Beursdagboek Trader Guy 1 januari 2020, 20:46

...

Start van het nieuwe beursjaar ziet er goed uit

1 januari 2020, 20:46 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De AEX sloot 2019 af met maar liefst 28% winst, de DAX deed het wat minder goed maar ook daar zien we een mooie plus van 25% op jaarbasis. Het is nu afwachten of ook 2020 een positief verloop zal kennen? Zo te zien start alles in ieder geval positief vanmorgen, we zien tussen de 0,5 en 1% winst staan via de futures die een indicatie zijn voor de opening.


Update markt:
Kijken we naar Wall Street dan begon de laatste sessie van 2019 niet al te best maar alles geraakte weer in de plus richting het slot van de sessie en dus het slot van het jaar 2019. Zo zien de cijfers er behoorlijk goed uit op Wall Street, de Dow Jones won afgelopen jaar 23,1% wat minder goed is vergeleken met de S&P 500 waar er 30% winst werd gemaakt in 2019. De Nasdaq deed het met een winst van 35% beter dan de traditionele aandelen. De Dow Jones bleef vooral achter door de mindere prestaties van onder andere zwaargewicht Boeing. Als we het bekijken dan was 2019 een zeer sterk beursjaar, dat kwam door de lage rentes, de toch nog prima bedrijfscijfers en door het uitblijven van een recessie waar velen op hadden ingezet eerder in 2019.

De start van het jaar ziet er ook weer goed uit, de AEX wil rond de 608-609 beginnen waar de eerste weerstand wacht, de DAX probeert na het slechte slot van het jaar te herstellen richting de 13.300-13.350 punten. De markt moet dan de rest van de dag het positieve verloop zien door te zetten richting het slot. Ook Wall Street moet dan de intentie tonen om weer richting de records op te lopen later vandaag want via de futures naderen we de recordzone weer zo te zien. Het wordt dan ook een korte eerste week van 2020, vanaf volgende week maandag wordt alles weer normaal, de volumes zullen dan toenemen en er kan wat extra volatiliteit komen vanaf volgende week. Nu eerst maar eens zien hoe deze week afloopt ...

Aanbieding proefabonnement tot 1 MAART:
U kunt vanaf vandaag gebruik maken van deze nieuwe aanbieding om lid te worden, zo start u meteen met ons mee in 2020 en pakt u meteen januari en februari mee. De doelstelling is om er opnieuw een goed jaar van te maken waarbij we onze leden begeleiden bij de beurshandel. Er komen dan waar het kan suggesties om iets te doen via de belangrijke indices en aandelen. Eenmalig en dus ter kennismaking voor nieuwe leden kunt u zich inschrijven voor €39 tot 1 MAART 2020 (Polleke €49). Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop

Wat betreft het jaar 2019 behalen we een goed resultaat, we bereiden ons nu voor om het jaar 2020 goed en waar het kan nog beter aan te pakken. Als u zich nu aanmeld dan doet u meteen ook mee bij de belangrijke start voor 2020. Hieronder ziet u het behaalde resultaat van het jaar 2019, vanaf nu richten we ons op 2020 en gaan ervoor om het jaar weer zo positief als mogelijk af te sluiten eind december.

Technische niveau's:

Europa:

AEX Index:
De AEX kan de weerstand 608-609 aanvallen maar of het tot een uitbraak eerst richting en dan tot boven de 612,5 punten moeten we afwachten. De AEX weet tot nu toe de zone 602-603 punten waar er begin december een uitbraak kwam goed te verdedigen, dat blijft een positief signaal. Weerstand dus eerst rond de top die rond de 612,5 punten uitkomt, later de 618-620 punten en de 625 punten als richtpunten. Steun nu eerst de 605 punten met later de 602-603 waar de oude top wacht, later de 595 punten.

DAX:
De DAX blijft voorlopig nog hangen binnen de zone 13.140-13.350 punten waar het nog steeds alle kanten op kan. Zo te zien wordt de bovenkant nu weer opgezocht, weerstand eerst die 13.300-13.350 punten met later de 13.425 punten. De hoogste stand ooit wat betreft de DAX wacht rond de 13.590 punten. Steun nu de 13.200 met later de 13.140, bij een doorbraak onder de 13.140 punten wacht de 13.000 punten als steun.

Wall Street:

Dow Jones:
De Dow Jones trekt verder door richting nieuwe records, dat kan blijven duren tot er een duidelijke top komt te staan, voorlopig wil men het allemaal nog wat hoger krijgen. Na het slot boven de 28.500 punten nu weerstand rond de 28.750 en de 29.000 punten. Steun zien we nu eerst rond de 28.400 en de 28.150 punten. Het is nu afwachten waar de Dow Jones het jaar mee zal beginnen? Komt de index meteen weer dicht bij het record uit dat rond de 28.701 punten wacht? En dat meteen na de eerste sessie van 2020 ...

Nasdaq:
De Nasdaq sloot eind vorig jaar de lange reeks met records af, na 11 records op rij even een pas op de plaats. De index blijft wel nog in de buurt van de 9000 punten. Weerstand nu 9052 (hoogste stand ooit) met later de 9100 en de 9200 punten, de index zit nog altijd in een onbekend gebied dus we kunnen er weinig waarde aan hechten maar het worden alvast de niveaus om op te letten de komende periode. Steun nu de 8950, de 8880 en de 8725 punten.

S&P 500:
De eerste weerstand wordt de top ofwel de hoogste stand ooit en die wacht op 3248 punten, er zal niet zoveel nodig zijn om daar weer te geraken zodat we verder moeten kijken vanaf volgende week. Weerstand zie ik dan eerst rond de 3265 punten, later moeten we ons gaan richten op de 3300 punten. Het blijft allemaal snel gaan op Wall Street na de lange reeks met records. Steun verwacht ik nu eerst rond de 3220 met later de 3190 punten. De oude top wacht daarna rond de 3154 punten (oude top).

AEX:DAX:Dow Jones:Nasdaq:


S&P 500:Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart...

Happy NY: Laatste kans! Start 2020 via mooie aanbieding

1 januari 2020, 10:17 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Beste beleg­gers,

US Mar­kets wenst u een gelukkig Nieuw­jaar, ik wil u dan ook van­daag nog de laat­ste kans geven om via deze spe­ciale aan­bied­ing a35 tot 1 MAART in te schri­jven voor een abon­nement naar keuze. Bij Polleke is dat €45 en voor COM­BI-Trad­ing (Polleke en Guy Trad­ing samen) €65 tot 1 MAART. Zo kunt u dan meteen mee­doen bij de start van het nieuwe jaar. Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop om de start van het nieuwe jaar niet te mis­sen


Om te begin­nen, hoe ver­liep 2019 wat betre­ft het han­de­len via onze sig­nalen?
We vullen alles zo eerlijk en transparant in, de start van 2019 was pri­ma, er waren 7 plus maan­den na elka­ar dit jaar die vol­gden op nog 4 posi­tieve maan­den uit 2018, in totaal 11 keer na elka­ar winst en dat in een uitda­gende en vaak moeil­ijke markt. Na de eerste 7 maan­den vol­gen er wat min­dere resul­tat­en want augus­tus, okto­ber en decem­ber wer­den met ver­lies afges­loten. Sep­tem­ber en novem­ber wer­den dan weer posi­tief afges­loten. Vaak wordt ik beo­ordeeld op de laat­ste fase, en zoals u kunt zien was het resul­taat gewoon niet goed genoeg. Aan de andere kant ziet u ook dat transparantie voorop staat bij ons, als het goed gaat lat­en we het resul­taat zien maar ook tij­dens een min­dere peri­ode tonen we net zo goed het ver­lies. Wel is het een feit dat er in 2019 in totaal 9 posi­tieve maan­den wer­den afgerond en tot nu toe 3 min­dere maan­den, dat is nog steeds pro­centueel gezien 75% posi­tief en 25% negatief. Een goeie han­de­laar op de beurs moet 70% zien te halen maar een range van 65 – 70% is al zeer goed. We zit­ten dus op 75% dit jaar, vorig jaar behaalden we ook 9 op 12 ofwel 75%.

Bek­ijk het resul­taat zoals alti­jd per jaar:
Op de beurs han­de­len doe je niet via de korte route, neem er op zijn minst een jaar de tijd voor en trek dan de con­clusie of het goed is of niet. Leden die mij vol­gen en dat een jaar lang of 2 jaar hebben gedaan (en zelfs langer) weten dat alles wel goed komt en dat men in feite door de ervar­ing die ik deel via coach­ing men beter bewapend voor de dag komt dan dat men het hele­maal zelf (alleen) doet. Zie het als een belan­grijke hou­vast, een stok achter de deur, de ste­un van iemand die de klap­pen van de zweep kent en die stress bestendig is wat betre­ft de beurs. In al die jaren (reeds 32 jaar) heb ik veel meege­maakt, veel geleerd, emoties onder con­t­role gekre­gen en vooral geleerd om op tijd zow­el winst als ver­lies te nemen. De markt is niet meer als vroeger, je moet aan­passin­gen toe­lat­en, veran­derin­gen dur­ven toe te staan, weten hoe de mark­ten in elka­ar steken en vooral dur­ven te han­de­len. Ook bli­jft het belan­grijk om de rust te behouden, je niet onzek­er te voe­len als het even niet loopt zoals ik dat wil en te accepteren hoe het ver­loopt. Kalm bli­jven bij een sterke fase, kalm bli­jven bij een min­dere peri­ode want je weet dat het bekeken over een jaar, 2 jaar of meer wel in orde komt. Dat bewi­jzen de cijfers al meerdere jaren. Ook voor 2020 zal ik me moeten bewi­jzen en ik ben er klaar voor om dat ook voor elka­ar te krijgen.

Aan­tal momenten of posi­ties:
Wie vorig jaar mee heeft gedaan zal gemerkt hebben dat het aan­tal trans­ac­ties best mee­valt, 1 tot 2 per week (gemid­deld) maar wel met meer indices gelijk­ti­jdig, com­bi­naties AEX-Dow Jones, DAX-Nas­daq, DAX-AEX enz.. het­geen beter werkt door wat te verde­len. Ook in 2020 zal ik dat bli­jven doen, 1 a 2 trans­ac­ties per week en dan met 1 – 2 of 3 indices gelijk­ti­jdig de markt in. We gaan dat in 2020 ook zo doen, rust bewaren, emotieloos han­de­len en opnieuw voor die 9 op 12 gaan (75%). De start van 2020 niet mis­sen, dat is belan­grijk om het gehele jaar mee te pakken.

Spe­ciale aan­bied­ing feestda­gen!!
Deze uit­leg maakt een en ander duidelijk­er over hoe ik werk, hoe ik risi­co’s probeer te beheersen en hoe ik mijn keuzes maak en vooral met welke bedra­gen ik graag werk. Het zal u hoe dan ook goed bevallen als u mijn strate­gie, mon­ey man­age­ment en psy­chol­o­gis­che benader­ing van de finan­ciële mark­ten inzi­et en begri­jpt. Veel leden doen al jaren mee met mijn manier van han­de­len en coach­ing. Om lid te wor­den kunt u zich inschri­jven via onze Trader­shop, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst, ook voor de laat­ste 2 weken van 2019 waar u al enkele dagen mee kunt kijken hoe we werken … Nu dus tot 1 MAART voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht ein­dresul­taat 2019 alle abonnementen:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »