Beursdagboek Trader Guy 12 oktober 2023, 07:27

...

Markten blijven sterk maar vanaf nu opletten voor topvorming

12 oktober 2023, 07:27 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De beurzen bli­jven sterk liggen momenteel met opnieuw winst over de gehele lijn op Wall Street. Vanaf nu moeten we wel oplet­ten voor topvorm­ing want alle doe­len zijn behaald. De rente zakt richt­ing de aangegeven 4,5% ter­wi­jl de indices vanaf de bodem nu zo’n 4% tot 5% hoger staan. Van­mid­dag kri­j­gen we cijfers over de inflatie uit de VS en die wor­den enorm belan­grijk, de rente heeft wat ruimte gelat­en de afgelopen dagen maar als een en ander tegen­valt rond 14:30 dan zullen we een ste­vige posi­tieve beweg­ing zien bij de rente. Dan weten we meteen ook wat de indices gaan doen. We zit­ten klaar om met posi­ties in te stap­pen zodra dat kan, het momen­tum moet er wel goed voor zijn dus we wacht­en rustig af op wat er komt in de loop van de sessie.

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.


Mark­tup­date 12 okto­ber:
De ral­ly op de beurzen die eind vorige week werd ingezet kwam er dankz­ij de uit­sprak­en van meerdere leden van de FED. Men gaf aan dat de recente sti­jging van de rente op staat­soblig­aties de noodza­ak om de rente te ver­hogen kan ver­min­deren. Hier­door wer­den op de finan­ciële mark­ten de rentev­erwachtin­gen voor de VS neer­waarts bijgesteld. Alles heeft te mak­en met het feit dat hogere leenkosten voor bedri­jven de economie kan afkoe­len waar­door de inflatie daar­door kan afne­men. Een andere belan­grijke indi­catie is dat de oliepri­jzen al meer dan een week zakken, wat ook goed is voor de inflatie lat­er dit jaar. Wel moeten we de gevoe­ligheid voor con­flicten niet uit­sluiten wat betre­ft de oliepri­jzen, die kun­nen in no-time weer fors oplopen als de onrust zich uitbreidt.

De Amerikaanse tien­jaarsrente staat van­mor­gen rond de 4,55% ter­wi­jl dat vorige week nog 4,89% was het­geen sinds pak­weg 2007 niet meer werd bereikt en dat was voor de finan­ciële cri­sis en voor de ver­ruim­ing door de Cen­trale Banken.

De cor­re­latie tussen de oblig­atier­ente en de aan­de­len­mark­ten is in de afgelopen maan­den tot indruk­wekkende niveaus geste­gen en deze cor­re­latie zal zon­der ver­be­ter­ing van de inflatie en een min­der economisch kli­maat bli­jven bestaan. Dat zorgt voor de nodi­ge volatiliteit op de mark­ten, nu ziet men alles posi­tief maar beleg­gers kun­nen snel alles weer negatief zien. Dat weten we maar al te goed …

Indi­catie markt don­derdag 12 okto­ber:
De futures staan van­mor­gen hoger over de gehele breedte van de markt, het is nu wacht­en op de cijfers over de inflatie die rond 14:30 bek­end wor­den gemaakt in de VS. Een hogere start lijkt logisch van­mor­gen maar door de cijfers kan een en ander snel veran­deren. De 10 jaar rente in de VS zakt al tot rond de 4,55% en dat is al een behoor­lijk eind onder de 4,89% van eind vorige week, ik had het ook als doel aangegeven en meteen ook dat de indices daarop tot zo’n 5% kon­den her­stellen. Ik moet zeggen dat de indi­catie die ik aan­gaf behoor­lijk klopt. Er werd een top neergezet bij de rente en meteen ook een duidelijke bodem bij de indices ongeveer op het­zelfde moment.

Nu denk ik dat alle doe­len wer­den bereikt en we bij de rente een bodem kun­nen verwacht­en, de indices kun­nen rond de huidi­ge standen een top neerzetten. Een logis­che stap die we lat­er van­daag kun­nen nemen is wat short posi­ties uit­zoeken. De leden kri­j­gen daar bericht over zodra het momen­tum er komt. Wie mee wil doen kan zich inschri­jven via de Trader­shop op de website.

Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Verder zien we dat de Brent olie opnieuw wegza­kt tot rond de 8585,5 dol­lar, verder in deze update een analyse over de Brent. De euro wordt wat sterk­er ten opzichte van de dol­lar, de euro staat van­mor­gen op 1,063 dollar.

In Azië zien we dat de Nikkei index 1,7% hoger staat, de Hang Seng index wint van­mor­gen zo’n 2%. Ook Azië laat een ste­vige ral­ly zien de afgelopen dagen.

Mark­toverzicht:


Analyse Brent olie:
Een nogal opval­lende beweg­ing zien we bij de Brent olie, begin okto­ber maakt de Brent olie nog een hoge top rond de 95 dol­lar om daar­na heel snel met ruim 10 dol­lar terug te zakken tot rond de 84 dollar. 

Door de ontwik­kelin­gen in het Mid­den-Oost­en her­pakt de Brent zich begin deze week tot rond 88 dol­lar om daar een belan­grijke weer­stand te testen. De olie bli­jft hoe dan ook zeer gevoelig voor geo-poli­tieke gebeurtenis­sen, dus toen de aan­val op Israël er kwam, wist men al snel dat we dat meteen zouden zien bij het ver­loop van de olie en dus de Brent.

Tech­nisch merken we dat de oude weer­stand een moeil­ijk niveau zou wor­den om er door te breken, we zien daar nu ook het 50-daags gemid­delde uitkomen en dat samen maak­te de weer­stand rond de 88 dol­lar alleen maar sterk­er. De poging om er doorheen te breken maandag en dins­dag faalde dus moest de Brent weer inlev­eren woens­dag. Eerder bij de ste­vige terug­val dook de Brent al onder de oplopende trendli­jn en ook onder de ste­un die toen rond de 90 dol­lar uitkwam.

Voor­lop­ig moeten we op het ver­volg wacht­en, het is momenteel een te moeil­ijke keuze om te mak­en met zow­el tech­nisch als fun­da­menteel heel wat onzek­er­he­den. De indi­ca­toren zien er niet al te best uit na de eerste ste­vige cor­rec­tie tot rond de 83 dol­lar, ook dat maakt het moeil­ijk momenteel. De Brent ver­loor woens­dag opnieuw ruim 2% zodat we nu moeten wacht­en op een test van de bodem die vorige week werd neergezet. Wie weet kun­nen we dan even een long posi­tie op de Brent nemen, de leden kun­nen tegen dan een sig­naal verwachten.

Grafiek Brent olie:


AEX korte analyse:
De AEX bek­ijken we even kort, belan­grijk is dat Europa en dus ook de AEX index hoger ger­aakt en de bodem voor­lop­ig achter zich laat, die kwam uit rond de 715 pun­ten en dat was vorige week woens­dag. De ral­ly zag er sterk uit, een her­s­tel van pak­weg 27 pun­ten wat goed is voor zo’n 4% is best fors te noemen.

De AEX test woens­dag wel het nogal belan­grijke 50-daags gemid­delde en vanaf dat punt kwam er een terug­val op gang richt­ing het slot zodat de index negatief afs­loot. De top van woens­dag en het 50-daags gemid­delde zal nu als weer­stand wor­den gezien. Mocht er een draai komen dan verwacht ik dat de AEX index zo’n 1,5% tot 2% kan inlev­eren, dan zal er duidelijkheid moeten komen over het ver­volg. Kri­j­gen we daar­na nog een ral­ly met een hogere top? Of zal de index de bodem van vorige week weer opzoeken?

Lat­er meer daarover, de leden kri­j­gen waar het nodig is een sig­naal op de AEX index via onze sig­naal­dien­sten. Schri­jf u snel in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze updates en sig­nalen om te handelen …

Grafiek AEX index:


Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 DECEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar. Zie hieron­der de resul­tat­en van deze maand (okto­ber) en die van vorige maand (sep­tem­ber)

Resul­taat deze maand (okto­ber)

Resul­taat maand september:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.