Beursdagboek Trader Guy 12 juni 2020, 07:59

...

Wat een geweld dit jaar, nu plots weer een MEGA klapper omlaag

12 juni 2020, 07:59 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Er kwam een door velen onmo­gelijk verk­laarde MEGA klap­per omlaag gis­teren op Wall Street, onmo­gelijk door dat je telkens hoorde dat de cen­trale banken het niet meer zouden toe­lat­en en dat het vri­je geld zijn weg naar de mark­ten wel zou bli­jven vin­den. Wel in 1 sessie werd al het geweld omhoog opge­bouwd sinds eind mei van tafel geveegd met de Dow Jones die 1862 pun­ten moest inlev­eren, best pit­tig moet ik zeggen maar we lev­en in 2020 en dit jaar schrikken we ner­gens meer van.Het jaar zit nu bij­na op de helft en er komen best nog wat zak­en voor­bij waar­door we vuur­w­erk op de finan­ciële mark­ten kun­nen verwacht­en. Denk aan hoe de economie zich zal gedra­gen in Q3 en Q4, denk vooral ook aan de verkiezin­gen in de VS waar ik een vuil spel verwacht en hoe zal het gaan met het Coro­na virus nu we denken dat alles voor­bij gaat? Alle­maal zak­en die de boel nog behoor­lijk kun­nen doen schud­den en vergeet niet dat mocht het jaar nu voor­bij zijn we het al in de boeken kun­nen zetten als meest volatiele jaar uit de geschiedenis …

De klap omlaag kwam er door dat het aan­tal besmet­tin­gen in de VS verder oploopt en zelfs in tem­po ver­snelt in bij­na de helft van het aan­tal stat­en in de VS, vooral Texas, North Car­oli­na en Flori­da loopt het uit de hand. Trump die gis­teren aan­gaf dat de VS het virus tot as heeft ver­brand weet waarschi­jn­lijk niet eens hoe het er momenteel uitzien of hij wil het niet weten. Gis­teren gaf hij ook al aan dat men snel open moet en open moet bli­jven mocht er een 2e golf komen in de VS. Met andere woor­den, hij zit behoor­lijk in de prob­le­men, ziet de beurzen weer enorm zakken en ziet zo ook zijn pop­u­lar­iteit fors teruglopen. Nu weet je dat ik liev­er heb dat hij door wie dan ook wordt ver­van­gen, het is haast niet te doen met die man aan het roer.

Goed, er spe­len weer wat zak­en momenteel en het momen­tum lijkt om te slaan met als gevolg dat de uit­gang te klein wordt. Dat kan alle­maal bin­nen een etmaal, eerst nog dat onwaarschi­jn­lijke record bij de Nas­daq (en Nas­daq 100), gis­teren een klap omlaag van tussen de 5% en de 8% … Van­daag maar eens kijken hoe het ver­volg zal lopen, we zien wat her­s­tel via de futures maar ik heb er geen goed gevoel bij. De markt kan de lows van gis­teren in no-time weer opzoeken en door­breken. De grote vraag is wat beleg­gers gaan doen, ze zien ook in dat de koersen veel te hoog staan gezien de waarder­ing ook is het zo dat je de markt niet kunt dra­gen met 5 MEGA dure bedri­jven die een reeks nieuwe records neerzetten en wat betre­ft hun PE veel te duur staan. Met andere woor­den, wat moeten die niet pre­sen­teren straks als de 2e kwartaal cijfers komen? En we kun­nen onmo­gelijk vooruit kijken naar Q3 en Q4 waar­van Trump gis­teren aan­gaf dat ze fan­tastisch zouden zijn, enfin dat moet hij ook zeggen want dan zijn er de verkiezin­gen … Hoop doet lev­en denkt hij dan … Maar we weten beter, de con­sument zit op zijn geld (zie CPI met 3 keer op rij een dal­ing) en lijkt deflatie te veroorza­k­en. Verder bli­jven de economis­che data slecht en zie je din­gen voor­bij komen waar­van je denkt hoe is dat toch mogelijk. 

Ik probeer eerlijk te zijn, de zak­en te vertellen zoals ik ze zie en aan­voel, of dat nu tech­nisch, fun­da­menteel of hoe dan ook is maakt niet veel uit. Veel indi­caties bli­jven er slecht uitzien en geven aan dat het onderliggende gevaar veel grot­er moet zijn dan dat velen denken. En toch zag je hoop via de beurzen, of dat terecht is moet nog blijken, gis­teren hebben we duidelijk kun­nen zien dat zodra het sprankelt­je hoop wegebt je met een prob­leem zit. Logisch want er is zek­er een prob­leem en dat los je niet op in 2 – 3 maan­den tijd, ik denk eerder in 1 a 2 jaar … Dan kun­nen we weer verder en ons de vraag begin­nen te stellen wie dit alle­maal zal betal­en? De korte pijn van nu zal op de lan­gere ter­mi­jn mogelijk een chro­nis­che pijn wor­den, om de mark­ten weer gezond te kri­j­gen zal het even­wicht op de een of andere manier weer moeten wor­den her­steld. We gaan het zien later …

Europa dus ook fors lager gis­teren, de AEX nabeurs tot 27 pun­ten onderuit, in de reg­uliere uren op slot­ba­sis een ver­lies van 19 pun­ten en tot de 540 nu al. De DAX had ook een hele moeil­ijke dag, 560 pun­ten eraf en nabeurs nog wat erbij, onder de 12.000 pun­ten nu na dicht bij de 13.000 te zijn gekomen begin deze week … We gaan het zien in de loop van de dag of we ook hier wat kun­nen her­pakken maar de onderliggende angst die weer terug aan het komen is kan daar anders over beslis­sen. De lows van gis­teren bli­jven een belan­grijke zone die snel kan wor­den aangevallen …

We gaan bek­ijken hoe erop kan wor­den gehan­deld, we zit­ten met wat posi­ties in de markt en gis­teren lev­eren die behoor­lijk wat op, helaas zat ik deze maand ook al een keer ver­keerd zodat we nu een en ander ophalen maar de posi­ties lopen nog en ik moet nog zien of we eruit moeten of nog even moeten bli­jven zit­ten? De besliss­ing zal ik in de loop van de dag moeten nemen, maar dat komt wel in orde. Wie mee wil doen kan lid wor­den, nu tot 1 AUGUS­TUS voor €39 … Er komt nog meer dan genoeg aan dit jaar waar we mooie din­gen mee kun­nen doen … Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »