Beursdagboek Trader Guy 1 oktober 2020, 07:43

...

Volatiliteit behoorlijk, beleggers twijfelen aan alles

1 oktober 2020, 07:43 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (2)

Als we naar de sessie van gis­teren kijken dan kwam die wel heel bij­zon­der over, vooral de beweg­in­gen op dag­ba­sis waren enorm maar op het einde van de dag zien we veel twi­jfels en dan vooral tij­dens het laat­ste uur.Na het debat begon de markt zeer matig met fors lagere futures maar bij de Dow kwam er een bij­na 1000 pun­ten draai uit het niets, het­zelfde hebben we gezien bij de SP 500 en de Nas­daq, een com­plete draai omhoog. Richt­ing het slot werd bij de laat­ste 2 alles weer ingeleverd maar van­mor­gen staan de futures weer op dat niveau van gis­teren. We zien daar wel de nodi­ge weer­stand maar blijk­baar kijkt de markt daar amper naar merken we. Wel is het zo dat de indices met het 50-daags gemid­delde aan het stri­j­den zijn, het is hoe dan ook een belan­grijk punt voor de markt want er echt boven ger­ak­en we niet. Ook is te zien dat het 20-MA tot het 50-MA aan het dalen is het­geen tech­nisch een verzwakking is. Dat wat betre­ft Wall Street ofwel de belan­grijke indices daar.

In Europa is dat anders, de AEX en de DAX bli­jven eron­der en de AEX staat zelfs nog onder het 200-daags. Bij de DAX is dat nog niet het geval, het 200-MA zien we daar rond de 12.200 pun­ten uitkomen. 

De markt is zo onzek­er momenteel zodat het alle­maal heel snel kan gaan, en we zit­ten in de maand okto­ber vanaf van­daag waar we met volop onzek­er­he­den bli­jven zit­ten. De race richt­ing het Witte Huis zal volop in beeld komen, de pan­demie is met de 2e golf bezig en de economie bli­jft moeil­ijk ver­lopen. Ik zal gis­teren weer een ontslag golf voor­bij komen, veel bedri­jven moeten sni­j­den in de uitgaven.

De onzek­er­he­den kri­j­gen ook weer invloed op de dol­lar die weer wat goed­kop­er aan het wor­den is, wel na de recente oplev­ing maar toch komt er weer verzwakking momenteel. We moeten dus reken­ing bli­jven houden met grote uit­sla­gen zow­el posi­tief als negatief, ofwel op hoop of op vrees en onzek­er­he­den. De grote uit­sla­gen zor­gen ervoor dat we alert moeten bli­jven en vooral geduldig te werk moeten gaan. 

Dit jaar is hoe dan ook voor iedereen moeil­ijk wat betre­ft de finan­ciële mark­ten, ik zie dat er veel zijn die het even niet meer weten. Wat betre­ft mezelf, ik hou vol en bli­jf wacht­en op mijn kansen die er zek­er aan zit­ten te komen. Ook in moeil­ijke tij­den moet je ervoor zor­gen dat je overeind bli­jft, in al die jaren waar ik met de beurs bezig ben is 2020 een van de weinige jaren waar ik zo moet vecht­en om winst te behalen voor mezelf en voor de leden die mij vol­gen. Daar ben ik eerlijk in, maar nog­maals, door mijn ervar­ing en ken­nis van de mark­ten komen mijn tij­den wel weer terug. Je kunt het niet forceren, je moet rustig bli­jven en accepteren dat je ook min­dere tij­den moet doorstaan. Op naar de nieuwe maand okto­ber, sep­tem­ber heb ik in ieder geval posi­tief kun­nen afron­den, op alle abon­nementen sluiten we sep­tem­ber af met winst maar we hebben ervoor moeten vecht­en, dat is een feit …

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Sep­tem­ber ligt achter ons nu, we hebben de maand posi­tief kun­nen afron­den. Nu voor de start van de maand okto­ber zit­ten we al in de markt met wat short posi­ties die ik met de volatiliteit nog even wil aan­houden. Er komen zek­er meer nieuwe en grote kansen de komende peri­ode, daar ben ik van over­tu­igd gezien het ver­loop van de markt momenteel. 

U kunt als lid meteen mee­doen met de posi­ties die ik uit­stu­ur, lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 DECEM­BER voor €39Om u in te schri­jven ga meteen naar de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u van­daag nog op de lijst …

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »