Beursdagboek US Markets Redactie 24 oktober 2016, 12:20


...

Daily Roundup - maandag 24 oktober 2016

24 oktober 2016, 19:09 | US Markets Redactie | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Van­daag had­den we een opti­mistis­che han­dels­dag die uit­draaide in magere win­sten.

Europa

In navol­ging van de posi­tieve stem­ming van vorige week gaven de Europese beurzen daar van­daag direct een ver­volg aan. Voor­beurs ston­den de futures al bij­na een half pro­cent in de plus en die win­sten wer­den bij open­ing direct uitgebreid.

De AEX opende met een gap van een punt op 459,6 en zocht direct de dag­top op 463. Daar even te hebben gehangen werd de dag­winst echter bij­na alle­maal weer ingeleverd en sloot de hoofdin­dex van Ams­ter­dam op 459,75. Ten opzichte van vri­jdag is dat nog wel een winst van 2,35 pun­ten ofwel 0,5%.

De DAX wist de dag met 50 pun­ten winst af te sluiten ofwel 0,47%. Het zorgde ook voor een nieuwe jaar­top van 10820 pun­ten. Ook in Duit­s­land werd veel van de dag­winst weer ingeleverd en sloot de DAX uitein­delijk op 10761. Dankz­ij dat slot wis­ten ze YTD weer in de plus te komen. +0,17% ten opzichte van 31 dec 2015.

De CAC en BEL presteer­den iets slechter. Zij sloten de daghan­del af met een kleine winst van 0,36% en 0,18%. De FTSE was van­daag onder­maats. De index daalde met een half pro­cent. Dit week­end werd bek­end dat banken wellicht eind dit jaar nog naar Europa ver­huizen in ver­band met de schei­d­ing tussen het VK en de EU.

De EUR/GDP stond om half zes een tikkelt­je hoger op 0,892.
De Euro bleef ten opzichte van de Dol­lar nage­noeg onveran­derd op 1,088.

Wall Street
Ook aan de andere kant van de grote plas ston­den de futures van de NYSE al flink in het groen. De S&P en Dow Jones hebben na open­ing wat ingeleverd. De Nas­daq weet echter nog aardig overeind te bli­jven. Deze week staan enkele van de groot­ste tech­nolo­giebedri­jven op de agen­da m.b.t. kwartaal­ci­jfers en zij zullen dan ook de weg voor deze index gaan wijzen. Tij­dens het Europees slot stond de graadmter op 4900 pun­ten.
De DJ stond om half zes op 18238 pun­ten en zak­te nabeurs. De SP gleed ook weg tot aan 2151 pun­ten om 17:30.

Com­modi­ties
Ruwe olie wist in de ocht­end nog stand te houden maar vanaf de lunch druk­ten beleg­gers toch op de verkoop­knop. Brent laat daarmee een belan­grijke ste­un op 51,6 vallen en zal nu moeten leunen op de 50,6 om nieuwe opwaartse kracht te win­nen. Ook de MA20 is nu neer­waarts gepasseerd. Voor West Texas ligt dat nog een stuk­je lager met poten­tiële ste­un net onder de 50 dol­lar.

Goud schoot na twee uur aardig omhoog maar krap een uur lat­er wist het nog meer dan dat te ver­liezen. Een reden heb ik niet kun­nen vin­den. Om half zes kostte goud 1262 dol­lar, een kleine dal­ing van 0,3%. Zil­ver werd een half pro­cent meer waard op 17,56 dol­lar.

Macro-economis­che cijfers
Enkele grotere cijfers kwa­men van­daag ook aan bod. De geschat­te PMI’s voor okto­ber vie­len een stuk posi­tiev­er uit dan werd verwacht. Men dacht voor de hele Euro­zone alsmede ook de Duitse PMI een gelijke waarde te had­den voorzien. Voor Duit­s­land steeg de index echter van 54,3 naar 55,1 en die van de Euro­zone van 52,6 naar 53,3. Ook die van Frankrijk, die vorige maand nog negatief was stond nu op 51,3 pun­ten. Let wel, het gaat hier om flash updates ofwel een schat­ting. De echter cijfers komen in de eerste week van novem­ber.
De PMI voor de Verenigde Stat­en wordt geschat op een sti­jging van 53,2 pun­ten komend van 51,5 vorige maand.


Kwartaal­ci­jfers
Op de AEX wist Philips dankz­ij beter dan verwachtte Q3 de meeste koerssti­jging te boeken. Het schreef er 4,25% bij tot aan 27,3 euro. Dat was mede te danken aan de geste­gen winst van bij­na een vijfde meer. Philips gaf ook aan dat de vooruitzicht­en voor de verkoop in Chi­na weer een stuk beter zijn dan voorheen.

Mor­gen is het de beurt aan Rand­stad. Anal­is­ten schat­ten hogere omzet en win­sten in vergelijk­ing met Q3 vorig jaar.

Vanavond komt in de VS gigant Visa nog met cijfers, maar mor­gen wordt het pas echt inter­es­sant. Dan kri­j­gen we namelijk 3M, AT&T en Apple.
Vooral Apple zal de meeste aan­dacht kri­j­gen, en dan heb ik het nog niet eens met de manier waarop zij hun resul­tat­en pre­sen­teren. Mor­gen tonen zij hun Q4 (ja vierde kwartaal) cijfers en de verwachtin­gen staan dat zij na een oplopende win­streeks van maar lief­st 14 jaar toch een keer slechter zullen presteren. Anal­is­ten schat­ten de jaar­lijkse opbrengst op 215,7mjd tegen 233,7mjd van vorig jaar. De kans bestaat echter dat de nieuwe iphone 7 toch nog voor een verass­ing kan zor­gen, maar geschat­te verkoop­ci­jfers toont aan van niet. Het even­e­ment start om 5 p.m east­ern time.

Andere bek­ende reuzen die hun boeken ope­nen zijn onder andere Cater­pil­lar, Procter&Gamble en Gen­er­al Motors.

Agen­da voor mor­gen.
Zoals ik dit week­end al schreef zijn het vooral de kwartaal­ci­jfers die de beurs zullen sturen. Er zijn echter nog wat grote economis­che cijfers die niet ver­geten zullen wor­den.

Mor­gen kri­j­gen we in de ocht­end het Duitse IFO Busi­ness Cli­mate report, dat het sen­ti­ment en vertrouwen onder grote Duitse man­agers en anal­is­ten meet. De verwachtin­gen staan op een onveran­derd cijfer van 109,5 pun­ten voor deze maand.

In de V.S. komt het CB con­sumenten­vertrouwen rap­port voor okto­ber naar buiten. Vorige maand was dat cijfer 104,1 en men denkt nu aan dal­ing tot aan 101 punten.

Daar­naast zal om half vijf de eerste man van Bank of Eng­land, Mark Car­ney, spreken. Een uurt­je lat­er zal ECB pres­i­dent Draghi ook nog een speech geven.

Voor nu wens ik u een hele pret­tige avond!...

Webinar de Slimste Belegger met Guy Boscart

24 oktober 2016, 17:14 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)
Vanavond om 20:00 zal Guy Boscart samen met Jim Tehupur­ing een webi­nar ver­zor­gen in samen­werk­ing met de slim­ste beleg­ger. Tij­dens deze webi­nar zullen enkele inter­es­sante top­ics aan het woord komen en zullen Guy en Jim hun kijk op de beurs met u delen.

Schri­jf u snel in via onder­staande link en mis niks van dit gratis webi­nar waar­bij twee ken­ners aan het woord zullen komen:

https://​www​.onli​ne​sem​i​nar​.nl/​b​n​p​p​a​r​i​b​a​s​/​w​e​b​i​n​a​r​/​14600​/​m​a​s​t​e​r​c​l​a​s​s​-​s​l​i​m​s​t​e​-​b​e​l​e​g​g​e​r​-​d​e​-​t​u​s​s​e​n​s​t​a​n​d​-​m​e​t​-​j​i​m​-​e​n​-​guy-/

Met vrien­delijke groet,

US Mar­kets Redactie


...

Europa opzoek naar nieuwe Jaartoppen

24 oktober 2016, 12:20 | US Markets Redactie | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)
Een groene start op de Europese beurzen deze week. De DAX vloog uit de start­blokken en de jaar­top van 10.802 pun­ten werd aangescherpt tot 18.020 pun­ten. Ook de AEX brak uit van­daag en lijkt daarmee voor­lop­ig afs­tand te hebben genomen van de 458 weer­stand. In Ned­er­land valt vooral het aan­deel Philips op van­daag. Het bedri­jf kwam van­daag naar buiten met de bedri­jf­s­re­sul­tat­en over Q3 die zeer goed ont­van­gen wer­den door de ken­ners.

De Ned­er­landse index staat nu rond de 462 pun­ten en kan daarmee ook de jaar­top van 466 pun­ten gaan bezoeken. Eerst zal de index af moeten reke­nen met de vol­gende weer­stand die op 463 pun­ten wacht. Ste­un voor de AEX wacht nu eerst op die 458 grens met daaron­der de 455 en 452 pun­ten als ste­un voor de AEX.

De DAX is na het bereiken van de 10.820 jaar­top terug gevallen richt­ing de 10.800 grens. Deze twee pun­ten gelden nu als weer­stand voor de DAX. Ste­un voor de DAX nu 10.780 pun­ten met daaron­der de 10.705 pun­ten als ste­un­grens voor de DAX.

Ook in Ameri­ka zien we een posi­tief beeld. De Amerikaanse indices staan er goed voor als we de futures mogen geloven, de S&P fut staat een half pro­cent hoger ter­wi­jl de future van de Nas­daq met 30 plus­pun­ten 0.6% hoger staat. 

Aan­de­len die van­daag opvallen bin­nen de AEX:
Sti­jgers:
Philips 0.1%

Dalers:
DSM 3.2%
Uni­bail 3%
Heineken 2.8%
Slim­ste Beleg­ger
De Slim­ste Beleg­ger is weer ges­tart! Speel ook mee en maak kans op waanzin­nige pri­jzen aan de hand van leerzame beurstips van Guy. Sluit u aan bij #TeamGuy, het topteam dat de vorige edi­tie het beste team was mede door coach­ing en begelei­d­ing van Guy!

Sig­naal­dien­sten
Via onze sig­naal­dien­sten ont­vangt u koop en verkoopsig­nalen op bepal­ende momenten gedurende de han­dels­da­gen. Via onze abon­nementen kunt u zich inschri­jven voor deze ser­vices. Ook dit jaar staan onze porte­feuilles weer dik in de plus. Bezoek onze trader­shop en lees reviews, bek­ijk onze resul­tat­en en schri­jf u in voor een van onze sig­naal­dien­sten via: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​shop/ .

USMar­kets Redactie

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 43 2016

Za

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1569.05 15.84 1.02%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10153 -232.5 -2.24%
Bitcoin Cash 306.01 -2.59226 -0.84%
Ethereum (US$) 184.99 0.93866 0.51%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.186 -0.8814 -1.19%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:01 Als ik even los ga 😬: - maandag en misschien dinsdag stukje...
 • ...
  09:47 Rick Rule: “Eric, I usually duck your big picture questions as you...
 • ...
  09:45 ...
 • ...
  08:49 Veel geschoten ?
 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...

Twitter @usmarkets