...

TA divers

19 juni 2021, 08:40 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Op deze vroege zater­dagocht­end komen er veel ver­schil­lende grafieken voor­bij. De nodi­ge ver­zoeken van lez­ers en ik heb er zelf de AMX en AEX aan toegevoegd. Het wordt heel divers en lat­en we maar direct uit de start­blokken gaan.


De eerste grafiek van van­daag is een ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky, geen onbek­ende hier in mijn column. 

Hij meldde dat het Goud onlangs nog in mijn columns was behan­deld, maar of ik er nog een keert­je naar wilde kijken van­wege de dre­un die de koers heeft opgelopen. Wel, hier­boven ziet u de dreun.

De dre­un is duidelijk, maar ik vind het belan­grijk­er om te weten of, als iemand long zat (zit), die voorkomen had kun­nen wor­den. Of zelfs bespeeld!

Die laat­ste beant­wo­ord ik met née. Née, ten­z­ij je op een ander time­frame kijkt. We komen dan weer in de buurt van de vraag van lez­er jobo, zie de col­umn van afgelopen dins­dag 15 juni. Naar mijn beschei­den mening zeer inter­es­sant om even terug te lezen!

Maar, had het dan voorkomen kun­nen wor­den als u long zat? Jawel, met als voor­waarde dat iemand alert is. Maar beleggen/​traden en niet alert zijn kan niet. Als u belegt en het op zijn beloop laat wordt u genade­loos afges­traft door de beurs.

U kreeg hier drie verkoopsignalen:

1. de lagere top onder de rode trendlijn

2. de door­braak (neer­waarts) van de bodem van begin juni en

3. bij­na gelijk­ti­jdig de val uit het sti­j­gende trendkanaal.

Als dit iemand die long zat al niet trig­gerde, dan kick­te de stop in. Dus vier sig­nalen en als ik verder zoek vind ik er geheid meer.

Bij de groene onder­bro­ken lijn moeten we gaan kijken of goud ste­un gaat vinden.

Een korte update van de AEX. Onze index is door de sti­j­gende trendli­jn gevallen én onder­wierp de hor­i­zon­tale balk aan een test. Dat gebeurde op dezelfde dag, gisteren!

Bij de rode pijl ziet u die test. Het wordt nu span­nend of die eerder zo belan­grijke balk als weer­stand (zie veel van mijn recente columns) het nu als ste­un gaat houden. Je zou zeggen van wel. Maar het kan zek­er geen kwaad in het week­end heel goed na te denken waar uw stop komt mocht deze nog niet getrig­gerd zijn.

Lez­er Mis­ter bluesky heeft nog een tweede ver­zoek: Arcelor Mit­tal. De dag­grafiek zien we hier­boven. We zien een mooi sti­j­gend trend­kanaal, maar we zien ook dat Arcelor dat trend­kanaal aan de onderz­i­jde heeft verlaten.

Weet u nog uit het verleden, de beleg­gingsad­viseur die u vertelt, ja meneert­je (of mevrouwt­je) op de top gaat nu een­maal geen bel­let­je! Die adviseur heeft gelijk, want meestal gaan de (meerdere!!) bel­let­jes niet pre­cies op de top. Wat zijn hier de belletjes?

- bin­nen het trend­kanaal kwam de koers niet meer voor­bij de top van mei 2021

- de meest recente top haalde al net niet meer de rode onder­bro­ken lijn

- het aan­deel viel uit het sti­j­gende trend­kanaal en

- zak­te door de bodem van mei (2021).

De adviseur had dus gelijk, er ging niet slechts één bel­let­je op de top. Wel gin­gen er min­stens vier bel­let­jes, waar­van de eerste overi­gens bij­na op de top. Het vijfde bel­let­je zal gaan als de blauwe onder­bro­ken lijn neer­waarts sneuvelt.

Kort de AMX:

Als u lekker de tijd heeft op deze zater­dagocht­end dan kunt u de col­umn van don­derdag nog even bek­ijken, daar haalde ik de AMX ook al aan.

Op deze grafiek staan min­i­maal drie verzwakkin­gen en u mag kijken of u ze dit keer zelf kunt ont­dekken. Een soort zoekplaatje!

De AMX lijkt op weg naar de blauwe onder­bro­ken lijn.

Lez­er Poly­glot heeft zich ook gemeld en wil graag analy­ses van meerdere aan­de­len voor­bij zien komen. Alcoa is zijn eerste ver­zoek. Als jonkie heb ik daar nog twee weken vakantiew­erk gedaan.

Wel, daar gaan we weer. Ik zet de verzwakkin­gen op een rijtje:

1. lagere top­pen onder de rode dal­ende trendlijn

2. val uit het sti­j­gende trendkanaal

3. een bij­na ges­laagde poging weer terug te keren in het sti­j­gende trend­kanaal en

4. de val door de bodem van mei (2021).

Vooral de (mis­luk­te) poging terug te keren bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal was heel inter­es­sant om te zien. Maar ik denk dat je een tech­nisch anal­ist moet zijn om dat inder­daad inter­es­sant te vinden.

Het aan­deel ligt er niet sterk bij en waarschi­jn­lijk is de stop al getrig­gerd. Mocht iemand nu toch nog long zit­ten, denk dan na over een stop. Een vol­gend verkoopsig­naal zou bijvoor­beeld komen als de groene onder­bro­ken lijn neer­waarts wordt uitgenomen.

Bar­rick Gold stond ook op het lijst­je van lez­er Poly­glot. Die had ik ook nog niet zolang gele­den in mijn columns voor­bij lat­en komen.

Er stond een reeks hogere bodems en hogere top­pen en ik vroeg me af of er weer een hogere bodem zou komen. Zie de oran­je tekst: Bodem?

We weten nu het antwo­ord, née dus. Vier sig­nalen die niet direct op sterk­te wijzen:

1. een val door 1 of zelfs 2 niet getek­ende sti­j­gende trendlijnen

2. een gap

3. de val door de hor­i­zon­tale ste­un op Usd 22,05 en

4 een lagere bodem.

Al met al ook geen aan­deel waar u van­daag nog long in zou willen zitten. 

===== = = = = =

Heeft u nu ook een ver­zoek voor een tech­nis­che analyse van een aan­deel of een index? Laat het dan even weten hieron­der bij de reac­ties. Wie weet ziet u uw favori­et al in de col­umn van aanstaande dinsdag.

Lez­er Poly­glot, wilt u even aangeven welke aan­de­len u bedoelt met Vale en New­mont? Graag met ISIN-codes of iets anders, zodat ik ze met 100% zek­er­heid weet te vin­den. Geeft u het a.u.b. aan op [email protected]​usmarkets.​nl en dan kri­jg ik het wel weer door. 

===== = = = = =

De zevende en laat­ste grafiek voor van­daag is Freeport-McMoRan en is ook een ver­zoek van lez­er Poly­glot.

De boven­staande grafieken bek­ijk­end ziet u de verzwakkin­gen waarschi­jn­lijk al op deze grafiek:

1. lagere toppen

2. lagere bodem

3. gap

4. val door sti­j­gende trendlijn.

Ik zou er nog wel meer kun­nen vin­den, maar deze spat­ten van de grafiek af. De stop zou al ger­aakt moeten zijn.

Het sti­j­gende trend­kanaal uit het verleden heb ik enigszins onge­bruike­lijk door­getrokken. Dit heb ik gedaan om een mogelijke toekom­stige ste­un te vinden. 

U weet, ik sluit nooit iets uit (het bli­jft de beurs niet?), maar dit is geen aan­deel om maandag bij open­ing te kopen. Voorzichtigheid is geboden. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

19 juni 2021, 19:38

Prosus komt maandag met cijfers

(0)
19 juni 2021, 17:34

Ik moet tot mijn scha en schande bekennen dat ik te lang heb vastgehouden aan mijn longposities in goud. Mijn stoploss heb ik naar beneden aangepast wat uiteraard verkeerd was. De fundamentals voor goud blijven goed maar daar trekt de markt zich niets van aan.
Een les voor de toekomst.
Mag Prosus nog eens de revue passeren ? Misschien interessant aangezien ze dinsdag met cijfers komen.

(1)
19 juni 2021, 11:21

Ik zou graag een analyse van zilver willen zien.
Ook ASML vind ik zeer interessant.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.