...

TA AEX, ABN, ING, Galapagos en Apple

11 februari 2021, 13:44 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Wat heb ik van­daag in de aan­bied­ing? U kri­jgt vijf grafieken voor de pri­js van vier! Ik ga met u kijken naar Apple, ABNAm­Ro, ING, Gala­pa­gos en de AEX. Bij Gala­pa­gos ga ik u vra­gen om terug te gaan naar een analyse van 19 decem­ber 2020. Lat­en we maar snel van start gaan. 


In mijn analyse van afgelopen dins­dag kwam Apple voor­bij. Lez­eres Hele­na vroeg of de serie hogere bodems en top­pen Apple door de 138 dol­lar zou dri­jven. Op moment van schri­jven, ik praat dan over dins­dag, achtte ik de val door de donker­groene trendli­jn iets waarschi­jn­lijk­er dan een opwaartse uit­braak door 138 dollar. 

We zijn nu twee dagen verder en Apple is inder­daad door de donker­groene (nu oran­je!!) trendli­jn geza­kt. Is dit het einde van Apple? Née hoor, maar de dag­grafiek laat nu dus wel twee verzwakkin­gen zien:

1. genoemde neer­waartse door­braak van de oran­je trendli­jn en

2. een lager top­je vergeleken met de top van januari.

Don’t pan­ic, het zou best wat verder terug kun­nen, wellicht tot aan de licht­groene trendli­jn, maar het grotere plaat­je met hogere bodems en hogere top­pen bli­jft vooral­snog intact. Wellicht dat we dus ook weer een aan­val op 138 gaan zien. Bepal­end in deze is hoe kort u op de bal speelt.

De AEX:

Weer heb ik de lijn­t­jes bij de AEX veran­derd. De hor­i­zon­tale trad­in­grange (zie analyse afgelopen dins­dag) is al opwaarts ver­lat­en. Deze range heb ik ver­wi­jderd en nu staat er het begin van een sti­j­gend trendkanaal. 

Als de AEX de komende peri­ode bin­nen dit nieuwe sti­j­gende trend­kanaal bli­jft, het is immers heel pril, dan kun­nen er twee sce­nar­i­o’s komen:

1. bin­nen het sti­j­gende trend­je wordt de top van jan­u­ari op 667 opwaarts uitgenomen of

2. de kracht loopt weg en de index gaat de neus stoten aan de weer­stand op 667.

Die laat­ste mogelijkheid zou dan wellicht de vorm­ing van een dubbele top inlu­iden. Ik bli­jf het voor u volgen.

We gaan naar ABNAmRo.

Ik meen een bericht­je te hebben gezien dat De Bank voor het eerst in tien jaar ver­lies draaide en dat negatieve rente niet meer onbe­spreek­baar is. Bereid u dus maar alvast voor.

Had dit invloed op de koers? Ja, een beet­je, en dan eigen­lijk alleen intra­day. Op slot was het meeste leed alweer geleden.

We zien twee lij­nen op deze grafiek, de oran­je en de licht­groene. Tevens zien we dat die naar elka­ar toelopen en elka­ar tre­f­fen in de apex. Ik ga mijn nek enorm uit­steken en voor­spellen dat het wel een tot een uit­braak zou kun­nen komen!!!

Boven­staande is natu­urlijk een grap­je, want natu­urlijk komt het tot een uit­braak. Het­z­ij door de oran­je trendli­jn, het­z­ij door de licht­groene trendli­jn. Of, en dat is de derde mogelijkheid, het bloedt een beet­je dood richt­ing de apex. Opti­mistisch als ik ben geef ik de opwaartse uit­braak op moment van schri­jven iets meer kans. Als dat al gaat gebeuren, verwacht er dan niet veel van.

Ik ga naar ING en laat u nog even in span­ning inza­ke Galapagos.

Ja…zegt u het maar. Er gebeurt niet zo heel veel bij ING. Op de grafiek bedoel ik dan. Het lijkt nog het meest op een wat zijwaarts gedraal. 

Ik heb een donker­groene sti­j­gende trendli­jn getek­end waar de koers boven staat.

Ik heb een licht­groene dal­ende trendli­jn getek­end waar de bank opwaarts door is gebro­ken. En twee hor­i­zon­tale lij­nen en de pri­js beweegt ongeveer in het mid­den daar­van. Over de top­pen van novem­ber 2020 en jan­u­ari 2021 kunt u zelf proberen een dal­end trend­kanaal te tekenen. 

Diege­nen met de aan­de­len in bez­it en een geschreven call met een leuke pre­mie zit­ten goed. Laat ING maar kwakke­len en uw call kunt u voor een prikkie terugkopen of hij expireert.

En dan Galapagos.…

Mag ik u vrien­delijk ver­zoeken eerst de col­umn van 19 decem­ber 2020 terug te lezen? Hier is de link naar mijn kijk op de week­grafiek van 19 decem­ber.

Kijk­end naar boven­staande dag­grafiek, wat een can­dle gis­teren, niet? En van­daag trouwens ook. Met het bin­nen­drin­gen in jan­u­ari en deze maand van het gebied van de gap zette Gala­pa­gos ons op een dwaal­spoor. Die beweg­ing ver­lei­d­de mij zelfs tot het schri­jven in een van mijn recente columns dat ik voorzichtig neu­traal” was. Wel­nu, inmid­dels zijn we back on track. Back on track waar­naar zult u zich afvra­gen. Op pad naar het koers­doel gegeven op 19 decem­ber 2020.

Ik wens u een fijne voortzetting van uw don­derdag. Geni­et van het ijs en de sneeuw en de mooie win­terse plaatjes!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.