Beursdagboek US Markets Redactie 23 oktober 2016, 12:33


...

Agenda - 24 t/m 28 oktober

23 oktober 2016, 13:36 | US Markets Redactie | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)Een nieuwe week met nieuwe kansen. Wat staat er in ieder geval op de agen­da?

Hoog­seizoen Q3 cijfers.

Betre­ft bedri­jf­s­ci­jfers is het voor de VS vol­gende week wellicht de belan­grijk­ste week van dit kwartaal. De tech­nolo­giereuzen Apple (dins­dag) en Alpha­bet (don­derdag) ope­nen bei­den hun boeken en zullen de meeste aan­dacht kri­j­gen. Ook rijzende ster Ama­zon zal eve­neens in de schi­jn­wer­pers staan. Bin­nen de auto­branche zien we bedri­jven als Ford, Gen­er­al Motors en Tes­la het podi­um betre­den, en in de finan­ciële wereld komen Mas­ter­card en Visa aan bod. Verder zullen er nog cijfers ver­schi­j­nen van onder andere 3M, Boe­ing, Coca Cola en AT&T. De laat­ste is vooral inter­es­sant van­wege het nieuws over de mil­jar­de­n­over­name van Time Warner.

Elders op deze blauwe pla­neet mogen we resul­tat­en verwacht­en van onder andere Sam­sung, Hyundai, AB Inbev en BNP Paribas.

In Ned­er­land hebben we ook een inter­es­sant club­je die eve­neens de boeken opent. Op maandag begin­nen we met Philips, dat deze week de afdel­ing Philips Light­ing voor liet gaan. Dins­dags is het de beurt aan Rand­stad en in het mid­den van de week ASMI. Tot slot kri­j­gen we op don­derdag de meeste resul­tat­en. Namelijk van Gala­pa­gos, KPN, BESI en Pharm­ing Group.
van de vol­gende bedri­jven kri­j­gen we alleen een tussen­ti­jdse verk­lar­ing: Gemal­to, Arcadis, Grand­vi­sion, Basic-Fit en Beter Bed.

Macro-economis­che cijfers.
Maandag starten we de week met de flash updates voor de PMI’s van okto­ber. Vooral die van de Duitse maakin­dus­trie zal aan­dacht kri­j­gen. Ook voor de V.S. en de Euro­zone komt dat cijfer naar buiten. Er wor­den overi­gens weinig veran­derin­gen verwacht ten opzichte van de vorige getallen. Zoals gewoon­lijk komen de echte cijfers in de eerste week van de vol­gende maand.
Dan op dins­dag twee grote index­en voor de maand okto­ber. Ten eerste het Duitse IFO Busi­ness cli­mate sur­vey. Men denkt driemaal op rij al een stag­natie op 54,3 pun­ten te voorzien. Alles boven de 50 mag als opti­mistisch wor­den beschouwd.
In de mid­dag wordt in de V.S. het CB con­sumenten­vertrouwen gepub­liceerd. Nadat het jaren­lang langza­am omhoog is gekrabbeld begint de index te stag­neren zo tussen de 90 en 105 pun­ten. Voor deze maand verwacht­en anal­is­ten een kleine dal­ing van 104,1 naar 101,5.
De woens­dag brengt ons vooral cijfers uit The land of the free. De schi­jn­wer­pers staan vooral gericht op de verkoop van nieuw­bouwhuizen die waarschi­jn­lijk licht geza­kt is van 609.000 naar 600.000 stuks. De huizen­markt is echter al sinds half 2015 bezig met een sterke opmars.
Daar­naast kri­j­gen we zoals gewoon­lijk de weke­lijkse olievoor­raden te horen. Afgelopen week waren die ver­rassend genoeg hard gedaald, maar dat kan te mak­en hebben gehad met orkaan Matthew.
Overi­gens komen er afgelopen tijd gemixte menin­gen over de oliepro­duc­tie in het nieuws, ter­wi­jl de formele OPEC besprekin­gen al om de hoek komen kijken. Zo gaf Putin aan dat Rus­land ook wil meep­rat­en, maar bli­jft het onder­tussen meer en meer pro­duc­eren, blijkt uit cijfers. Ook hun opti­mistisch jaren­plan toont een hogere oliepro­duc­tie met een stag­natie vanaf 2020. Hun energie min­is­ter zei dan ook dat de OPEC oil cut’ waarschi­jn­lijk niet langer dan 6 maan­den zal duren.
Don­derdags wordt in het Verenigd Koninkrijk het BNP voor het derde kwartaal bek­endge­maakt. Op jaar­ba­sis denkt men dat die op 2,1% zal bli­jven hangen. In de mid­dag komen in de V.S. cijfers over bestellin­gen van duurzame goed­eren voor sep­tem­ber. Die is naar verwacht­ing geste­gen van -0,2% naar +0,2%.
Tot slot op vri­jdag flash updates van de con­sumenten­pri­jsin­dex­en van okto­ber voor Japan, Frankrijk, Duit­s­land en Span­je. In de V.S. komt het BNP voor Q3 aan bod die op kwartaal­ba­sis aanzien­lijk lijkt geste­gen, van 1,4% naar 2,5%.
In Rus­land zal de cen­trale bank hun rentebesluit ken­baar mak­en die momenteel op 10% staat. Sinds april zijn ze die met halve pro­cen­ten aan het ver­la­gen. Pub­li­catie is om half één Ned­er­landse tijd.

Con­clud­erend zijn het dus vooral de bedri­jf­s­ci­jfers die ons de weg zullen wijzen. Als gigan­ten als Apple, Alpha­bet en Ama­zon goed presteren dan zullen beleg­gers nog wel even opti­mistisch bli­jven. Maar met nog slechts 16 dagen te gaan tot elec­tion day’ kruipt de vol­gende onzek­er­heid alweer in de markt. Hoewel Clin­ton weer begon uit te lopen lijkt Trump een nieuwe inhaal­manou­vre te hebben ges­tart. Zou het dan toch nog span­nend kun­nen wor­den?
8 novem­ber kri­j­gen we de uit­slag te horen over wie er vanaf jan­u­ari de nieuwe pres­i­dent zal zijn.
Voor nu nog een pret­tige zondag gewenst!

MVG,
Daniel....

Kansen om posities op te nemen komende week

23 oktober 2016, 12:33 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)


Waar staan we met de markt, wat wordt het ver­volg en hoe zit het met de belan­grijke Risk-Reward ver­houd­ing? We zit­ten met diver­gen­ties tussen de ver­schil­lende mark­ten op Inter­mar­ket gebied bekeken, zo valt de euro behoor­lijk terug en dat maakt uit­er­aard de dol­lar veel sterk­er. Er zit ook diver­gen­tie tussen de rente in de VS en Europa waar de ene uitk­ijkt naar een ver­hoging ter­wi­jl de andere nog met lage rentes en QE (ver­ruim­ing) zit. Voor wie de term diver­gen­tie nog niet kent, dat wil zeggen dat diverse mark­ten uiteen lopen qwa richt­ing. Europa zoekt het momenteel hogerop richt­ing de top­pen van het jaar ter­wi­jl Wall Street heel wat moeite kri­jgt om boven enkele zeer belan­grijke ste­un­pun­ten te bli­jven. Diver­gen­ties kun­nen niet aan­houden waar­door op een bepaald ogen­blik het ene het andere zal moeten vol­gen ofwel Europa zal mee omlaag moeten met Wall Street als er daar een uit­braak komt of Wall Street her­pakt zich behoor­lijk en vol­gt Europa naar omhoog? De hamvraag bli­jft dus wie zal wat gaan doen? We hebben daar niet zoveel prob­le­men mee hier want ik bli­jf weg uit de markt bij diver­gen­ties, dus de afgelopen 10 dagen zijn we met US Mar­kets Trad­ing niet actief geweest, de laat­ste actie hebben we op don­derdag 13 okto­ber afgerond met een mooie winst. Sinds­di­en wacht­en we af op een zo goed mogelijk moment om weer in te stappen.

Diver­gen­ties nu dus, het is wacht­en op een sig­naal en een goeie Risk-Reward, dan gaan we voor de leden weer wat doen. De diver­gen­tie zal niet zo lang meer aan­houden, ik verwacht de komende dagen op zijn minst al een hint naar welke kant het zal ombuigen ofwel dat we merken dat de ene de andere gaat vol­gen. Let wel, diver­gen­ties kun­nen een tijd­je aan­houden, doen ze nu dus al, maar wor­den in een heel snel tem­po teni­et gedaan. En daar liggen onze kansen nu, we moeten de juiste keuze mak­en en daar wacht­en we dus op maar als we dan een posi­tie gaan opne­men kan het een knaller wor­den. U kunt dus via ofwel Guy Trad­ing, Sys­teem Trad­ing, Polleke Trad­ing, Alles of Niets of het veel aangevraagde COM­BI-Trad­ing (Guy Trad­ing en Polleke Trad­ing in 1 abon­nement) volop mee­doen. Wat het resul­taat voor dit jaar betre­ft met ons mon­ey man­age­ment en het op tijd nemen van beslissin­gen waar nodig doen we het goed, via de aan­bied­ing die tot het einde van dit jaar loopt kunt u mee­doen vanaf €39. Daar hoeft u het zek­er niet voor te lat­en, trouwens dan kri­jgt u ook dagelijks een update, enkele keren per week een men­tor-coach­ing mail met uit­leg waar we staan en wat onze strate­gie is op dat moment en u kunt mee­doen aan de dis­cussies op ons plat­form-forum waar ook onze andere leden aan­wezig zijn.

Tot 1 jan­u­ari vanaf €39 mee­doen?
Schri­jf u snel in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html en maak een keuze. Vanaf €1500 inleg alti­jd de eerste van een nieuwe maand kunt u volop mee­doen met de acties … De beo­ordelin­gen over het abon­nement, ofwel de reviews kunt u lezen op onze web­site. De leden spreken hun ervarin­gen zelf uit … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​e​x​-​s​y​s​t​e​e​m​t​r​a​d​i​n​g​.​h​t​m​l​#​r​e​views

De resul­tat­en voor dit jaar ziet u in de tabel hieronder:

Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart

Trad­er Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 42 2016

Za

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1553.21 -11.21 -0.72%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10187 -216 -2.08%
Bitcoin Cash 306.72 -4.22891 -1.36%
Ethereum (US$) 185.12 0.44322 0.24%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.889 -1.81531 -2.43%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...
 • ...
  21:26 Succes met de jacht Luna
 • ...
  21:11 Https://at.law.com/wwur9J?cmp=share_twitter
 • ...
  21:06 Slaap zacht en laat niet al te veelen scheeten
 • ...
  21:05 Momenteel 500......560 bij nieuwen posities zo moeilijk is het en...

Twitter @usmarkets