Beursdagboek Trader Guy 7 oktober 2020, 08:32

...

Volatiele markt en vooral politiek gericht

7 oktober 2020, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Grote beweg­in­gen gis­teren op Wall Street met de nadruk op poli­tieke zak­en, Trump zorgt op alle vlakken voor de nodi­ge ver­war­ring zow­el let­ter­lijk als figu­urlijk. Eerst COVID-19 afdoen als een griep­je en lat­er het ste­un­pakket afkeuren en het opschuiv­en tot na de verkiezin­gen. Uitein­delijk ver­loor de Dow Jones 375 pun­ten, de SP 500 ver­loor 49 pun­ten ter­wi­jl de Nas­daq met 177 pun­ten terug moest.Een gedeelte zien we al terug gewon­nen van­mor­gen via de futures die ook een volatiel ver­loop lieten zien in de nacht. De Nas­daq 100 ver­loor gis­teren 217 pun­ten, van­mor­gen staat de future op deze index 40 pun­ten hoger ter­wi­jl deze future ook al 65 pun­ten lager stond …

De indices bli­jven dus ron­dom hun 50-daags gemid­delde draaien, maandag er ruim boven maar gis­teren op de slot­standen er weer op. Daar komt nu ook de DAX bij die op dat 50-daags gemid­delde afs­loot. Dus alle 6 de indices die we dagelijks in het overzicht zetten (AEX, DAX, Dow Jones, SP 500, Nas­daq en de Nas­daq 100) sluiten op dat 50-daags gemid­delde. Het wordt nog steeds zeer belan­grijk om te zien wat er echt gaat gebeuren ron­dom dat gemid­delde, voor­lop­ig wordt dat nog vast­ge­houden op Wall Street en tikken de AEX en de DAX het aan de afgelopen sessies. Zodra er een meer­daags slot onder dat 50-daags komt dan kan de markt snel een duik maken.

De markt bli­jft in de greep van de poli­tiek, van de verkiezin­gen die over 4 weken plaatsvin­den in de VS. Trump begint dus de meest gekke din­gen uit te halen waar­door blijkt dat hij weet dat het zeer moeil­ijk zal wor­den om een 2e ter­mi­jn uit te zit­ten. Je weet nooit met Trump moeten we alti­jd zeggen maar de kans lijkt met de dag klein­er te wor­den en zek­er na wat hij alle­maal aan het doen is … Daarom bli­jf ik voorzichtig met posi­ties, die zullen klein bli­jven en ze moeten in deze fase wat sneller (in en uit­stap­pen). Niet te snel maar van 1 dag tot een paar dagen.

Trad­ing-han­de­len: Deze week weer mogelijkhe­den
De maand okto­ber is ges­tart en na sep­tem­ber posi­tief te hebben afgerond zoals u in de tabel onder­aan deze mail kunt zien hebben we ook vri­jdag wat kun­nen sluiten met winst. Voor het week­end wou ik even uit de markt door de sit­u­atie ron­dom Trump, het kon teveel risi­co met zich mee­bren­gen mijn inziens.

Het doet er in feite weinig toe, er komen hoe dan ook kansen in deze volatiele markt, mogelijk zal ik wat sneller met de posi­ties han­de­len en dan heb ik het over een dag tot een paar dagen in deze volatiele markt. Hoe dan ook, van de volatiliteit wat meer gebruik mak­en kan en dat is het­geen ik ga proberen, zow­el long als short want de laat­ste posi­tie die werd ges­loten was een LONG posi­tie op de Nasdaq.

Op naar de vol­gende mogelijkhe­den, ik zal hoe dan ook de maand okto­ber posi­tief proberen af te ron­den, dat moet kun­nen naar mijn mening en dan zijn we vertrokken voor een lan­gere reeks omdat het in novem­ber duidelijk­er zal wor­den. U weet wel, de verkiezin­gen in de VS want we weten dan in ieder geval wie er wint …

Zorg dat u erbij bent in ieder geval want zodra u lid bent ont­vangt u ook de sig­nalen per mail en SMS want er loopt vanaf nu een NIEUWE aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €39

Schri­jf u meteen in via de vol­gende link en u staat op de lijst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Zie hieron­der het resul­taat voor okto­ber en september …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »