Beursdagboek Trader Guy 5 oktober 2020, 08:15

...

Futures hoger, wel blijven opletten wat betreft de richting

5 oktober 2020, 08:15 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Van­mor­gen wat hogere futures, Europa wil ook wat hoger van start als we naar de indi­catie kijken waar­bij de AEX het weer goed doet met bij­na 560 pun­ten voor­beurs (future). Van­daag even rustig kijken wat de markt zal doen, wordt het opnieuw een groene maandag zoals we al vaak hebben gezien de afgelopen peri­ode? Verder bli­jft het zoeken naar kansen, en we let­ten uit­er­aard op het 50-daags gemid­delde bij de meeste indices.Ook iets om in de gat­en te houden is wat er met Trump gaande is, of juist niet en zet hij een strate­gie uit die velen over het hoofd zien. Alle­maal zak­en waar we reken­ing mee moeten gaan houden in deze fase richt­ing de eind­streep die op 3 novem­ber ligt, waar de VS moet gaan kiezen. Tij­dens he week­end blijkt dat Joe Biden ongeveer 14% voor ligt op Trump via de POLLS

Tech­nis­che con­di­tie markt:
Als we naar de slot­standen kijken van vri­jdag op Wall Street dan valt er meteen iets op als we naar het mark­toverzicht kijken (zie grafiek met de indices verder in de update), zow­el de Dow Jones, de Nas­daq, de Nas­daq 100 en de SP 500 sluiten de week af op hun 50-daags gemid­delde. Ook de AEX doet dat deze keer zoals u kunt zien, de DAX luk­te dat dan weer net niet. Een zeer opval­lende con­sta­ter­ing want dat kom je niet vaak tegen dat de markt op een zeer belan­grijk punt afwach­t­end het week­end in gaat.

Dit alles gebeurde dan ook nog met de nodi­ge diver­gen­ties op dag­ba­sis want de Nas­daq moest 2 tot 3% inlev­eren om tot dat 50-daags te ger­ak­en ter­wi­jl de Dow Jones genoeg had aan amper 0,5% dal­ing, de SP 500 sloot vri­jdag 1% lager. Wat betre­ft de AEX dan zien we dat de index vri­jdag 0,5% hoger afs­loot om ook tot dat 50-daags te ger­ak­en. De grote vraag is nu wat we hier­mee moeten doen?

Dat 50-daags is en bli­jft een punt waar het de komende dagen om zal span­nen, of we lat­en het los en gaan verder omlaag de komende week en mogelijk de rest van de maand? Of het was een test en de markt kan weer fors op gaan veren vanaf deze belan­grijke lijn. Er zijn veel TA anal­is­ten die dat 50-MA hoog hebben zit­ten en voor de han­del er naar kijken. We zijn zeer benieuwd op wat het ver­volg zal zijn, en vooral hoe we erop gaan kun­nen han­de­len. Wel een mooie kans met poten­tie, alleen moet ik nog even bek­ijken welke kant we opgaan.

Dan de sit­u­atie op economisch vlak, de cijfers over de arbei­ds­markt vie­len wat tegen en we weten alle­maal dat de pan­demie met de 2e golf bezig is. Dat zal de sit­u­atie niet bevorderen denk ik ook al zien we momenteel nog geen duidelijk sig­naal dat we net als in feb­ru­ari weer fors onderuit zullen gaan met de beurzen. Aan de andere kant komen er weer veel bericht­en over stim­u­ler­ing al bli­jft het in de VS zo net voor de verkiezin­gen heel moeil­ijk om het geld los te kri­j­gen. Elders moest men ook al diep in de buidel tas­ten tij­dens de eerste golf waar­door het als­maar moeil­ijk­er wordt om aan geld te komen. Dat zal zich hoe dan ook ver­tal­en in meer werk­loosheid en bedri­jven die het niet meer gaan red­den in bepal­ende sectoren.

We kun­nen wel denken dat het alle­maal wel goed komt maar deze cri­sis zal voor de nodi­ge schade bli­jven zor­gen helaas. Hoe de markt daarmee om zal gaan moeten we dag na dag beo­orde­len maar makke­lijk zal het niet wor­den. Wel kan­srijk door de volatiliteit want die zal nog wel een tijd bli­jven aan­houden helaas. Zie ook de VIX die al maan­den ron­dom de 30 draait het­geen uit­zon­der­lijk is …

We zoeken zek­er weer naar kansen deze week, wordt via de aan­bied­ing lid, hieron­der ziet u de aan­bied­ing en het overzicht van sep­tem­ber (afgerond) en deze maand okto­ber waar we al wat winst hebben staan. Er lopen nu geen index posi­ties meer, dus we hebben alle mogelijkhe­den om wat te doen en een keuze te maken …

Trad­ing-han­de­len: Deze week weer mogelijkhe­den
De maand okto­ber is ges­tart en na sep­tem­ber posi­tief te hebben afgerond zoals u in de tabel onder­aan deze mail kunt zien hebben we ook vri­jdag wat kun­nen sluiten met winst. Voor het week­end wou ik even uit de markt door de sit­u­atie ron­dom Trump, het kon teveel risi­co met zich mee­bren­gen mijn inziens. Het voelt alle­maal wat te toe­val­lig aan en vertrouw het niet hele­maal, dat gaf ik al aan in de weekend-update …

Het doet er in feite weinig toe, er komen hoe dan ook kansen in deze volatiele markt, mogelijk zal ik wat sneller met de posi­ties han­de­len en dan heb ik het over een dag tot een paar dagen in deze volatiele markt. Hoe dan ook, van de volatiliteit wat meer gebruik mak­en kan en dat is het­geen ik ga proberen, zow­el long als short want de laat­ste posi­tie die werd ges­loten was een LONG posi­tie op de Nasdaq.

Op naar de vol­gende mogelijkhe­den, ik zal hoe dan ook de maand okto­ber posi­tief proberen af te ron­den, dat moet kun­nen naar mijn mening en dan zijn we vertrokken voor een lan­gere reeks omdat het in novem­ber duidelijk­er zal wor­den. U weet wel, de verkiezin­gen in de VS want we weten dan in ieder geval wie er wint …

Zorg dat u erbij bent in ieder geval want zodra u lid bent ont­vangt u ook de sig­nalen per mail en SMS want er loopt vanaf nu een NIEUWE aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €39

Schri­jf u meteen in via de vol­gende link en u staat op de lijst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Zie hieron­der het resul­taat voor okto­ber en september …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »