Beursdagboek Trader Guy 10 oktober 2020, 09:13

...

Weekend update: Markt laat sterke week zien, nu wel opletten

10 oktober 2020, 09:13 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Een week met de nodi­ge volatiliteit ron­den we af, we zien over­al plussen op week­ba­sis in ieder geval met Wall Street die het best voor de dag komt. Op Wall Street dus grotere plussen dan hier in Europa door de hoop op een nieuw ste­un­pakket waar men het nog niet over eens is.De grote vraag is of dat er snel aan zit te komen met de verkiezin­gen die er snel aan zit­ten te komen en waar Trump steeds verder achter komt te liggen in de peilin­gen. Bericht­en over de goed­keur­ing voor zelfs een nog uit­ge­brei­der ste­un­pakket wer­den ook weer goed ont­van­gen op Wall Street. Afgelopen dins­dag dreigde Trump nog de onder­han­delin­gen stil te leggen. De markt bli­jft hopen op een goed ver­loop nadi­en en op die hoop klim­men de koersen ges­taag, let er wel op dat de sti­jging die we nu zien fun­da­menteel bij lange na niet wordt onder­s­te­und, alles ver­loopt puur op hoop.

Verder zei economisch topad­viseur Lar­ry Kud­low dat het om een relatief breed pakket aan cri­sis­maa­trege­len gaat, maar hij wou niet op de details ingaan. Bron­nen zeggen dat het ste­un­pakket nu een omvang van $1800 mil­jard zou hebben, nu is het de vraag of het Con­gres dat zal goed­keuren. Men is wel scep­tisch over het bereiken van een deal voor de verkiezin­gen op 3 novem­ber, er zou te weinig tijd zijn om de deal door het Con­gres te lood­sen voor die tijd en denk eraan dat er heel veel kan veran­deren op poli­tiek vlak na 3 novem­ber want de samen­stelling kan dan wel eens hele­maal de andere kant opdraaien waar­door de Democ­ra­t­en de dienst uit­mak­en in de VS

Het bli­jft moeil­ijk alle­maal en het wordt ver­vol­gd de komende weken. We kri­j­gen er ook nog de bedri­jf­s­ci­jfers bij vanaf de komende week, enkele grote banken pre­sen­teren alvast met hun 3e kwartaalcijfers …

Weekoverzicht belan­grijke indices:
Op week­ba­sis zien we dat de Dow Jones maar lief­st 904 pun­ten hoger sluit (+3,3%) ter­wi­jl de SP 500 met 129 pun­ten winst sluit (+3,85%). De Nas­daq won na een sterke eind­sprint 505 pun­ten (+4,6%), de Nas­daq 100 sluit de week 470 pun­ten (+4,2%) hoger af. De Dow Trans­port lag er heel sterk bij, daar zien we een week­winst van 565 pun­ten (+5%). De Semi-con­duc­tor index won dan weer 177 pun­ten ofwel 8% en zet zo een nieuwe hoog­ste stand ooit neer.

Europa kende ook een sterke week met de AEX die er 14 pun­ten op vooruit ging (+2,5%), de DAX won de afgelopen week 362 pun­ten (+2,85%). De Franse CAC 40 won 122 pun­ten (+2,5%).

De belan­grijke indices in Azië lat­en ook plussen zien, de Nikkei in Japan won 590 pun­ten (+2,6%) ter­wi­jl in Hongkong de index 660 pun­ten hoger sluit (+2,8%). De Shang­hai index in Chi­na sluit de week 53 pun­ten hoger af (+1,65%), zo zien we dat de koersen in Azië ook een sterke week achterlaten.

US Mar­kets Trad­ing:
We zit­ten in de markt met wat posi­ties, die kunt u ook nog aankopen door lid te wor­den. De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen werken tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu tot 1 DECEM­BER voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Mark­toverzicht slot­standen vrijdag …

Tot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »