Beursdagboek Trader Guy 28 januari 2019, 08:32


...

Nvidia en Caterpillar zetten futures lager

28 januari 2019, 16:54 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


Door wat min­dere cijfers, een bericht dat de shut­down 0,2% groei zal kosten en een winst­waarschuwing van chip­mak­er Nvidia zetten Wall Street een goeie pro­cent lager van­mid­dag, toch zien we geen dra­ma of zo, wat er vri­jdag bij kwam gaat er nu af. De waarschuwing van Nvidia die kaarten en chips mak­en voor com­put­ers komt door dat de belang­stelling voor kaarten om cryp­to munten te volledig weg­valt, een jaar gele­den wou iedereen wel cryp­to minen zoals men dat noemt, nu vri­jwel nie­mand meer. De koersen van de cryp­to munten zijn 80 – 90 en zelfs tot 99% in waarde afgenomen vergeleken met iets meer dan een jaar gele­den. Dus dat van Nvidia komt daar­door, niet meer of min­der. Daarom zien we dat de rest van de tech ook wat omlaag moet maar bij lange na niet in die mate zoals het aan­deel Nvidia dat meer dan 12% lager staat. De cijfers van Cater­pil­lar vallen ook wat tegen, het aan­deel ver­lies zo’n 7,5%. Lat­er deze week komen er nog meer Dow aan­de­len met cijfers.

Bij de AEX en de DAX zien we ook wat dal­ing maar niet zo ste­vig als op Wall Street, de AEX bli­jft dicht bij de 510 – 511 pun­ten hangen, de DAX rond de 11.200 pun­ten. Op zich nog niks aan de hand hier in Europa, we zien dat de uit­braak wordt verdedigd in ieder geval. De doe­len van de AEX en de DAX voorzie ik lat­er deze week hoger.

Trad­ing:
Er komen weer wat kansen aan waar we met posi­ties voor de leden mogelijk wat kun­nen doen, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Dat kan nu via de NIEUWE aan­bied­ing tot 1 APRIL voor €39 … Schri­jf u in via de vol­gende link en dan staat u meteen op de verzendli­jst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Nieuwe week met veel bedrijfscijfers

28 januari 2019, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


Update maandag:
De markt lijkt de week negatief op te starten, de futures staan wat lager ter­wi­jl de AEX en de DAX zo te zien ook wat lager willen starten van­mor­gen. Azië doet ook een stap­je terug al bli­jft dat beperkt na de sterke reeks van eind vorige week. Reken er wel op dat de markt uit is gebro­ken en de bulls de DIP snel kun­nen opkopen, dat is geen zek­er­heid maar wel iets wat we de afgelopen weken al vaak hebben gezien. Bij de week veran­derin­gen verder in deze update zie je dat we vorige week op Wall Street vlak niets zijn opgeschoten, Europa kon de week 1% hoger sluiten. Denk er wel aan dat Europa nog achter­loopt op Wall Street door dat we hier meer en vooral langer in mineur bleven hangen. 

De komende dagen komen er heel wat cijfers naar buiten, hieron­der een overzicht daar­van met de belan­grijk­ste bedri­jven. Dat kan de markt sturen en aangezien de cijfers over het alge­meen mee­vallen zou dat wel eens voor een posi­tieve week kun­nen zor­gen. Niks kun­nen we vooraf al zeggen, we er een gedachte over uit­spreken. De top 3 komt in ieder geval wel voor­bij, eerst Apple dins­dag, woens­dag is het de beurt aan Microsoft en don­derdag komt Ama­zon met cijfers.


Weekver­slag week­end:

Wall Street sluit de week posi­tief al maar bekeken over de gehele week schi­eten we niet zoveel op, de Dow Jones, de S&P 500 en de Nas­daq sluiten nage­noeg vlak ter­wi­jl de SOX (semi-con­duc­toren) als uitsch­i­eter 4.3% hoger sluit, de Dow Trans­port ver­loor dan ongeveer 1% gedurende de gehele week. Op zich een vlak ver­loop met uit­zon­der­ing van deze 2 uitsch­i­eters, de Dow Trans­port trok wel weer wat bij de afgelopen 2 sessies. Wall Street zit mid­den in het cijfer geweld maar over het alge­meen vallen de cijfers mee en rea­geren de bedri­jven via de beursko­ers dan ook posi­tief op een uit­zon­der­ing na. Verder hebben we nog steeds te mak­en met de twi­jfels ron­dom het han­delscon­flict met Chi­na maar aan de andere kant ondertek­ende Trump vri­jdag een akko­ord om de Shut­down” te stop­pen voor een peri­ode van 3 weken. Het lijkt erop dat hij zijn State of The Union” veilig wil stellen, meer een poli­tiek akko­ord dus en zo ken­nen we de per­soon Trump weer, alles voor zijn eigen ego als ik het zo mag zeggen. De democ­ra­t­en had­den aangegeven dat zolang de Shut­down” duurt er geen State of The Union” zou komen. Zoi­ets is wel belan­grijk voor Trump, dus doet hij voor­lop­ig wat water bij de wijn …

Maar goed, we kun­nen niet meer ontken­nen dat de mark­ten uit willen breken, de term Bear Mar­ket Ral­ly” kun­nen we voor­lop­ig opber­gen, de Dow Jones loopt al op richt­ing het 200-MA ter­wi­jl we een naderende kruis­ing zien tussen het 20 en 50-MA aan de posi­tieve kant het­geen voor een koopsig­naal op de mid-lange ter­mi­jn zorgt tech­nisch bekeken. Veel aan­de­len weken zich nu ook al los uit de down­trend waarin ze terecht waren gekomen, van de 30-Dow Jones aan­de­len zie ik dat er nu al 21 boven zow­el het 20- als boven het 50-daags gemid­delde uitkomen. Van de 30 komen er al 26 uit boven het 20-MA wat voor de korte ter­mi­jn een belan­grijke indi­catie is. Dus op zow­el de korte als op de mid­lange ter­mi­jn zien we over­we­gend een posi­tief ver­loop bij de 30- Dow aan­de­len, we kun­nen dus voorzichtig gaan spreken van een posi­tieve ontwik­kel­ing die zich verder kan zetten tech­nisch bekeken. De komende dagen kri­j­gen we nog een hele rits cijfers waaron­der de top 3 Microsoft, Apple en Amazon. 

Europa:
Wederom een mooie week voor de aan­de­len in Europa waar we nu een duidelijk her­s­tel op gang zien komen, de AEX staat al op een redelijk veilige afs­tand boven de belan­grijke 500 pun­ten grens ter­wi­jl de DAX de 11.000 van zich af probeert te schud­den en op weg kan naar de 12.000 pun­ten als alles een beet­je meez­it. Dan win­nen bei­de indices ongeveer de helft terug van wat er tij­dens het laat­ste halve jaar van 2018 werd ver­loren, een mooie en ook wat onverwachte ontwik­kel­ing die er plots weer wat beter uitzi­et. Maar lat­en we het nog niet te snel te posi­tief zien, we zijn zoals ik zeg goed onder­weg, er zit mogelijk meer in het vat, zelfs veel meer maar het moet alle­maal wel nog gebeuren. We moeten de markt respecteren want de markt heeft in feite alti­jd gelijk. Zie bijvoor­beeld ASML de afgelopen week, het aan­deel werd meteen bij de open­ing na de cijfers tot €6 lager gezet, de cijfers waren goed maar de vooruitzicht­en wat min­der. Toch draaide ASML dezelfde dag nog richt­ing een plus, de dagen erna wer­den de plussen nog grot­er zodat de bodem van woens­dag op €134 werd opgekocht tot een slot op €154,5 vrijdag.

Zo ziet u maar weer, men kan zak­en totaal ver­keerd inschat­ten, enkele dagen lat­er ga je van het ene uiter­ste naar het andere uiter­ste en dat is de markt tegen­wo­ordig, zit je niet goed dan kri­jg je een tik om de oren. Gebruik daarom op tijd stops, en gebruik vooral uw gezonde ver­stand door zak­en op tijd goed in te schat­ten. En bli­jf nooit in een visie, gedachte hangen want dan wordt je genade­loos afges­traft in deze markt. Gebruik een coach die dat soort zak­en onder con­t­role heeft en weet waar hij wat moet doen, lid wor­den is dus zo gek nog niet voor iedereen die op de beurs werkt. Een klankbord is dus o zo belangrijk …

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van 5% sinds het slot van vri­jdag, de posi­ties staan nog open al is de kans groot dat als de markt nog 1% hoger staat er een paar zullen wor­den ges­loten op de aangegeven doe­len. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Turbo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn al goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week of begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee en schri­jf u in voor slechts €29 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Overzicht belan­grijke indices op weekbasis:

Europa:
AEX +5,4 (+1,06%)
DAX +76 (+0,68%)
CAC +50 (+1,02%)

Wall Street:
Dow Jones +30 (+0,12%)
S&P 500 -5,92 (-0,22%)
Nas­daq +7,64 (+0,11%)
Nas­daq 100 +2,75 (+0,04%)
Semi-con­duc­tor index +53 (+4,3%)
Dow Trans­port -90 (-0,9%)
Rus­sel 2000 +0,35 (+0,02%)

Azië:
Nikkei +107 (+0,52%)
Hang Seng +478 (+1,77%)
Shang­hai Chi­na +5,7 (+0,22%)

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 510 — Ste­un 2: 505 — Ste­un 3: 501
Weer­stand 1: 517 — Weer­stand 2: 522 — Weer­stand 3: 525
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.400 — Weer­stand 2: 11.600 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.600 — Ste­un 2: 24.400 — Ste­un 3: 24.200
Weer­stand 1: 24.870 — Weer­stand 2: 25.000 — Weer­stand 3: 25.200
S&P 500:
Ste­un 1: 2640 — Ste­un 2: 2600 — Ste­un 3: 2560
Weer­stand 1: 2690 — Weer­stand 2: 2725 — Weer­stand 3: 2770
Nas­daq:
Ste­un 1: 7100 — Ste­un 2: 7000 — Ste­un 3: 6900
Weer­stand 1: 7200 — Weer­stand 2: 7250 — Weer­stand 3: 7400
Brent olie:
Ste­un 1: 61 — Ste­un 2: 60 — Ste­un 3: 58
Weer­stand 1: 63 — Weer­stand 2: 65 — Weer­stand 367

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der veel risi­co werd er al een resul­taat neergezet deze maand, we zit­ten nu met wat nieuwe posi­ties die open staan. Zo zie je dat er ook tij­dens een moeil­ijke maand als nu wat kan wor­den behaald met een goed risi­co- man­age­ment. Daarom zijn de leden tevre­den met de manier van coach­ing, begelei­d­ing en de ervar­ing die ik ze mee probeer te geven. Vanaf van­daag kunt u via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat jan­u­ari en 2019:
Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 05

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 573.46 -3.37 -0.58%
AEX Fut 573.85 -2.9 -0.5%
DAX 12380.31 -88.22 -0.71%
DAX Fut 12409.75 1 0.01%
DOW 27076.82 -142.7 -0.52%
DOW 30 Future 27117 7 0.03%
DJ Transp. 10730.28 -83.34 -0.77%
SP500 2997.96 -9.43 -0.31%
SP Fut 3005 0.5 0.02%
NSDQ 8153.54 -23.17 -0.28%
NSDQ100 7852.41 -40.54 -0.51%
NSDQ Fut 7890 2.25 0.03%
BEL20 3700.19 -30.05 -0.81%
CAC40 5602.23 -53.22 -0.94%
FTSE 100 7321.41 -46.05 -0.63%
SMI 9969.19 -78.15 -0.78%
SEMISOXX 1594.49 -11.16 -0.7%
RSL2000 1583.68 3.72 0.24%
Name Last Change %
Nikkei 21988.29 228.68 1.05%
H.SENG 27124.55 -228.14 -0.83%
Shanghai 3030.75 -0.48 -0.02%
KS11 2062.22 13.02 0.64%
STI 3203.93 -7.56 -0.24%
TWI 10898.13 70.58 0.65%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103680.41 179.23 0.17%
Merival 30561.27 424.99 1.41%
IPC Mex. 42841.46 171.05 0.4%
KLSE 1601.25 0.25 0.02%
Indon. 6219.44 -115.41 -1.82%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10831.75 -31.66 -0.29%
Tase 1608.77 -0.39 -0.02%
Name Last Change %
Olie 61.89 0.23 0.37%
Brent 68.01 -0.05 -0.07%
Gas 2.681 -0.007 -0.26%
Goud 1506.85 1 0.07%
GLD Eur/Oz 1369.864 0.909 0.066%
GLD Eur/Kg 44042.139 29.228 0.066%
Zilver 17.925 0.007 0.04%
Zlv Eur/Oz 16.295 0.006 0.039%
Zlv Eur/Kg 523.911 0.205 0.039%
Koper 2.646 0.004 0.15%
Alu 1787.75 -23 -1.27%
Nikkel 17285 -465 -2.62%
Lood 2096 -13.75 -0.65%
Zink 2356 -35 -1.46%
PLT 939.65 0.8 0.09%
PLD 1602.35 5.4 0.34%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1 0.0001 0.01%
EUR-YEN 118.88 -0.01 -0.01%
EUR-GBP 0.8853 0.0006 0.07%
EUR-SFR 1.0925 0.0008 0.08%
USD/Yen 108.08 -0.03 -0.02%
GBP-USD 1.2423 -0.0003 -0.02%
USD Index 98.185 0.355 0.36%
TREAS10 1.843 -0.056 -2.94%
TREAS30 2.315 -0.061 -2.58%
Bitcoin 10334 11 0.11%
Bitcoin Cash 307.14 3.94158 1.3%
Ethereum (US$) 197.89 8.30387 4.38%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.685 2.53928 3.62%
Name Last Change %
VIX 14.67 0.93 6.77%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  00:06 Opstand van de Galliers
 • ...
  23:59 ...
 • ...
  23:44 Er is hoop : een vrouwelijke minister van Kenia gaat het probleem van...
 • ...
  23:38 Het probleem zit hem in, als je commentaar geeft, dit soms als...
 • ...
  23:11 Daar gaat crypto weer.
 • ...
  22:43 Https://youtu.be/152OoTVjFOs
 • ...
  22:35 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:33 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:19 Mooi, aanpakken deze criminelen.
 • ...
  22:18 Snap de gedachte van deze bericht niet..

Twitter @usmarkets