewoon niet goed genoeg. Aan de andere kant ziet u ook dat transparantie voorop staat bij ons, als het goed gaat lat­en we het resul­taat zien maar ook tij­dens een min­dere peri­ode tonen we net zo goed het ver­lies. Wel is het een feit dat er in 2019 in totaal 9 posi­tieve maan­den wer­den afgerond en tot nu toe 3 min­dere maan­den, dat is nog steeds pro­centueel gezien 75% posi­tief en 25% negatief. Een goeie han­de­laar op de beurs moet 70% zien te halen maar een range van 65 – 70% is al zeer goed. We zit­ten dus op 75% dit jaar, vorig jaar behaalden we ook 9 op 12 ofwel 75%.

Bek­ijk het resul­taat zoals alti­jd per jaar:
Op de beurs han­de­len doe je niet via de korte route, neem er op zijn minst een jaar de tijd voor en trek dan de con­clusie of het goed is of niet. Leden die mij vol­gen en dat een jaar lang of 2 jaar hebben gedaan (of zelfs veel langer) weten dat alles wel goed komt en dat men in feite door de ervar­ing die ik deel via coach­ing men beter bewapend voor de dag komt dan dat men het hele­maal zelf (alleen) doet. Zie het als een belan­grijke hou­vast, een stok achter de deur, de ste­un van iemand die de klap­pen van de zweep kent en die stress bestendig is wat betre­ft de beurs. In al die jaren (reeds 32 jaar) heb ik veel meege­maakt, veel geleerd, emoties onder con­t­role gekre­gen en vooral geleerd om op tijd zow­el winst als ver­lies te nemen. De markt is niet meer als vroeger, je moet aan­passin­gen toe­lat­en, veran­derin­gen dur­ven toe te staan, weten hoe de mark­ten in elka­ar steken en vooral dur­ven te han­de­len. Ook bli­jft het belan­grijk om de rust te behouden, je niet onzek­er te voe­len als het even niet loopt zoals ik dat wil en te accepteren hoe het ver­loopt. Kalm bli­jven bij een sterke fase, kalm bli­jven bij een min­dere peri­ode want je weet dat het bekeken over een jaar, 2 jaar of meer wel in orde komt. Dat bewi­jzen de cijfers al meerdere jaren. Ook voor 2020 zal ik me moeten bewi­jzen en ik ben er klaar voor om dat ook voor elka­ar te krijgen.

Aan­tal momenten of posi­ties:
Wie vorig jaar mee heeft gedaan zal gemerkt hebben dat het aan­tal trans­ac­ties best mee­valt, 1 tot 2 per week (gemid­deld) maar wel met meer indices gelijk­ti­jdig, com­bi­naties AEX-Dow Jones, DAX-Nas­daq, DAX-AEX enz.. het­geen beter werkt door wat te verde­len. Ook in 2020 zal ik dat bli­jven doen, 1 a 2 trans­ac­ties per week en dan met 1 – 2 of 3 indices gelijk­ti­jdig de markt in. We gaan dat in 2020 ook zo doen, rust bewaren, emotieloos han­de­len en opnieuw voor die 9 op 12 gaan (75%). De start van 2020 niet mis­sen, dat is belan­grijk om het gehele jaar mee te pakken.

Spe­ciale aan­bied­ing feestda­gen!!
Deze uit­leg maakt een en ander duidelijk­er over hoe ik werk, hoe ik risi­co’s probeer te beheersen en hoe ik mijn keuzes maak en vooral met welke bedra­gen ik graag werk. Het zal u hoe dan ook goed bevallen als u mijn strate­gie, mon­ey man­age­ment en psy­chol­o­gis­che benader­ing van de finan­ciële mark­ten inzi­et en begri­jpt. Veel leden doen al jaren mee met mijn manier van han­de­len en coach­ing. Om lid te wor­den kunt u zich inschri­jven via onze Trader­shop, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst, ook voor de laat­ste 2 weken van 2019 waar u al enkele dagen mee kunt kijken hoe we werken … Nu dus tot 1 MAART voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht ein­dresul­taat 2019 alle abonnementen:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »