...

TA Bitcoin, AEX, Rio Tinto en CM.com

19 januari 2021, 14:26 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ont­bi­jt­je, naar het strand gefi­etst, zon­net­je, lekker gez­wom­men, douche gepakt, straks nog een koffie erbij, tijd voor de col­umn zou ik zeggen! 

Ik ga door met de uit­ge­brei­de analyse van de Bit­coin, de AEX komt voor­bij en twee ver­zoeken: Rio Tin­to en CM​.com. We gaan beginnen.


Ik kan weer twee vliegen in één klap slaan, het is namelijk zo dat twee lez­ers een analyse van CM​.com aan­vroe­gen. Denkt u nu ook, dat lijkt me inter­es­sant, een analyse van mijn favori­ete aan­deel, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten. 

CM​.com op ver­zoek van lez­ers reteip en poly­glot. Op het getoonde gedeelte van de koer­shis­to­rie ziet u dit aan­deel in eerste instantie zijwaarts bewe­gen. Een top­je, een bodem­p­je, maar per sal­do kwam de koers niet echt van de plaats. Dat veran­derde in novem­ber 2020 toen de koers er van­door ging, naar boven wel te verstaan.

In diezelfde maand werd er een mooie nieuwe top neergezet, een all-time-high, want zover terug reikt dit aan­deel niet. De eerste noter­ing kwam in feb­ru­ari 2020 tot stand. Eind novem­ber, begin decem­ber liep de koers iets terug om op 4 jan­u­ari (2021) maar direct weer een nieuw all-time-high neer te zetten. 

Onder de grafiek deed de RSI niet mee met de nieuwe koer­stop, we had­den een negatieve diver­gent te pakken. What comes up must come down, en jawel, CM​.com moest wat inlev­eren. Is dat erg, wel­nee, dat is gezond en lev­ert wellicht zelfs een nieuw instap­punt op.

Recent heeft het aan­deel ste­un gevon­den op een dubbele ste­un, een hor­i­zon­tale en sti­j­gende lijn sne­den elka­ar en de koers is ook nog eens door de blauwe dal­ende trendli­jn gebro­ken. De seinen staan op groen en dat i.c.m. een stop kan geen kwaad.

Ik ga nu verder met de Bit­coin en de vorm van een uit­ge­brei­de analyse. Van­daag is de dag­grafiek aan de beurt. Wilt u de eerdere analy­ses nog even teruglezen, klik dan op maand­grafiek Bit­coin en week­grafiek Bit­coin.

Op deze dag­grafiek van de Bit­coin heb ik de para­bool lat­en staan, die van de week­grafiek. Surf nog even terug naar de week­grafiek, hier­boven vin­dt u de link, om die para­bool te zien.

U heeft geen cur­sus TA nodig om te zien dat de trend sti­j­gend is, boven die para­bool lijkt alles te ver­snellen. U ziet tevens de licht­groene sti­j­gende trendli­jn waar de Bir­coin tot op moment van schri­jven boven bli­jft. Geen vuilt­je aan de lucht zou je zeggen, maar ik wijs toch even op de rode dal­ende trendli­jn, waaron­der al één lagere top is neergezet. Ik zie het voor nu posi­tief in en denk dat we bin­nenko­rt gaan zien dat de Bit­coin opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn zal breken.

Aanstaande don­derdag zoom ik nog verder in op de dag­grafiek. Dat zal de vierde en laat­ste grafiek wor­den uit de reeks uit­ge­brei­de analyse van de Bitcoin.

Ik ga nu verder met Rio Tin­to, op ver­zoek van lez­er poly­glot.

+++++ + + + + +

Heeft u een fam­i­lielid, ken­nis, col­le­ga, vriend(in) of buur waar­van u denkt dat hij/​zij wellicht ook geïn­ter­esseerd is in mijn columns, stu­ur er dan eens een­t­je door. Dat zou ik zeer op pri­js stellen! 

+++++ + + + + +

Rio Tin­to met hoofd­kan­toren in Lon­don en Aus­tralia is goed bezig. Ik heb het dan over de koer­son­twik­kel­ing en niets anders.

De opwaartse door­braak van de twee blauwe dal­ende trendli­j­nen maak­te in bei­de gevallen ruimte vrij voor een mooie opwaartse beweg­ing. In net iets meer dan een maand steeg Rio Tin­to van AUD 90 naar boven de 115 AUD. Ik heb hier dus de Aus­tralis­che noter­ing gepakt.

Alsof AUD 115 niet genoeg ging de koers verder omhoog naar ruim boven 125. De RSI onder de grafiek was al aan het waarschuwen en zette lagere top­pen neer i.p.v. hogere top­pen in de koers­grafiek zelf. Onder de rode trendli­jn moest Rio Tin­to inleveren.

Is het einde ver­haal en gaat de min­er nu verder omlaag? Ik denk het niet, ik ben wel posi­tief en verwacht dat we hogere koersen gaan zien. Ik verwacht dat de hor­i­zon­tale lila lijn zijn werk als ste­un zal bli­jven doen en ook de licht­groene sti­j­gende trendli­jn komt er aan. Denk aan uw stop en dan kan dit een nieuw instap­mo­ment zijn, zek­er als de rode dal­ende trendli­jn opwaarts zou wor­den uitgenomen. 

Na wat exoten” is het ook nodig om nog even de ontwik­kelin­gen bij de AEX te bek­ijken. Wat we zien is dat het blauwe sti­j­gende trend­kanaal nog steeds intact is. De koers beweegt er nog steeds bin­nen. Als ik enorm zou inzoomen op deze dag­grafiek dan zou u zien dat de AEX wel bezig is de onderkant van het blauwe trend­kanaal te testen. De onderliggende RSI hintte al een beet­je in die richt­ing, ik maak­te daar in de analyse van zater­dag meld­ing van.

Alhoewel de AEX dus nog steeds bin­nen het trend­kanaal beweegt ben ik toch voorzichtig. Ik zou niet raar opkijken als woensdag/​don­derdag de koers er even uit­valt. Als dat al gebeurt dan zie ik dat vooral­snog niet als het eind van de stijging.

Ik wens u alvast een pret­tige dinsdagavond.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.