Beursdagboek Trader Guy 2 oktober 2020, 08:26

...

Daling futures door corona Trump

2 oktober 2020, 08:26 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Gis­teren weer een dansende markt met diver­gen­tie tussen de indices en de regio’s, de Nas­daq 100 blonk weer eens uit met een ste­vige sti­jging tot bij­na 11.600 pun­ten wat in het mid­den ligt tussen de top en de bodem ligt. Van­mor­gen zakt de markt weg na dat er eerst bericht­en kwa­men dat een top adviseur van Trump coro­na had en een tijd­je lat­er na dat Trump een test deed bleek dat hij en zijn vrouw ook coro­na hebben opgelopen.Ze gaan 10 dagen in quar­an­taine. Dat is het nieuws van de nacht, de markt schrok er meteen door en zien we die lagere futures vanmorgen.

Het is nu afwacht­en wat de markt verder zal doen van­daag, je kunt er niks op uit­mak­en met de uit­sla­gen die we zien, de ene keer omhoog dan weer omlaag en dezelfde dag opnieuw de andere kant op. Wat betre­ft het­geen we nu zien moeten we reken­ing houden met een lagere open­ing in ieder geval. Bli­jft alle­maal vreemd, en dan zo net voor de verkiezin­gen. Wat zek­er is, als Trump er goed vanaf komt zal hij dat gebruiken en zeggen dat coro­na wel mee­valt enz… Of dat hij een vac­cin heeft getest dat werkt, je weet wel, bin­nen 3 tot 4 weken zou er een werk­end vac­cin zijn. Alti­jd oplet­ten met Trump dus … Of zeg ik wat teveel en denk ik te veel door?

Zoals ik de vorige dagen al aan­gaf speelt Wall Street momenteel met een zware zone, het 50- en 20-daags gemid­delde wor­den op de proef genomen, even erboven dan er weer onder. Ook zien we dat de helft van het ver­lies werd terug genomen, ook iets waar we op moeten let­ten bij een her­s­tel, dat kan een verkoopsig­naal geven. We zien wel hoe het loopt maar met de indi­caties die er nu zijn lijkt het erop dat de Nas­daq terug moet tot dat 50-MA en dat het 20-MA onder het 50-MA terecht komt. De Dow moet er zo te zien al weer onder net als de SP 500 (via de futures).

Europa start van­mor­gen ook lager, de DAX richt­ing de 12.500 pun­ten de AEX richt­ing de 543 – 545 pun­ten. De DAX en de AEX staan al onder het 50-MA en ger­ak­en er niet meer boven tot nu toe. De trend bli­jft daar dus negatief en met lagere bodems ziet dat er niet beter uit in ieder geval. Belan­grijk hier­bij bli­jft het verdere ver­loop op Wall Street waar we weinig over kun­nen zeggen, een schrikre­ac­tie is er wel maar hoe zal de dag ver­lopen? De posi­ties die open staan zal ik van­daag beo­orde­len en waar het moet doe ik wat ermee. De leden bli­jven op de hoogte.

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Sep­tem­ber ligt achter ons nu, we hebben de maand posi­tief kun­nen afron­den. Nu voor de start van de maand okto­ber zit­ten we al in de markt met wat short posi­ties die ik met de volatiliteit nog even wil aan­houden. Er komen zek­er meer nieuwe en grote kansen de komende peri­ode, daar ben ik van over­tu­igd gezien het ver­loop van de markt momenteel.

U kunt als lid meteen mee­doen met de posi­ties die ik uit­stu­ur, lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 DECEM­BER voor €39Om u in te schri­jven ga meteen naar de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u van­daag nog op de lijst …

Mark­toverzicht donderdag:


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »