Beursdagboek Trader Guy 3 oktober 2020, 07:29

...

Vrijwel ALLE indices sluiten week af op 50-daags

3 oktober 2020, 07:29 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Als we naar de slot­standen kijken van vri­jdag op Wall Street dan valt er meteen iets op als we naar het mark­toverzicht kijken (zie grafiek met de indices verder in de update), zow­el de Dow Jonnes, de Nas­daq, de Nas­daq 100 en de SP 500 sluiten de week af op hun 50-daags gemid­delde. Ook de AEX doet dat deze keer zoals u kunt zien, de DAX luk­te dat dan weer net niet. Een zeer opval­lende con­sta­ter­ing want dat kom je niet vaak tegen dat de markt op een zeer belan­grijk punt afwach­t­end het week­end in gaat.Dit alles gebeurde dan ook nog met de nodi­ge diver­gen­ties op dag­ba­sis want de Nas­daq moest 2 tot 3% inlev­eren om tot dat 50-daags te ger­ak­en ter­wi­jl de Dow Jones genoeg had aan amper 0,5% dal­ing, de SP 500 sloot vri­jdag 1% lager. Wat betre­ft de AEX dan zien we dat de index vri­jdag 0,5% hoger afs­loot om ook tot dat 50-daags te ger­ak­en. De grote vraag is nu wat we hier­mee moeten doen? 

Dat 50-daags is een punt waar het de komende dagen om zal span­nen, of we lat­en het los en gaan verder omlaag de komende week en mogelijk de rest van de maand? Of het was een test en de markt kan weer fors op gaan veren vanaf deze belan­grijke lijn. Er zijn veel TA anal­is­ten die dat 50-MA hoog hebben zit­ten en voor de han­del er naar kijken. We zijn zeer benieuwd op wat het ver­volg zal zijn, en vooral hoe we erop gaan kun­nen han­de­len. Wel een mooie kans met poten­tie, alleen moet ik nog even bek­ijken welke kant we opgaan.

Dan de sit­u­atie op economisch vlak, de cijfers over de arbei­ds­markt vie­len wat tegen en we weten alle­maal dat de pan­demie met de 2e golf bezig is. Dat zal de sit­u­atie niet bevorderen denk ik ook al zien we momenteel nog geen duidelijk sig­naal dat we net als in feb­ru­ari weer fors onderuit zullen gaan met de beurzen. Aan de andere kant komen er weer veel bericht­en over stim­u­ler­ing al bli­jft het in de VS zo net voor de verkiezin­gen heel moeil­ijk om het geld los te kri­j­gen. Elders moest men ook al diep in de buidel tas­ten tij­dens de eerste golf waar­door het als­maar moeil­ijk­er wordt om aan geld te komen. Dat zal zich hoe dan ook ver­tal­en in meer werk­loosheid en bedri­jven die het niet meer gaan red­den in bepal­ende sectoren.

We kun­nen wel denken dat het alle­maal wel goed komt maar deze cri­sis zal voor de nodi­ge schade bli­jven zor­gen helaas. Hoe de markt daarmee om zal gaan moeten we dag na dag beo­orde­len maar makke­lijk zal het niet wor­den. Wel kan­srijk door de volatiliteit want die zal nog wel een tijd bli­jven aan­houden helaas. Zie ook de VIX die al maan­den ron­dom de 30 draait het­geen uit­zon­der­lijk is …

En dan is er nog de sit­u­atie ron­dom Trump, we kun­nen er wel alles bij bedenken en dat doe ik helaas ook. We zit­ten mid­den in de stri­jdt voor de verkiezin­gen en nu heeft hij coro­na, wat mij nu opvalt is dat hij 3 tot 4 weken gele­den zei dat er voor de verkiezin­gen een vac­cin zal zijn. Nu net in die fase loopt hij het op??? Heel vreemd alle­maal, je zou haast denken dat het een stunt van jew­el­ste is, ik hoop dat alles eerlijk ver­loopt maar wat kun­nen we nog geloven van deze man? 

Het voelt alle­maal heel toe­val­lig aan, over een week of zo zie ik hem al roepen dat hij is genezen door een werk­end vac­cin, en dan weet je wel wat er gaat gebeuren met de markt, de reac­tie van de mensen en alles eromheen. Nog­maals, het is maar een gedachte maar met Trump moet je nu een­maal van zoi­ets uit­gaan helaas. Het is maar een gedachte maar ik moet die gedachte met jul­lie delen want het lijkt me alle­maal te toe­val­lig. Dins­dag was Trump nog volop in de weer tegen Biden waar hij toch als ver­liez­er uit het debat kwam.

Goed, dan het overzicht op week­ba­sis, de Dow Jones won 509 pun­ten, de SP 500 kon 50 pun­ten winst boeken ter­wi­jl de Nas­daq een winst van 161 pun­ten bij kon schri­jven. De Nas­daq 100 won 105 pun­ten ter­wi­jl de Dow Trans­port een winst van 27 pun­ten liet zien op week­ba­sis. In Europa ging de DAX er met 220 pun­ten op vooruit ter­wi­jl de AEX index 12 pun­ten boek­te. In Japan ging de Nikkei met 175 pun­ten ver­lies de week uit, de Hang Seng won dan weer 225 pun­ten. Over het geheel bekeken over­al winst behalve Japan. 

De Brent olie ver­loor dan weer 3 dol­lar (-7%), het goud won 41 dol­lar (+2,2%). De euro zien we rond de 1,17 dollar.

Op naar de vol­gende week nu, en wordt via de aan­bied­ing lid want er komen mogelijkhe­den, hieron­der ziet u de aan­bied­ing en het overzicht van sep­tem­ber (afgerond) en deze maand okto­ber waar we al wat winst hebben staan. Er lopen nu geen index posi­ties meer, dus we hebben alle mogelijkhe­den om wat te doen en een keuze te maken …

Mark­toverzicht vrijdag:


Trad­ing-han­de­len: Komende week weer mogelijkhe­den

De maand okto­ber is ges­tart en na sep­tem­ber posi­tief te hebben afgerond zoals u in de tabel onder­aan deze mail kunt zien hebben we ook van­daag wat kun­nen sluiten met winst. Voor het week­end even uit de markt, je weet niet wat het week­end zal brengen.

Het doet er in feite weinig toe, er komen hoe dan ook kansen in deze volatiele markt, mogelijk zal ik wat sneller met de posi­ties han­de­len en dan heb ik het over een dag tot een paar dagen in deze volatiele markt. Hoe dan ook, van de volatiliteit wat meer gebruik mak­en kan en dat is het­geen ik ga proberen, zow­el long als short want de laat­ste posi­tie die werd ges­loten was een LONG posi­tie op de Nasdaq. 

Op naar de vol­gende mogelijkhe­den, ik zal hoe dan ook de maand okto­ber posi­tief proberen af te ron­den, dat moet kun­nen naar mijn mening en dan zijn we vertrokken voor een lan­gere reeks omdat het in novem­ber duidelijk­er zal wor­den. U weet wel, de verkiezin­gen in de VS want we weten dan in ieder geval wie er wint …

Zorg dat u erbij bent in ieder geval want zodra u lid bent ont­vangt u ook de sig­nalen per mail en SMS want er loopt vanaf nu een NIEUWE aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €39

Schri­jf u meteen in via de vol­gende link en u staat op de lijst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Zie hieron­der het resul­taat voor okto­ber en september …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »