Beursdagboek Trader Guy 10 juni 2020, 07:57

...

Nieuwe term, Robin Hood traders sturen markt omhoog

10 juni 2020, 07:57 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Gis­teren toch een eerste indi­catie dat het zou kun­nen draaien bij de meeste indices maar de al zo dure Nas­daq liet de tech exploderen naar nieuwe records en dan vooral die TOP 5. Het lijkt erop alsof ze die TOP 5 nodig hebben om de markt in even­wicht te houden op een dag als gis­teren want stelt u zich eens voor als die niet had­den meegedaan en omlaag moesten net als de rest?Toen zou de markt een goeie 2 – 3% lager staan op slot­ba­sis. Maar het is zoals het is, ik dacht dat er een draai kwam, dan bek­ijk ik de markt en kies ervoor om de index die zou moeten mee­gaan omlaag en daar stap ik dan in. Maar hoe het mogelijk is bli­jft haast niet te verk­laren want alles zakt dan weg op een dag als gis­teren en de Nas­daq samen met de Nas­daq 100 zetten nieuwe records neer … Vooral door de FAANG aan­de­len met de M er nog bij (Microsoft) …

Verder vallen er nog genoeg zak­en op dat het niet goed zit momenteel, ik kan wel 100 rede­nen opnoe­men van wat er gaande is maar zo lang de Robin Hood’s bezig bli­jven is er blijk­baar weinig tegenop gewassen, dat zoi­ets ver­keerd gaat aflopen is zek­er maar de vraag is wan­neer en tot waar? De Robin Hood’s houden zich blijk­baar bezig met opties, nooit eerder wer­den er zoveel CALL opties ver­han­deld met kleine aan­tallen (non profs dus) op Wall Street of beter in Chica­go (optiebeurs). Logisch, ze kun­nen de aan­de­len niet meer kopen want de Ama­zon’s, Alpha­bet’s, Apple’s, Microsoft­’s enz zijn te duur om de aan­de­len zelf te kopen. Stelt u zich eens voor dat je 100 (1 optie) aan­de­len Ama­zon wil kopen als Robin Hood spec­u­lant dan moet je al 260.000 dol­lar investeren en dat zal voor 85% van de spec­u­lanten niet lukken, dus gaan ze naar opties en dat zie je nu aan het aan­tal CALLS die er wor­den gekocht samen met de EXTREEM lage CALL/PUT ratio. Het is dus alle­maal speculeren op grote win­sten en we weten ook alle­maal wel hoe zoi­ets zal aflopen rond de expi­ratie datum als grote par­ti­jen het geld willen afpakken van de Robin Hood’s. Dat is voor lat­er, wie weet vol­gende week als er de grote JUNI expi­ratie is in Chica­go … Of lat­en ze die nog even geni­eten zodat ze door gaan na vol­gende week?

Wat ook opvalt is dat bedri­jven die bankroet wer­den verk­laard een paar weken gele­den met hon­der­den pro­cen­ten sti­j­gen, ik heb al de grafiek van Hertz geplaatst van­mor­gen in de LIVE­BLOG waar u kunt zien wat ik bedoel. Zou de FED nu ook al bedri­jven die bankroet zijn gaan opkopen? Het bli­jft vreemd alle­maal maar we hebben er wel mee te mak­en met deze gekkigheid, met deze vri­jwel onmo­gelijke en ongeziene sit­u­atie op de mark­ten. De Nas­daq staat al meer dan 50% hoger dan de bodem van 23 maart, amper 2 maan­den geleden … 

Wat er gebeurde de afgelopen weken aan de bovenkant kan zo weer omslaan naar de onderkant ook al denken nu 80 – 85% van de spec­u­lanten dat het niet kan. Denk eraan, alles is mogelijk in deze markt dus ook een CRASH#2 zoals ze die nu al aankondi­gen in de wan­del­gan­gen. Daar ga ik ook van uit, we kri­j­gen een 2e grote dal­ing dit jaar en die zou door de Robin Hood’s wel eens heftiger kun­nen wor­den dan de eerste en de groot­ste reden daar­voor zal zijn de Mar­gin Calls, er zit momenteel teveel Buy­ing Pow­er in de markt, dat wil zeggen dat er volop gebruik wordt en werd gemaakt van de opge­bouwde mar­gin tij­dens de huidi­ge sti­jging. Kri­jgt nog een staart­je dit alle­maal, oplet­ten dus …

Goed, ik kan alleen maar mijn werk doen en ook ik heb te mak­en met din­gen die ik nooit eerder mee heb gemaakt, dat veroorza­akt enige frus­tratie en onbe­grip maar ik moet verder, ik moet de kansen bli­jven zoeken. Deze week al een keer LONG in de markt gezeten, nu bouw ik weer shorts op de komende dagen. We gaan het zien, het bli­jven kan­srijke posi­ties maar wat er ook gaande is moet er wor­den opgelet voor het onmo­gelijke dat er nog gaande is. Hoe dan ook wil ik in de markt zit­ten zodra de draai er komt en dan wil ik ook langer bli­jven zit­ten. Het zal met vallen en opstaan gaan vrees ik maar als we erin zit­ten dan komt het alle­maal goed … Het is een kwest­ie van dagen of hoo­gu­it enkele weken maar we gaan hier goed uitkomen …

Mee­doen moet niet, maar als je in mijn gedacht­en­gang gelooft is het goed om het pad wat ik kies te vol­gen de komende weken … Wordt nu lid tot 1 augus­tus voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot straks … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »