Beursdagboek Trader Guy 2 februari 2020, 11:21

...

Mooie kansen op indices, olie en aandelen deze maand, doe nu mee

2 februari 2020, 11:21 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Beste beleg­gers,

Afgelopen don­derdag werd de maand jan­u­ari afgerond, het was hoe dan ook voor iedereen, zow­el beleg­gers, funds, han­de­laren en anal­is­ten een enorm moeil­ijke maand met daar­bij een wis­se­lend resul­taat. Toen velen, en dan bedoel ik 95% van de anal­is­ten aan­gaf dat de markt gewoon verder omhoog kon en dat cor­rec­ties tot het verleden behoren omdat het geld wel naar de beurs moet omdat er geen rente meer te verkri­j­gen is. Zelf heb ik diverse keren geschreven dat de aan­de­len zo veel te duur staan op Wall Street want je kunt niet oneindig omhoog zon­der risi­co, dus ja het gaat en ging goed met de economie maar hoe hoger de aan­de­len staan, hoe duur­der de waarder­ing wordt, des te dieper ze zullen vallen zodra te voor­spoed wordt omgezet in tegen­spoed … En wat zien we nu? Dreigende economis­che ver­trag­ing wereld­wi­jd door de sit­u­atie in Chi­na, de beurzen komen meteen zwaar onder druk te staan. Mocht er 1 of 2 kwartal­en tegen­zit­ten op Wall Street, of in de VS, dan vliegen die hoge waarderin­gen er zo vanaf want Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, het is maar een gegeven waar we reken­ing mee moeten en vooral moesten houden.

Resul­taat abon­nementen jan­u­ari:
Alleen bij Guy Trad­ing bracht­en de keuzes wat betre­ft aan­de­len niet het verwachte resul­taat, bij de index­en werd er wel goed gesco­ord en dat bij alle abon­nementen. Jam­mer dat er aan het begin van de maand een paar mis­sers tussen zit­ten maar de laat­ste 2 weken waren de resul­tat­en wel goed en zette dat de sit­u­atie voor de maand jan­u­ari over het alge­meen weer op posi­tief. Zo staat het resul­taat bij Sys­teem Trad­ing en Polleke Trad­ing in ieder geval op posi­tief, Sys­teem Trad­ing haalt een winst van €197, Polleke Trad­ing zet de score voor jan­u­ari op €503. Guy Trad­ing (-€818) en Index Trad­ing (-€81) sluiten de maand met een ver­lies af. Zoals u merkt en weet toon ik u de resul­tat­en zoals ze zijn, alles kunt u op de site https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop na zien in detail via de Trader­shop waar u zich ook kunt inschri­jven voor een proefabonnement …

We zit­ten weer hele­maal CASH nu en gaan op zoek naar nieuwe kansen voor de maand feb­ru­ari, ik voorzie weer een volatiele markt waar we mogelijk na een nieuw dieptepunt kun­nen verwacht­en op Wall Street, dat zou voor kansen kun­nen zor­gen aan de LONG kant, niet te gretig, wel voorzichtig en dat met indices of aan­de­len die vooraf al sterk voor de dag kwa­men. Denk aan ASML maar ook aan enkele aan­de­len op Wall Street. Verder zie ik ook weer kansen bij de Brent olie. Daar­tussen kun­nen we han­de­len, ik verwacht dat we in de maand feb­ru­ari 2 tot 4 keer wat kun­nen doen in een bepaalde richt­ing. Het is dus zoeken naar een zo goed mogelijke instap in de goeie richt­ing. Als de richt­ing goed is en het momen­tum van instap­pen daar­bij aansluit dan kun­nen we ook in feb­ru­ari goed voor de dag komen. Dat is ook mijn bedoel­ing, het zo goed mogelijk doen voor de leden. Waar nodig zal ik de leden coachen, ze van infor­matie voorzien en waar het kan posi­ties uitsturen.

Mee­doen kan nu via een proe­fabon­nement tot 1 APRIL, u doet dan de komende 2 maan­den mee via deze mooie aan­bied­ing. Voor €39 kunt u een abon­nement kiezen, dan staat u in ieder geval voor de start van feb­ru­ari op de lijst en ont­vangt u de sig­nalen, de updates en kunt u inloggen op ons besloten FORUM …

Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopResul­taat jan­u­ari en 2020 totaal:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »