...

TA Bitcoin, Ahold, AEX en Lithium Americas

21 januari 2021, 15:42 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Wat gaan we van­daag doen? Wel, zoals beloofd kom ik terug op de Bit­coin, de laat­ste in een reeks van 4 grafieken. Verder een ver­zoek van lez­er reteip en een ver­zoek van lez­er poly­glot, Lithi­um Amer­i­c­as en Ahold Del­haize. En als laat­ste pak ik er dan ook nog de AEX bij. We gaan op pad!


De eerste grafiek van van­daag is die van de AEX.

Als u de analyse van afgelopen dins­dag nog vers in uw hoofd heeft, of even terug leest met deze link, dan weet u dat ik er naast zat. Mijn verwacht­ing was dat de AEX wel even een klein stap­je terug zou kun­nen doen. Ik ver­wo­ordde het ongeveer als vol­gt, dat ik niet ver­baasd zou staan te kijken als de AEX kort uit het sti­j­gende trend­kanaal zou kun­nen vallen om daar­na weer verder te sti­j­gen. Wel dat sti­j­gen is gebeurd, maar van een stap­je terug was geen sprake. 

Op moment van schri­jven, en dat is intra­day, bevin­dt onze nationale beurs­graad­me­ter zich hele­maal bovenin het (blauwe) sti­j­gende trend­kanaalt­je. Eerlijk is eerlijk, dat is gewoon heel sterk. 

Eigen­wi­js als ik ben verwacht ik nu weer een stap­je terug en wel richt­ing de onderkant van het trend­kanaal. Ik heb daar twee rede­nen voor:

1. what comes up must come down. na een mooie sti­jging even op adem komen en dan de klim weer hervatten.

2. de RSI die door de (rode) ste­un­li­jn is gevallen en nu diezelfde lijn als weer­stand ziet.

Op moment van schri­jven verwacht ik dat de index wel bin­nen het blauwe trend­kanaalt­je zal blijven.

Dan ga ik door met een ver­zoek van lez­er reteip.

Ik moet beken­nen dat ik nog niet van dit bedri­jf had geho­ord. Het is alti­jd leuk nieuwe bedri­jven tegen te komen. Mijn koer­shis­to­rie gaat terug tot 2011 en niet gehin­derd door enige ken­nis ga ik er dan van uit dat de emissie in dat jaar was. Mocht dat inder­daad het geval zijn, dan zette het aan­deel deze week een kneit­er van een all-time-high neer!

Overi­gens, het aan­deel is Lithi­um Amer­i­c­as. De getoonde koer­shis­to­rie gaat terug naar begin dit jaar en u ziet dan ook de gevol­gen van het virus links op de grafiek. U zult het met me eens zijn dat de gevol­gen beperkt bleven tot een kleine daling.

Al in augus­tus werk­te de koers naar een nieuw high en in okto­ber werd dat nog even dun­net­jes overgedaan. Daar­na ging het onder de blauwe trendli­jn iets naar bene­den om in decem­ber 2020 door die dal­ende blauwe trendli­jn te breken. Dat gaf ruimte om verder te sti­j­gen en maar weer eens een nieuw all-time-high neer te zetten. OK, ik ga er dan nog­maals even van uit dat de koer­shis­to­rie terug tot 2011 volledig is.

Wat nu? Wel, de sti­jging was wel heel erg snel, zie de beweg­ing boven de licht­groene trendli­jn. Steil­er kan een trendli­jn bij­na niet lopen. De RSI zoekt nu ste­un op de hor­i­zon­tale lila lijn en dat zou wijzen op een verdere sti­jging. Vertrouw een beurs nooit dus houd uw stop in de gat­en en pas hem waar nodig aan. Laat hem trailen, een mooi Ned­er­lands werkwoord. 

Alvorens naar de dag­grafiek (inge­zoomd) van de Bit­coin te gaan stel ik u in de gele­gen­heid de uit­ge­brei­de analyse verdeeld over vier columns nog even terug te lezen:

- maand­grafiek Bit­coin

- week­grafiek Bitcoin

- dag­grafiek Bitcoin

Ten opzichte van de dag­grafiek van afgelopen dins­dag heb ik twee veran­derin­gen aangebracht:

1. de rode dal­ende trendli­jn heb ik ver­van­gen door het blauwe dal­ende trend­kanaalt­je en

2. de licht­groene sti­j­gende trendli­jn heb ik oran­je gekleurd.

Net als bij mijn verwacht­ing van de AEX zat ik er ook bij de Bit­coin naast. Ik verwachtte dat de licht­groene sti­j­gende trendli­jn het zou houden en dat de rode dal­ende trendli­jn opwaarts zou wor­den uitgenomen. Als we naar de ontwik­kel­ing van van­daag kijken kon ik er bij­na niet verder naast zit­ten. Nu weet u weer waarom ik alti­jd zo hamer op stops: bescherm uw kapitaal!!! 

De Bit­coin is nu geza­kt tot bij­na onderin het dal­ende trend­kanaal. Je zou dus een beweg­ing tegen de dal­ing in kun­nen verwacht­en. De bood­schap is dus wel iets voorzichtiger te zijn met de Bitcoin.

Als laat­ste houd ik Ahold Del­haize tegen het licht, op ver­zoek van lez­er poly­glot.

Ik wil hier drie zak­en bespreken.

Ten eerste de blauwe hor­i­zon­tale tred­in­grange waarbin­nen Ahold zich beweegt. AD beweegt zich sinds ongeveer de eerste week van novem­ber bin­nen die range. Twee dagen wist AD er boven te sluiten, maar stootte de neus tegen de rode trendlijn.

Ten tweede de hier­boven genoemde rode dal­ende trendli­jn Die ligt over top­pen van augus­tus en sep­tem­ber 2020 en die lijn is nu in jan­u­ari weer belan­grijk gewor­den. Op dat niveau ket­ste de koers af en kwam Ahold weer terug in de hor­i­zon­tale tredingrange.

Ten derde de licht­groene sti­j­gende trendli­jn bij de RSI. Als die ste­un stand­houdt, dan zal Ahold Del­haize waarschi­jn­lijk boven de oran­je sti­j­gende trendli­jn weten te bli­jven en daarmee een aan­val gaan doen op de bovenkant van de tradingrange.

Of het daar­na tot een opwaartse uit­braak gaat komen is de vraag. Zelfs als dat lukt liggen de donker­groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en de rode trendli­jn als dubbele weer­stand in de weg. Ik zet dus even niet in op een geweldige sti­jging van de grootgrutter.

Tot zater­dag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.