Beursdagboek Trader Guy 6 oktober 2020, 08:31

...

Herboren Trump stuwt de markt omhoog

6 oktober 2020, 08:31 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (2)

Een sterke maandag op Wall Street met Europa waar we opnieuw een sterke sessie zien bij de AEX, vri­jdag stond de index nog even op 543 pun­ten, van­daag met de indi­catie rond de 560 pun­ten. De weer­stand van mid­den sep­tem­ber wordt dus weer opge­zocht, de index ger­aakt opnieuw tot boven het 50-daags gemiddelde.Bij de DAX is dat nog niet zo, de index bli­jft wat achter op de AEX index momenteel. Toch iets om in de gat­en te houden de komende sessies want de oplev­ing maandag kwam alleen op nieuws en hoop. Van­daag waarschi­jn­lijk een hogere start, dan zien wat Wall Street na de open­ing gaat doen en dan kan het zijn dat er een sig­naal volgt.

Wall Street dus hoger, de Nas­daq ver­loor vri­jdag nog fors maar kon vri­jwel alles terug pakken, de Dow en de SP 500 gin­gen ook fors omhoog op het snelle her­s­tel van Trump en de hoop op de goed­keur­ing van het ste­un­pakket. Dat is er nog niet maar de markt danst al een tijd­je op de JA of de NEE indicaties. 

Don­ald Trump ver­li­et op eigen ver­zoek het Wal­ter Reed-zieken­huis afgelopen nacht na 3 dagen, hij is nog niet genezen vol­gens zijn art­sen maar hij mocht terug naar het Witte Huis. Bli­jft vreemd alle­maal, kan zoals ik eerder al aan­gaf aan mij liggen maar wat is-was er nu alle­maal aan de hand? Ofwel haalt hij een stunt van jew­el­ste uit, of heeft hij toch een ern­stig prob­leem? Wat opviel was dat hij gelijk bij het aankomen zijn mond­kap­je afdeed en iedereen choqueerde meteen met de uit­spraak Wees niet bang voor het COVID-19 virus, je ver­slaat het makke­lijk want ik voel me nu beter dan 20 jaar gele­den.” Snapt u het nog? …

Goed, de mark­ten veren op na dat bleek dat Trump weer zo gezond als een vis blijkt te zijn (zegt hij zelf) en men zich geen zor­gen meer hoeft te mak­en over een lang ziek­tebed voor Trump (dat wis­ten we alle­maal al natu­urlijk). De vraag is nu wat gaat de kiez­er daar­van denken?

Europa kon dus in het kiel­zog meelopen met Wall Street, de indices her­win­nen het 50-daags gemid­delde met gemak, het is nu de vraag hoe de markt zich verder zal gedra­gen richt­ing de verkiezin­gen van 3 novem­ber. Alles zal hoe dan ook volatiel bli­jven, grote uit­sla­gen in bei­de richtin­gen zullen aan­houden, we moeten met kleine posi­ties bli­jven han­de­len. Dat 50-MA zal ook de komende dagen een punt bli­jven waar we op moeten let­ten. Ook het 20-MA is zo’n lijn die we in de gat­en moeten houden. De AEX ging er wel voor het eerst sinds augus­tus ruim boven en het slot lag er boven, zow­el boven het 20- als boven het 50-daags gemid­delde. De AEX staat plots ook weer boven het 200-daags gemid­deld na er een tijd onder te hebben ges­taan. Ook probeert de AEX de lijn over de recente top­pen te door­breken, ook hier oplet­ten dus. De index zal het moeten doen nu om alles achter zich te lat­en en dus verder op te klim­men. Zo niet dan kri­j­gen we een groot verkoopsig­naal door dat het niet lukt.

Maar goed, Trump, nieuw geld richt­ing de burg­ers, hoop en een moeil­ijk tech­nisch punt bij de indices … Er kan veel gebeuren deze week … We zoeken hoe dan ook weer naar kansen deze week, wordt via de aan­bied­ing lid, hieron­der ziet u de aan­bied­ing en het overzicht van sep­tem­ber (afgerond) en deze maand okto­ber waar we al wat winst hebben staan. Er lopen nu geen index posi­ties meer, dus we hebben alle mogelijkhe­den om wat te doen en een keuze te maken …

Trad­ing-han­de­len: Deze week weer mogelijkhe­den
De maand okto­ber is ges­tart en na sep­tem­ber posi­tief te hebben afgerond zoals u in de tabel onder­aan deze mail kunt zien hebben we ook vri­jdag wat kun­nen sluiten met winst. Voor het week­end wou ik even uit de markt door de sit­u­atie ron­dom Trump, het kon teveel risi­co met zich mee­bren­gen mijn inziens.

Het doet er in feite weinig toe, er komen hoe dan ook kansen in deze volatiele markt, mogelijk zal ik wat sneller met de posi­ties han­de­len en dan heb ik het over een dag tot een paar dagen in deze volatiele markt. Hoe dan ook, van de volatiliteit wat meer gebruik mak­en kan en dat is het­geen ik ga proberen, zow­el long als short want de laat­ste posi­tie die werd ges­loten was een LONG posi­tie op de Nasdaq.

Op naar de vol­gende mogelijkhe­den, ik zal hoe dan ook de maand okto­ber posi­tief proberen af te ron­den, dat moet kun­nen naar mijn mening en dan zijn we vertrokken voor een lan­gere reeks omdat het in novem­ber duidelijk­er zal wor­den. U weet wel, de verkiezin­gen in de VS want we weten dan in ieder geval wie er wint …

Zorg dat u erbij bent in ieder geval want zodra u lid bent ont­vangt u ook de sig­nalen per mail en SMS want er loopt vanaf nu een NIEUWE aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €39

Schri­jf u meteen in via de vol­gende link en u staat op de lijst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Zie hieron­der het resul­taat voor okto­ber en september …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »